Når trenger du etablererprøve?

Serveringsstedets styrer må ha dokumentert kunnskap innen områder som angitt i § 2 i «Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted».

§ 2: Etablererprøven skal være en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Dette kravet er oppfylt ved bestått etablererprøve etter bestemmelsene i forskriften.

Kravet anses også oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende.

Prøven skal være basert på det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år. 

Hvor tar du etablererprøven?

Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven for daglig leder i serveringssteder i kommunen som har eller søker om serveringsbevilling. Kommunen kan også avholde etablererprøve for kandidater uten tilknytning til virksomhet. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

I Melhus kommune settes time for prøveavleggelser opp etter nærmere avtale. Prøvene avholdes i Rådhuset.
Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Hvordan gjennomføres prøven?

Etablererprøven er en flervalgsprøve med 50 spørsmål. For å bestå prøven må kandidaten ha riktig besvarelse på minst 40 av spørsmålene.
Det skal settes av 90 minutter til elektronisk besvarelse av prøven. 
Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling.
For avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, kan kommunen kreve et forskuddsgebyr på inntil 400 kroner.

Ved bestått etablererprøve utsteder kommunen bevis.

 

Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort med bilde)
Det koster kroner 400. Du betaler med bankkort i Rådhuset før prøven avlegges.
Henvendelse om bestilling av time: postmottak@melhus.kommune.no