Oljefyringsforbud - forskrift og veileder

Her finner du forskrift og veileder til oljefyringsforbudet, med svar på blant annet:

 • Hvem har ansvar for hva?
 • Hvem kan eventuelt få unntak?
 • Hva er omfattet av forbudet?

Den eneste typen olje som vil være lovlig fremover er bioolje. Forutsetningen er at tank, ledningsnett og oljefyr sjekkes og bygges om.
Det vil også være krav til jevnlig kontroll (*se nedtrekksmeny lenger ned i artikkelen).

Lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Melhus

Kommunestyret vedtok 25. september 2019 en lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Melhus.
Denne ble gjeldende 28. oktober 2019, og gjelder alle nedgravde oljetanker i kommunen. 

For deg som innbygger betyr denne forskriften at:

 • alle oljetanker uansett størrelse som hovedregel må fjernes.
 • det kun er oljetanker som ligger under bygninger eller ledningsnett som kan tømmes/vaskes/fylles og bli liggende i bakken. 
 • du eller ansvarlig firma skal sende inn kvittering på innlevert tank eller tømming/vask/fylling sammen med gnr/bnr.

  Dokumentene kan skannes og sendes til postmotttak@melhus.kommune.no eller pr post.
  Merk emnefeltet i e-posten (eller selve dokumentet dersom du benytter brevpost) med "Informasjon om oljetank gnr/bnr xx/xx» 

Vi har laget en brosjyre for deg som har nedgravd oljetank og bor i Melhus kommune (PDF)

Tanken min er tatt ut av bruk – må jeg fjerne den?

Ja, de aller fleste oljetanker i Melhus må fjernes. Gå gjerne sammen med naboen og be om tilbud fra en leverandør. Nettsiden www.oljefri.no er et samarbeid mellom blant annet Naturvernforbundet, varmebransjen, energibransjen og en rekke kommuner. Her kan du fylle inn et skjema og innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank, samt energirådgivningstjenester. Nettsiden har også en kostnadskalkulator.

Vanlig fyring tømmer ikke tanken
En nedgravd oljetank som har blitt tømt gjennom bruk, inneholder ofte rundt 100 liter olje. Dermed er det fremdeles fare for forurensning. Ved lekkasje er du som eier økonomisk ansvarlig for opprydding og skader på din egen og andres hus og eiendom.

I Melhus må alle oljetanker av alle størrelser sikres mot forurensning ved fjerning eller tømming/vasking/fylling. Kun tanker under bygninger eller ledninger kan få bli liggende i bakken. Alle andre må fjernes av fagkyndige.

Kvittering på innlevert tank eller tømming/vask/fylling kan skannes og sendes til postmotttak@melhus.kommune.no eller pr post.
Merk emnefeltet i e-posten (eller selve dokumentet dersom du benytter brevpost) med "Informasjon om oljetank gnr/bnr xx/xx» 
Husk å oppgi hvilket firma som utførte jobben, dersom dette ikke fremgår av selve kvitteringen.

Har du spørsmål?
Send e-post til postmottak@melhus.kommune.no.

Jeg må gjøre noe med tanken min – hva skal jeg gjøre?

Du kan for eksempel få tilbud fra et lokalt, kvalitetssikret firma på www.oljefri.no. Nettsiden er et samarbeid mellom blant annet Naturvernforbundet, varmebransjen, energibransjen og en rekke kommuner. Her kan du fylle inn et skjema og innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank, samt energirådgivningstjenester. Nettsiden har også en kostnadskalkulator.

Vi anbefaler på det sterkeste at du lar profesjonelle ta jobben med å fjerne eller sanere oljetanken din. Den som fjerner tanken kan bli sittende igjen med ansvar dersom noe går galt og oljesøl oppstår. Forsikringsdekningen for oljetanker er svært dårlig.

Kvittering på innlevert tank eller tømming/vask/fylling kan skannes og sendes til postmotttak@melhus.kommune.no eller pr post.
Husk å oppgi ditt gnr/bnr og hvilket firma som utførte jobben, dersom dette ikke fremgår av selve kvitteringen.

