Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen

Melhus kommune er med i Trondheimsregionen sammen med Trondheim, Stjørdal, Orkdal, Malvik, Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Kommunene i Trondheimsregionen har en felles strategisk næringsplan. Nåværende plan gjelder for perioden 2017-2020.

Med planen følger en egen handlingsplan. Med den som utgangspunkt utarbeider hver enkelt kommune sin egen toårige handlingsplan for næring som behandles av kommunestyret. Denne planen peker på innsatsområder som Melhus kommune vil prioritere for at målene i strategisk handlingsplan skal nås. 

Handlingsplan Næring, Melhus kommune

Handlingsplan næring (PDF) for Melhus kommune ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2018, og er gjeldende frem til ny strategisk næringsplan foreligger.

Planen omfatter en kombinasjon av oppgaver som Melhus kommune og private virksomheter har ansvar for, og gjenspeiler det samarbeidet som trengs for å sikre videre næringsutvikling i tråd med nedfelte mål for næringspolitikken regionalt og lokalt. Dette betyr i praksis at planen bygger på Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen, samt lokale mål for næringspolitikken slik de er nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel

I tillegg er mål i Melhus kommunes landbruksstrategi vektlagt. Planen er videre utarbeidet i samråd med Næringsrådet i Melhus kommune, der også næringslivet er representert.