Kommunestyret
14.12.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kultursalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2021 Interpellasjon - nytt knutepunkt i Melhus sentrum Vis
77/2021 Referatsaker Vis (12) Vis
78/2021 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan Kregnesbakken - PlanID 2019006 Vis (16) Vis Vis (3)
79/2021 Sluttbehandling- Detaljreguleringsplan for Losjevegen,92/16 - 92/18- 92/ 55 m.fl - Vis (16) Vis Vis (2)
80/2021 Detaljregulering Melhusvegen 405, planid 2021001 - 2.gangs behandling Vis (24) Vis Vis (3)
81/2021 Omklassifisering av veg - Lenamælen Vis (2) Vis Vis (4)
82/2021 Fastsetting av planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2021 Vis (3) Vis Vis (2)
83/2021 Høring – Miljøpakkens handlingsprogram 2022 – 2025 Vis (3) Vis Vis (2)
84/2021 Økonomiske utfordringer i drift av kollektivtrafikken - økt støtte til drift Vis (2) Vis Vis (1)
85/2021 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025 Vis (6) Vis Vis (4)
86/2021 Melhus aktivitetspark Vis (3) Vis Vis (1)
87/2021 Kulturfond - forslag til retningslinjer Vis (2) Vis Vis (2)
88/2021 Budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2023-2025 Vis (8) Vis Vis (7)
89/2021 Saldering/korrigering av budsjett 2021 Vis Vis (1)
90/2021 Opprettelse av ny ½ fastlegehjemmel ved Lundamo legesenter i Melhus kommune Vis (1) Vis Vis (2)
91/2021 Fritak fra politiske verv Vis (4) Vis Vis (1)
92/2021 Fritak fra politisk verv Vis (2) Vis Vis (1)
93/2021 Fritak fra politisk verv Vis (1) Vis
94/2021 Eierskapskontroll Aksjeselskapet Lundemo Bruk Vis (3) Vis
95/2021 Eierskapskontroll - Melhus kommunes eierstyring Vis (3) Vis