Det haster! - Enova har tips og støtteordning for å bytte ut oljetanker ut 2019

Ut 2019 kan du få mellom 3000 og 30.000 kr i støtte fra Enova. Den gjelder også 18 måneder bakover i tid ved fremlagt kvittering.
Enova kan gi deg støtte til å fjerne din oljetank hvis du samtidig installerer en varmekilde de godkjenner. Du kan også få støtte til flere typer fornybare oppvarmingsalternativer.

Enova har også en kjøpsveileder med konkrete tips og råd for de som skal fase ut et oljefyringsanlegg, med svar på blant annet:

 • Hva må jeg vite før jeg går i gang?
 • Hva kan erstatte oljefyren?
 • Hva koster det?

Hjemmesiden til Enova inneholder blant annet chattetjeneste og brosjyrer for:

 • Kriterier for støtte til utfasing av oljefyr og tank  
 • Kriterier for støtte til fjerning av oljekamin og -tank

Går du over til bioolje - følg med på oljetanken din!

Den eneste grunnen til å ikke fjerne eller sanere oljetanken din, er hvis du går over til bioolje. I slike tilfeller er det krav til tilstandssjekk, og det kreves svært ofte en modifisering. Dersom du velger denne løsningen er det svært viktig at du følger nøye med og sørger for å forebygge lekkasjer. Som eier er du ansvarlig for at tanken og rørsystemet ikke lekker, og du vil få ansvaret dersom det skulle oppstå skader på naturen eller hos naboen. Opprydding etter oljelekkasjer kan bli veldig dyrt.

Som eier er du også ansvarlig for at kontrollen av tanken dokumenteres. Hvis det er tvil om tilstanden, må tanken fjernes, byttes ut eller repareres.
Den kan ikke brukes igjen før utbedringer er foretatt og ny kontroll er gjennomført.

Hvor ofte tanken skal kontrolleres er avhengig av type.
Forurensningsforskriften § 1-6  stiller krav til hyppigheten på tilstandskontrollene.

Miljødirektoratet - ofte stilte spørsmål og mer informasjon

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om utfasing av fossil oljefyring

Forbud mot oljefyring vedtatt

Du kan også rette dine spørsmål til Miljødirektoratet per e-post:

For generelle spørsmål knyttet til selve oljetanken: oljetank@miljodir.no
For spørsmål knyttet til forbudet mot fyring med mineralolje: oljefyr@miljodir.no

Akutt lekkasje? Ring 110!

All akutt forurensning skal meldes til Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS på telefon 110. Dette gjelder også ved synlig oljelekkasje.

Vi anbefaler at du raskt tar kontakt med et skadebegrensningsfirma og ditt forsikringsselskap for å minimere skader og kostnader. 

Webinar om oljefyrforbudet

I denne videoen på ca. 1 time får du gjennom presentasjoner fra Miljødirektoratet, Enova og Oslo kommune (ekstern lenke) en gjennomgang av regelverk og støtteordninger, samt en presentasjon av spørsmål og svar. 

Oppsummering - hva sier lover og forskrifter om oljetanker?

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å fyre med mineralolje. Dette betyr at en nedgravd oljetank som er, eller har vært, en del av et fyringsanlegg som er laget for å bruke mineralolje, automatisk ansees å være tatt ut av bruk.

Forurensningsforskriften
Alle eiere skal jevnlig kontrollere sine oljetanker, og er ansvarlig for skade forårsaket av oljesøl fra denne. 

Forskrift om nedgravde oljetanker, Melhus kommune, Trøndelag
Reglene for oljetanker i forurensningsforskriften gjelder tanker i alle størrelser i Melhus kommune.

Forskrift om nedgravde oljetanker, Melhus kommune, Trøndelag 
I Melhus skal alle oljetanker fjernes, bortsett fra oljetanker som ligger under bygninger eller viktige ledninger i bakken (vedtatt 25.9.2019).
Man trenger ikke å søke om å la tanken ligge, men kvittering for tømming/rens/fylling skal sendes til kommunen. Det vil kunne bli utført tilsyn til tanker som ikke er fjernet, og kommunen kan pålegge fjerning med hjemmel i forurensningsloven.

Kapittel 1 forurensningsforskriften
Tanker som omgjøres til å bruke bioolje, skal følge krav til kontroll og dokumentasjon på tilstand ()