Tirsdag 7. mai signerte ordfører Einar Gimse-Syrstad kontrakten som skal sikre at barn og unge blir inkludert i fritidsaktiviteter uavhengig av økonomiske eller andre hindringer. Kontrakten ble også signert av Marie Lyngen, leder i Melhus Ungdomsråd. 

ALLEMED er en arbeidsform utviklet av organisasjonsnettverket «Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge» (NDFU) og finansieres av Bufdir sitt «Tilskudd til inkludering av barn og unge». ALLEMED skal fungere som et verktøy for kommuner, foreldre, politikere, lag og foreninger på veien til et mer inkluderende oppvekstmiljø, og for å forebygge utenforskap.

Ordføreren mener ALLEMED-modellen bidrar med viktige prosjektstyringsverktøy når kommunen nå skal stå i bresjen for prosjektet.

- ALLEMED har en viktig målsetning om at alle barn og unge skal få mulighet til å ta del i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Men økonomi er ikke alltid den eneste barrieren for deltakelse. Derfor må også alle andre hindringer belyses slik at vi kan forstå omfanget, og dermed jobbe videre med å redusere dem.

Margrethe Stendahl er kontaktperson for ALLEMED i Melhus og mener arbeidsverktøyet er med på å styrke kommunens forpliktelse når inkludering i fritidsaktiviteter skal settes på kartet.

- I år så jobber vi med å sette fritid på dagsorden – hva skal til for å få med alle? Det mest spennende vi skal gjøre er å arrangere en ALLEMED-dugnad 3. september. Da vil vi at representanter fra alle lag og foreninger som har fritidstilbud for barn og unge skal være med, sammen med representanter fra kommunen og ikke minst ungdommen selv.

Melhus Ungdomsråd skal også bidra i arbeidet, og 28. mai arrangerer de en egen ALLEMED Ung-samling der de skal drøfte hva som kan være årsaken til at ikke alle har muligheten til å være med på fritidsaktiviteter. 

- Sammen skal vi finne ulike løsninger på problemet, og samle innspill og kunnskap som kan hjelpe oss videre i arbeidet. Husk at for ungdom er ikke det å ha et fritidstilbud bare en sport eller en aktivitet å holde på med, men også et fellesskap, et sted å henge og møte andre, sier Torgrim Engan-Eide og Marie Lyngen fra Melhus Ungdomsråd. 

Les mer om Melhus Ungdomsråd her: https://www.melhus.kommune.no/melhus-ungdomsraad.528219.no.html

Les mer om ALLEMED her: https://www.allemed.no/om-oss