Tema for møtet onsdag 16. februar var:

  • Ansattes kompetanse: Hvordan skal den forvaltes og utvikles? 
  • Helse- og velferdskontoret – rollen i dag og fremover
  • Verbalvedtak: Attraktive fagmiljø og gode og likeverdige tjenester

Prosjektgruppa har gjennom et intensivt program trålet seg gjennom det som skal munne ut i et forslag om fremtidig organisering og struktur av helse- og velferdstjenesten.

Les de tidligere sakene som er skrevet fra møtene

Horg og prosessen videre

Gruppa tok en liten oppsummering i starten av møtet. Når det gjelder diskusjonen om sykehjemsdrift er Horg fortsatt med i den kabalen, i tillegg til Buen.

I hvilken form og hvorvidt det er mulig ut fra økonomi og bygningsmasse må vurderes videre i fase to av prosjektet. Hvilke typer sykehjemsavdelinger som til slutt skal ligge hvor, er et administrativt faglig ansvar. I fase to skal gruppa se nærmere på organisering og dimensjonering av helse- og velferdsområdet.

I løpet av vinterferieuka ferdigstilles den første rapporten, og deretter blir det folkemøter. Det skjer i uke 9, på Lundamo, Hølonda og på Melhus. Detaljer finner du her

Både ansatte, politikere og befolkning har spurt hvorfor dette arbeidet må gjøres over en så kort og intensiv periode. Kommunalsjef Albert Verhagen svarer på det i denne saken: Veivalg: Hvorfor haster det?

Helsepersonell må brukes til riktige oppgaver

Det er svært viktig at ansatte blir hørt i dette arbeidet, at de får mulighet til å si sin mening. Representanter i prosjektgruppa skal kontinuerlig informere og gi ansatte muligheten til å komme med sine synspunkter og innspill i prosessen.

En tydelig tilbakemelding fra ansatte er at helsepersonell bør prioritere tiden på helsefaglige oppgaver. I dag gjør særlig hjemmetjenesten veldig mange praktiske oppgaver. Det kan være snømåking, vedfyring, oppvask, klesvask, rydding, bytte lyspærer, vasking av gulv, finne riktig TV-kanal og lignende gjøremål. Det er enighet både blant ansatte og prosjektgruppa at dette er oppgaver som heller bør gjøres av andre. Helsepersonell skal bruke sin kompetanse der den trengs mest.

Flere ansattgrupper tar også til orde for å gi helsefagarbeidere og hjelpepleiere flere oppgaver som i dag ligger hos sykepleierne. Eksempler kan være blodprøver og sette kateter. Dette kan gjøre jobben mer spennende, og vil frigjøre tid og kapasitet for sykepleiere til andre oppgaver.

Et godt og tett samarbeid med pårørende trekkes frem som viktig, både av ansatte og gruppa.

Attraktive fagmiljø og gode, likeverdige tjenester

Kommunestyret gjorde en del verbalvedtak innen helse- og velferdsområdet under behandlingen av økonomi- og handlingsplan i desembermøtet. Flere av dem kan og bør ses i sammenheng med dette arbeidet. Ett viktig tema er hvordan Melhus kommune kan sikre attraktive fagmiljøer innen helse, og samtidig sørge for sammenhengende, tilstrekkelige og likeverdige helsetjenester i hele kommunen.

Nettopp det at ansatte får brukt kompetansen sin på helsefaglige oppgaver, ser gruppa som essensielt for å greie å skape og sikre attraktive fagmiljø.

En sentralisering av den aller tyngste pleien, det vi kaller sykehjemsdrift eller minisykehus, mener gruppa vil kunne sikre større og mer attraktive fagmiljø, både på sykehjem og også i hjemmetjenesten. Ansatte må få brukt sin kompetanse, og sin spisskompetanse. Sykehjemsdrifta ble drøftet i møte nummer to, les mer her

Godt arbeidsmiljø ble også trukket frem som svært viktig for økt rekruttering, og ikke minst det å beholde de ansatte vi har.

Hvordan kan vi sørge for at tjenestene vi gir er likeverdige og gode, men at vi heller ikke yter for mye? Det er ikke en enkel øvelse å skulle definere dette. Det er ikke enkelt å operere med en bemanningsnorm, som brukes for eksempel i barnehager. Det pensler fort innpå livskvalitet, trygghet og mestring, både for bruker og den som går på jobb. Og gruppa er enig i at det skal være god og likeverdig kvalitet over tjenestene vi yter i kommunen vår.

Men: Vi får stadig flere oppgaver i årene som kommer. Hvordan skal vi klare det? Det er her mestringstrappa kommer inn. Målet er at innbyggerne mestrer livet sitt best mulig, lengst mulig. Vi må også snakke om tjenestene som kommunen ikke trenger å yte. For eksempel de praktiske oppgavene nevnt tidligere, som snømåking og rydding. Kan noen andre yrkesgrupper gjøre noe? Kan noe gjøres av frivillige, naboer eller pårørende?

Helse- og velferdskontoret

Som en del av prosjektet «100 år i eget hjem», ble Helse- og velferdskontoret etablert i 2017. Det skal være én dør inn for alle helsetjenester i Melhus kommune, og målet er å sikre god saksbehandling, like tjenester og lik tilgang på tjenester for alle.

Saksbehandlerne er alle utdannet innen helse, og er satt sammen fra ulike fagmiljø. Fra 2018 ble det kommunens koordinerende enhet, og skal være navet i helse- og velferdstjenesten.

Leder Gry Marit Landmark fortalte at vi har oppnådd lik tildeling av tjenester på en god del områder, men at det fortsatt gjenstår noen. Mye fungerer bra, men det er også utfordringer. Særlig ser de behovet for tidlig innsats.

- Vi skulle gjerne hatt enda flere forebyggende tiltak. Kommer vi tidlig nok inn kan vi unngå eller i alle fall utsette at folk trenger tyngre helsetjenester, sa Landmark.

De observerer også at flere eldre har hatt til dels stort funksjonsfall de siste to årene. De blir sykere og trenger mer bistand og helsetjenester.

- Vi tror noe av det skyldes at det har vært lite aktiviteter og sosiale møteplasser gjennom pandemien. Det går på både det fysiske og det psykiske. Flere har kognitiv svikt, eller demens. Vi ser pårørende som er slitne, og at andelen barn og unge som sliter øker.

Prosjektgruppa var samstemt i at Helse- og velferdskontoret i stor grad bør fortsette på veien som er påbegynt. Det bør være den ene døra inn til alle helsetjenester i kommunen, og være tverrfaglig sammensatt.

Mer informasjon

melhus.kommune.no/veivalg finner du det meste av informasjonen om dette prosjektet. Her kan du også komme med innspill og spørsmål, vi ønsker en mest mulig åpen prosess. Mange har allerede sendt oss innspill.

Skjemaet: Veivalg for helse og velferd (Microsoft Forms)

Får du ikke brukt skjemaet, send oss innspillet per e-post eller i brevs form.

Det blir folkemøter på Lundamo, Hølonda og Melhus i uke 9. Detaljer om tid og sted finner du her.