Næringsrådet i Melhus er en del av en helhetlig satsingen på næringsarbeid i kommunen.

Her kan du lese kommunestyrets vedtak fra 21.november 2017 om opprettelse av et kommunalt næringsråd.

Med den politiske saken fulgte oversikt over de nåværende og ønskede næringsaktivitetene

 

Næringsrådets rolle

Næringsrådet ha to roller. Det ene er å gi innspill til aktuelle saker av betydning for næringslivet i kommunen, og det andre er å utveksle gjensidig informasjon for å få til et godt samarbeid mellom næringsliv og kommune.

Rådet har også som oppgave å følge opp Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Dette inkluderer blant annet utarbeiding av toårige handlingsplaner for å bidra til at målene i den strategiske planen blir nådd. Se Handlingsplan næring.

Representanter i rådet

Det politiske vedtaket om den helhetlige næringspolitikken handlet også om hvem som skulle være representert i rådet, og det ble vedtatt følgende: 
 

Fra kommuneadministrasjonens side:

- Arealforvaltning (1 representant fra byggesak)
- Teknisk drift (1 representant)
- Rådgiver næring vil fungere som rådets sekretær
 

Fra politisk nivå møter en fra politisk ledelse og opposisjonsleder.

 

Fra næringslivets side:

- Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Melhus, ved daglig leder
- Antall representanter for næringslivet utpekt av Næringsforeningen er 3 representanter, der den ene representanten knyttes til landbruk.
- Melhus Utviklingsarena AS ved styreleder
 
De aktuelle partene oppnevner selv sine stedfortredere.
 

Representanter i næringsrådet fra oktober 2019:

Stine Estenstad (politisk ledelse)
Per Olav Skurdal Hopsø (politisk opposisjon)
Guri Vik (Arealforvaltning, Melhus kommune)
Jakob Leon Storrø (Teknisk drift, Melhus kommune)
Signy R. Overbye (rådgiver, næring, Melhus kommune)
Hans Petter Ø. Kvam (Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avd. Melhus)
Ove Eggen (Melhus Utviklingsarena AS) 
Ragnar Torland (Melhusbanken)
Dag Runar Båtvik (Norgeshus)
Anders Eggen (representant for landbruksnæringen)
 
Referat fra møtene i Næringsrådet journalføres og arkiveres i Melhus kommunes arkiv.