Bakgrunn

Melhus kommune disponerer et næringsfond og et kraftfond. Fondsmidlene skal benyttes til næringstiltak eller kommunale tiltak som tar sikte på å fremme utviklingen av næringslivet. Det forutsettes at søker er myndig, er fra Melhus kommune eller har til hensikt å starte virksomhet i kommunen. 

I tråd med vedtekter for Melhus kommunes kraftfond og Melhus kommunes næringsfond, gis støtten kun som tilskudd. Samlet finansiering fra fondene skal som hovedregel ikke overstige 30 prosent av det totale kapitalbehovet. Ved nyetableringer kan det ytes inntil 50 prosent finansiering. 

Årsmelding for kraftfond og næringsfond viser at det står kr. 786 066 til disposisjon for nye søkere i 2023. Fondenes størrelse gir dermed ikke rom for å gi økonomisk støtte til større investeringer i utstyr/teknologi som kreves for å få satt forretningsideen ut i livet. Det gis ikke støtte til elevbedrifter.

Se vedtektene for ytterligere informasjon.

Innhold i søknaden

Søknadsskjema: Næringsstøtte - søknad

Legg ved tilleggsinformasjonen som etterspørres i skjemaet.

Det gjøres oppmerksom på at søknader, utbetalingsanmodninger og innsendte bilag er å betrakte som offentlig informasjon, og at dette vil bli lagret i Melhus kommunes arkiv.
Dersom søker ber om det, kan forretningsidéer unntas offentlighet.

Utbetaling av støtte

Søknader om næringsstøtte behandles av Melhus kommunes næringsutvalg.

Innvilget søknad meddeles søker skriftlig. Støtte utbetales etter at Melhus kommune har mottatt skriftlig anmodning om utbetaling, med vedlagte bilag som dokumenterer bruken av det totale søknadsbeløpet, i tråd med budsjetterte kostnader og finansieringsplan. Der det er budsjettert med egeninnsats/arbeidstimer, legges det ved timeliste. Næringsutvalget godkjenner en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset til 600 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.

I påvente av dokumentasjon på medgåtte utgifter, kan det utbetales forskudd på 50 % av søknadsbeløpet etter skriftlig henvendelse. Restutbetaling forutsetter at det er innlevert dokumentasjon på utgifter knyttet til det første beløpet.

Utbetalingsfrist og eventuelt bortfall av tilskudd

Melhus kommune forutsetter at søker sender utbetalingsanmodning og rapport på den forretningsmessige utviklingen innen utgangen av ett år etter at støtte ble innvilget.
Støtte som ikke er benyttet innen ett år, kan trekkes tilbake.

Tilskuddet bortfaller dersom mottaker søker gjeldsforhandling, går konkurs eller avvikler sin virksomhet før tilskuddet er utbetalt.

Tilskuddsmottakeren plikter å melde fra til Melhus kommune så snart som mulig dersom arbeidet med prosjektet/virksomheten avbrytes, eller blir svært forsinket.

Klagerett

Næringsutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret.

Fylkesmannen, etter delegert myndighet fra departementet, er klageinstans ved klage på vedtak i næringsutvalget (jf. vedtektene § 6 b).
Her finner du eget skjema som kan benyttes ved klage.
Klagen sendes i første omgang til Melhus kommune. 

Krav til rapportering og skjema

For rapportering, inkludert dokumentasjon på bruken av midlene, skal søker benytte eget rapporteringsskjema (PDF)

Skjemaet skrives ut og fylles ut for hånd.

Innsending av søknad og rapport

Søknad og sluttrapport sendes til Melhus kommune:

E-post

eller

Per post

 

Kontaktinformasjon, råd og veiledning

Kontaktinformasjon: 

Rådgiver Signy R. Overbye
E-post
Mobiltelefon: 902 81 257

Råd og veiledning: 

Søkere som ønsker videre råd og veiledning om sin forretningside, kan kontakte Melhus kommunes samarbeidspartner Proneo AS.
Kontaktperson: Heidi Totsås
E-post
Mobiltelefon: 977 15 747

Gjennom vår samarbeidsavtale med Proneo er det mulig å få gratis næringsfaglig vurdering i forbindelse med krav fra NAV til arbeidsledige som ønsker å beholde dagpenger i en etablererfase av ny virksomhet.