Torsdagsklubben 

Torsdagsklubben har en lang historie. Den ble etablert tidlig på 1990-tallet og har siden vært et fast tilbud en kveld per uke for denne målgruppa. Torsdagsklubben har holdt til på forskjellige steder i Melhus. De siste årene har den vært lokalisert i Buen omsorgssenter. Klubben har ingen nedre aldersgrense, men de fleste er i alderen 18-70 år. Klubben er populær og har i perioder hatt et snittbesøk på mellom 70-90 personer per kveld. Klubben er også åpen for besøk fra de omliggende kommuner, noe mange setter stor pris på. Klubben er et viktig sosialt møtested der man kan treffe venner, høre musikk, danse, være med på konkurranser og bingo eller kose seg med noe godt fra kafeen. For å sikre god brukermedvirkning har klubben et eget styre. Der planlegges både aktiviteter i klubben, priser, klubbregler mm.  

Turgruppe 

På grunn av strenge restriksjoner og smittevern under pandemien ble det vanskelig å fysisk samle medlemmene i Torsdagsklubben. I stedet for å stenge klubben helt ble det etablert en turgruppe. Turgruppa  har blitt svært populær og inngår nå som et fast tilbud i Torsdagsklubben.

Dansegalla 

Siden 1998 har Melhus kommune samarbeidet med Trondheim kommune om en årlig dansegalla for denne målgruppa. Dansegallaen, som er lagt til Trondheim, samler i snitt mellom 400-500 deltakere og ledsagere hvert år fra hele Trøndelagsregionen. Gjennom årene har mange store navn stått på plakaten; Åge Aleksandersen med sambandet, Jørn Hoel, Too Far Gone, Vaselina Bilopphøggers, Tre Små Kinesere, for å nevne noen.  

Tilskudd til turer, kultur og fritidstilbud 

Kultur og fritid gir økonomisk støtte til enkeltpersoner som ønsker å dra på tur og til lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for denne målgruppen. Støtten behandles på grunnlag av innsendt søknad.

I søknaden beskriver du kort innholdet/aktiviteten du søker tilskudd for, navn på mottaker av tilskudd, budsjettoversikt og søknadssum og dato for når aktiviteten(e) er tenkt gjennomført. Søknaden sender du Melhus kommune, Kultur og fritid v/ Marit Grendal, epost: marit.grendal@melhus.kommune.no. Det kan søkes gjennom hele året.  

Bakgrunn

I 1991 ble ansvarsreformen innført i Norge. Med denne reformen ble ansvaret for mennesker med utviklingshemming overført fra fylkeskommunen til kommunene. De store institusjonene ble lagt ned og beboerne fikk flytte tilbake til sin hjemkommune og i egen bolig. Normalisering og integrering ble sentrale stikkord når man nå skulle tilrettelegges et bo-, arbeids- og aktivitetstilbud for denne målgruppen. Også på kultur og fritidsarenaen skjedde det mye. I Melhus ble det gjort et stort arbeid med å tilrettelegge gode kultur- og fritidstilbud for denne målgruppa. En del av disse tilbudene består fortsatt, andre har blitt faset ut eller videreført av andre enheter i kommunen (f. eks. arbeidssenteret Melhus vekst. De har integrert lesekrok, formingsaktiviteter og musikktilbud i sin virksomhet). 

Mål for virksomheten 

  • Gi de utviklingshemmede et kvalitativt godt kultur- og fritidstilbud basert på deres egne ønsker, behov og funksjonsnivå.  
  • Gi mulighet for deltakelse i det ordinære kulturlivet, og tilby spesielt tilrettelagte aktiviteter alene eller i samarbeid med lag og foreninger og organisasjoner eller andre kommunale virksomheter 
  • Tilby egne arrangement og tiltak.