Torsdag 3. februar gjennomførte prosjektgruppa det andre arbeidsmøtet i prosjektet «Veivalg for helse og velferd», som skal ende med et forslag om hvordan helse- og omsorgstjenestene i kommunen vår skal struktureres og dimensjoneres i årene fremover. Les om vårt forrige møte her

Det er viktig å understreke at det er kommunestyret som skal vedta hvilken struktur og dimensjon Melhus skal gå for. Prosjektgruppas oppdrag er å komme med ett eller flere forslag.

Tema i møtet var sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger.

Sykehjemsdrift – sentralisert

Et klart flertall i gruppa er enig i at den tyngste pleien må sentraliseres for å sørge for forsvarlig drift. De mener det ikke er mulig å ha forsvarlig sykehjemsdrift på Hølonda helse- og omsorgssenter i fremtiden. Flertallet går for å sentralisere all sykehjemsdrift til Buen, men Horg helse- og omsorgssenter er fortsatt med i diskusjonen. Dette er ikke ferdig drøftet.

I dag er det sykehjemsdrift på alle våre tre sentre; Buen, Horg og Hølonda. Sykehjem er det øverste trinnet på mestringstrappa – den aller tyngste og mest ressurskrevende pleien gis her. Begrepet minisykehus blir ofte dratt frem som et riktigere begrep enn sykehjem, også i prosjektgruppa. Vi vet at vi blir mange flere eldre som vil trenge helsehjelp i årene fremover, og at de som havner på sykehjem vil være enda mer pleietrengende enn de er i dag.

Både fordeler og ulemper med sentralisert sykehjemsdrift ble drøftet. Lenger reisevei for pårørende, og det at pasientene ikke får bo på sin hjemplass ble trukket frem som ulemper. Samtidig mener gruppa at fordelene forhåpentlig kan veie opp: Pasientene får trygg og forsvarlig pleie og helsehjelp på et godt bemannet sykehjem, i en fase av livet der de vil være relativt syke og pleietrengende. Å samle fagkompetanse i en sentralisert løsning vil sikre forsvarlig drift og gjøre oss til en mer attraktiv arbeidsgiver for særlig sykepleiere og leger, som vi i dag har utfordringer med å rekruttere. Gruppa tror også desentraliserte bofellesskap vil bidra positivt inn mot rekruttering.

Bofellesskap – desentralisert

Bofellesskap med heldøgns bemanning, det vil si personell på vakt dag, kveld og natt, har vi for lite av i Melhus. I mestringstrappa ligger dette nest øverst, under sykehjem.

Det er denne løsningen gruppa peker ut for på både Hølonda og Horg. Gruppa ser for seg at kommunen kan ha flere ulike bofellesskap med ulike grupper ut fra helsetilstand og behov.

Mange av de som i dag bor på sykehjemsavdelingene på både Horg og Hølonda, kunne hatt et bedre tilbud i et slikt bofellesskap med heldøgns bemanning. Her vil de bo i leiligheter, med fellesarealer og sosiale soner som stue, kjøkken og uteområder. Mer aktivitet, det sosiale og at de bor i egne leiligheter trekkes frem som viktig for helse og trivsel. Nettopp dette vil kunne utsette og hindre at flere havner på sykehjem.

I tillegg til en basebemanning i bofellesskapet, vil hjemmetjenesten kunne bidra i bofellesskapet etter behov. Generelt må hjemmetjenesten i hele kommunen styrkes.

Omsorgsboliger – det tredje trinnet

Melhus kommune savner et godt nok tilbud til de som ikke trenger sykehjemsplass. I dag ligger omsorgsboliger rett under sykehjemsplass, men vi mangler et trinn mellom, nemlig bofellesskap.

Gruppa mener omsorgsboliger skal være tilrettelagt for personer som har behov for såpass mye helsetjenester at de ikke lenger kan bo i sin opprinnelige bolig. Dette bør tildeles etter behov og kriterier, og det skal være omsorgsboliger i hele kommunen.

Spørsmål du kanskje lurer på:

Store og utfordrende tema har blitt diskutert, og det vil dukke opp mange spørsmål. Vi har prøvd å svare på noen av dem vi tenker kan dukke opp: 

 • Betyr dette at Hjemmet på Hølonda og kanskje på Horg som vi kjenner det i dag, skal legges ned?

