Sted: 

Gaula, Martin Tranmæls veg og Lenamælen

Tidsperspektiv:
Mulighetsstudie: Oppstart februar 2022. Ferdigstilt oktober 2022. 
 
Videre fremdrift avhenger av resultat fra politisk behandling i løpet av året. 
 

Hensikt og prosess: 

Melhus kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelbru over Gaula som skal knytte bolig-, skole- og idrettsområdene på Gimseområdet (vestsiden av Gaula) sammen med øvrige deler av Melhus sentrum (østsiden av Gaula). Prosjektet er i tråd med vedtatt områdeplan for Melhus sentrum og er blant annet en del av et helhetlig mål om å etablere et sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre ringrute i sentrumsområdet. Brua vil være en naturlig videreføring av ny gang- og sykkelbru over E6.
 
Brua skal gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som har behov for å ferdes på tvers av Gaula. Prosjektet finansieres med støtte fra Miljøpakken og gjennom utbyggingsavtaler som inngås i forbindelse med utbygging i Melhus sentrum.
 

Parter:

Mulighetsstudiet i prosjektet gjøres av avdelingen Plan VVA i samarbeid med AFRY AS. 
 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

 

Oppdatering 8.3.22

Vi er nå i gang med en mulighetsstudie. Formålet er å synliggjøre muligheter og begrensninger for plassering og type bru. På bakgrunn av mulighetsstudien skal vi ha et grunnlag for å velge alternativer for bruløsninger og plasseringer som kan utvikles mer. 
 
I mulighetsstudiet skal det bl.a. kartlegges arter, kulturverdier, relevante myndighetskrav og lovverk. Det skal innhentes informasjon fra relevante myndigheter og det skal gjennomføres et informasjonsmøte med berørte parter. 
 
Det vil deretter bli foretatt en kreativ prosess for å finne «alle» muligheter for plassering og type bru. De tre mest aktuelle alternativene vil detaljeres og vurderes nærmere. Alternativene blir illustrert og det vil bli gjennomført geotekniske vurderinger. Basert på objektive vurderinger og forankrede kriterier vil det bli anbefalt hvilken løsning man bør gå videre med. 
 
Melhus kommune inviterer til et åpent informasjonsmøte i kommunestyresalen tirsdag 29. mars 2022
klokken 18.00 til 20.00. 
 

Oppdatering 4.4.22

29. mars ble det gjennomført et åpent informasjonsmøte om mulighetsstudiet.
Presentasjonen fra møtet (PDF)

Et sammendrag fra møtet vil bli lagt ut.

Det er ønskelig med innspill og tilbakemeldinger på presentasjonen innen tirsdag 19. april. De vil bli brukt til videre utredning av alternativer for trase.

Oppdatering 20.4.22

Oppsummeringsnotat fra informasjonsmøtet 29.3.2022, pdf

Etter tilbakemeldinger fra flere har Melhus kommune bestemt seg for å også se på muligheter for gang- og sykkelbane i tilknytning til de to bruene som går over Gaula i dag - Melhusbrua og Gimse bru. Dette gjøres gjennom det pågående mulighetsstudiet. Blant annet skal det vurderes hvilke muligheter og begrensninger en tilknytning til eksisterende bru vil gi.

Oppdatering 23.9.22

Mulighetsstudien har sett på alternativ for ny bru og sett på muligheter for gang- og sykkelbane i tilknytning til de to bruene som går over Gaula i dag - Melhusbrua og Gimse bru. Denne er nå nesten ferdigstilt. Det vil bli lagt opp til en orientering om resultatene i studien i Utvalg for teknikk og miljø (06.10), Formannskapet (18.10) og Kommunestyret (25.10).

Oppdatering 6.10.22

Mulighetsstudien er ferdig og ble presentert på Utvalg for teknikk og miljø. Les kort sammendrag og last ned presentasjon og rapport her.

Det blir et åpent informasjonsmøte i løpet av oktober. Vi kommer tilbake til dato.

Oppdatering 18.10.22

Det åpne informasjonsmøtet om mulighetsstudien blir onsdag 26. oktober kl. 18 i kommunestyresalen på rådhuset.