Melhus kommune har gjennom kommuneplanens samfunnsdel lagt føringer for samfunnsutviklingen i tråd med bærekraftsmålene på følgende måte: 

"Melhus kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati og lokalsamfunn der mange engasjerer seg. Kommunen skal ha en samfunnsutvikling som sikrer livsgrunnlag og trivsel og fremmer utvikling av gode og trygge lokalsamfunn både for dagens og kommende generasjoner. Langsiktige miljøvurderinger skal legges til grunn for beslutninger som tas. Det skal legges til rette for utvikling og vekst i hele kommunen og det skal satses på regionalt og interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig og til det beste for innbyggerne og samfunnet."

Det er også formulert et eget delmål under temaet miljø, klima og energi i kommuneplanen: 

"Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk. Dette skal gjenspeiles i kommunens planlegging, drift og tjenesteproduksjon."

Kommunens myndighetsansvar

I tillegg til føringene fra kommuneplanen, ligger nasjonale føringer og retningslinjer til grunn for kommunens miljø- og klimaarbeid. Det omfatter følgende ansvarsområder: 

  • Kommunen er delegert myndighet når det gjelder forvaltning og tilsyn med utgangspunkt i en rekke lovverk knyttet til miljø. Les mer her.
  • Melhus kommune er planmyndighet, og som vi har sett er mål for miljø og klima nedfelt i kommuneplanen. I tillegg har Melhus kommune en egen temaplan Miljø, og en temaplan Klima og energi som er retningsgivende for kommunens miljø og klimaarbeid. Planene bygger på nasjonale føringer og planretningslinjer. I tråd med Melhus kommunes planstrategi, skal arbeid med rullering av planene startes i 2019. Det er et mål at tiltak fra planene innarbeides i kommunens økonomi og handlingsplan.
  • I tråd med Grunnlovens § 112 b har Melhus kommune ansvar for formidling av miljø og klimainformasjon overfor kommunens befolkning. Etter loven plikter det offentlige å gi borgerne tilstrekkelig kunnskap om naturmiljøets tilstand og den virkning planlagte og iverksatte inngrep i naturen har på helsen, og på naturens mangfold og produksjonsevne.
  • Melhus og Trondheim har i flere år hatt et interkommunalt samarbeid innenfor miljørettet helsevern. En god del ansvarsområder er delegert til Trondheim kommune, som er vertskommune for ordningen. Les hvilke områder det gjelder her.

Sammenhengen mellom miljø, klima, folkehelse og beredskap

Miljø- og klima har innvirkning på helse, livsgrunnlag og samfunn, og det er derfor et mål å sikre at arbeidet med miljø og klima får en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Dette gjelder både når planene skal utarbeides og når tiltak skal gjennomføres.

Det er også viktig å se kommunens ulike planer i sammenheng, noe som kan ivaretas gjennom arbeidet med kommunens planstrategi og overordnet kommuneplan. I tillegg til overordnet plan, er sammenhengen mellom miljø, klima og helse løftet fram i kommunens folkehelseoversikt, samt kommunens sikkerhets- og beredskapsarbeid.  

Ansvar for disse sektorovergripende fagområdene i kommunen er lagt til Sektor Plan og utvikling, Enhet Plan.

Informasjon og formidling

Offentlige myndigheter har plikt etter grunnloven til å informere befolkningen om miljø og klimaforhold som kan innvirke på helse og livsgrunnlag på kort og lang sikt. I tillegg har vi en egen miljøinformasjonslovsom trådte i kraft 1. januar 2004. Den gir borgerne rett til miljøinformasjon og deltagelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet. Retten til informasjon gjelder både fra offentlige og private virksomheter. I loven heter det videre at informasjonen skal gjøres lett tilgjengelig for allmennheten.

Formidling av kunnskap og informasjon kan gjennomføres på mange ulike måter. Det kan informeres gjennom media, på kommunens nettside, ved hjelp av informasjonsbrosjyrer og gjennom kommunal saksbehandling. Formidling kan også foregå i direkte møte med befolkning og brukere i form av foredragsvirksomhet, folkemøter, undervisning og tjenesteyting. Helsestasjonen kan for eksempel informere nybakte foreldre om forhold som kan påvirke barns helse.