  • Nei, tvert imot! Gruppen mener at «senteret» skal bestå, men i form av et bofellesskap med heldøgns bemanning i stedet. Hjemmetjenesten vil styrkes. Dette betyr at arbeidsplassene vil bevares, mest sannsynlig økes i årene fremover, og det betyr mye aktivitet i det som blir et sosialt bofellesskap.

 • Hvorfor går det først og fremst utover Hølonda?
  • Med dagens utfordringer, og med befolkningsutviklingen i årene fremover, vil det være utfordrende å drive et forsvarlig sykehjemstilbud på Hølonda helse- og omsorgssenter. Vi mangler rett og slett nok kompetanse, og vi har lenge hatt utfordringer med rekruttering. Ved å konsentrere de sykeste pasientene kan vi frigjøre ressurser til å styrke hjemmetjenestene i distriktene.
 • Er dette første skritt i å legge ned Hølonda-, og kanskje også Horg helse og omsorgssenter?  
  • Nei, som i svaret over: Tvert imot! Melhus vokser, og vi vet vi blir mange flere eldre som vil trenge helsetjenester i årene fremover. Vi skal gi helsetjenester og god eldreomsorg i hele kommunen, det er et mål at folk skal få bo hjemme (dette inkluderer også leilighet i bofellesskap og omsorgsbolig) så lenge som mulig,  i sitt nærmiljø.
 • Hva betyr forsvarlig sykehjemsdrift?
  • At vi har nok ansatte med riktig og tung nok kompetanse til å gi gode helsetjenester til de sykeste pasientene. Begrepet minisykehus er på mange måter mer beskrivende og dekkende enn sykehjem. Den pleien gis best når kompetansen er samlet.
 • Hvorfor kan ikke Melhus drive sentrene som vi gjør i dag?
  • Vi mangler bemanning og tilbudene som trengs for å gi det tjenestetilbudet det er behov for på sikt.
  • Vi har mange utskrivningsklare pasienter på St. Olavs hospital som vi sliter med å ta imot på en forsvarlig måte. Det har innvirkning på økonomien, men ikke minst har det betydning for innbyggeren, som ikke kommer raskt nok i gang med rehabiliteringen etter sykehusoppholdet.
  • Vi har mange som bor hjemme som trenger et bedre helsetilbud.
  • Mange pårørende trenger avlastning
  • Vi må i dag drive med dobbeltrom på institusjonene, som er en høyst uønsket situasjon for både pasienten, pårørende, ansatte og for oss som kommune.
 • Dere snakker mye om mestringstrappa. Hva er det?
  • Mestringstrappa beskriver de ulike nivåene av helsehjelp. Dess bedre og bredere tilbud i de nederste trinnene, dess lenger greier vi å utsette det øverste trinnet, som betyr plass i omsorgsboliger, bofellesskap og til sist sykehjem. Mye vil påvirke dette: Tidlig innsats, aktivitetstilbud, avlastning, god rehabilitering og tilrettelegging i egen bolig.

Illustrasjon av mestringstrappa

 • Hvem sitter i prosjektgruppa?
  • Prosjektgruppa som jobber med å foreslå en organisering av helse- og omsorgssektoren er bredt sammensatt av ledere innen helse, politikere fra opposisjon og posisjon, fagforeninger, brukerrepresentanter og eldreråd. Se alle medlemmene her.

Vi ønsker åpenhet og medvirkning

Vi har laget en egen side på kommunens hjemmesider til dette prosjektet: melhus.kommune.no/veivalg. Her skal du finne bakgrunnsinformasjon, nyheter, informasjon om prosjektet ettersom det skrider frem og ikke minst kan du sende inn dine innspill og spørsmål. Vi ønsker en så åpen prosess som mulig, og håper så mange som mulig deltar med innspill.

Send oss dine innspill og spørsmål på dette skjemaet: Prosjekt: Veivalg for helse og velferd (Microsoft Office). Hvis du ikke får til å bruke skjemaet, kan du også sende oss brev eller e-post med dine innspill. Merk med «Veivalg for helse og velferd». Adressen finner du her.