Et eksempel på dette er satsingen på Sagauka (første gang arrangert i 2014). Bakgrunnen for bruk av denne tematikken henger mye sammen med at svært mange hendelser i sagatiden fant sted nettopp i Melhus. Det finnes rundt 70 kildehenvisninger til ulik sagalitteratur som omhandler Melhus. I så måte er Melhus i en nasjonal særstilling. Mange kommuner bruker sagatematikk i sin merkevarebygging, men Melhus kan ut fra kildehenvisningene virkelig gjøre dette med rette. Kommunevåpenet for Melhus tar også sagatematikken i bruk gjennom å avbilde Einar Tambarskjelve med sin bue i spenn.
I Melhus kommunes estetiske retningslinjer er sagatematikken nevnt som en av tre viktige stikkord som beskriver kommunens identitet: vikingtid, skog og jordbruk og Gaulavassdraget.

Nærings- og organisasjonslivet har i lang tid brukt sagatematikken i sin merkevarebygging. Eksempler er logoen til Melhustorget og navn på bygninger som Vertshuset Buen, Thoragården, Høvdingen, Tambartun og Buen omsorgssenter.

Historier er like viktige som de materielle minnene. Hvor mange fysiske minner vi enn har er det uansett historiene knyttet til dem som gjør dem levende i dag.

Når det gjelder fysiske funn i Melhus er det lite som kan knyttes til sagatiden. Kulturminnene fra denne tiden er i all hovedsak steder det er knyttet historiske hendelser til. Det er viktig å poengtere at Melhus er mer enn sagatid, og at omfanget og bredden av kulturminner er stort. Ut fra at tilknytningen til sagatiden er så omfattende er uansett dette en tematikk som er spesiell i kommunens historie, og temaet vil dermed få en viktig plass i kommunens arbeid med kulturarv.

Kommunens tidslinje er formet med inspirasjon fra elva Gaula som slynger seg nedover hele Gauldalen. Langs linjen er det satt inn punkter med ulike hendelser fra kommunens historie. Tidslinjen er utgangspunkt for både undervisning og opplevelser. Hvert punkt kan danne utgangspunkt for alt fra forelesning til debatt og oppgavearbeid. Hver tegning har en tilhørende tekst som beskriver den historiske hendelsen og dens betydning.