Mulighetsstudien er gjennomført av selskapet AFRY og deres samarbeidspartnere.

Bakgrunn

Melhus kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelbru over Gaula som skal knytte bolig-, skole- og idrettsområdene på Gimseområdet (vestsiden av Gaula) sammen med øvrige deler av Melhus sentrum (østsiden av Gaula). En ny bru vil ha stor nytte da man forventer en stor økning i antall innbyggere i nedre Melhus de kommende årene.

Prosjektet er i tråd med vedtatt områdeplan for Melhus sentrum.

Formål

Formålet med studien er å se på muligheter for trasé og type bru over Gaula, samt vurdere muligheter for gang- og sykkelfelt i tilknytning til de to bruene som går over Gaula i dag – Melhusbrua og Gimse bru.

I mulighetsstudien er følgende utført:

  • Kartlegging av området og styrende premisser
  • Vurdering og anbefaling av traseer for ny bru
  • Utarbeidelse av alternativer for brukonstruksjon med rangert anbefaling
  • Vurdering av mulighet for påheng av gang- og sykkelfelt på Melhusbrua
  • Vurdering av utbedring av gang- og sykkelfelt på Gimse bru
  • Kostnadsestimater av brukonstruksjoner og nødvendig tilkoblinger til gangsystem, påheng på Melhusbrua og utbedring av Gimse bru

Vurdering av ny bru

AFRY har vurdert fem trasealternativer for ny bru. De mener en videreutvikling av alternativ 4, bru fra Lenamælen til Martin Tranmæls veg er det beste.

AFRY skriver i studien:

«Den bearbeidede løsningen er vurdert å gi god nytte, og er i tillegg robust og kostnadseffektivt. Den har en sentral beliggenhet som binder sammen østre og vestre Melhus på en trafikksikker måte, i tråd med målene i områdeplanen. Her er elven på sitt smaleste og naturverdiene blir mindre berørt. Traseen har også mindre ulemper for boligene på Lenamælen i forhold til øvrige alternativ, men vil i anleggsfasen kunne påvirke enkelte boliger.»

Vurdering av eksisterende bruer

1. Melhusbrua:

Flere påhengsalternativer for gang- og sykkelbane er vurdert.

AFRY skriver: «Uavhengig av løsningen vurderes et påheng på Melhusbrua som komplisert, dyrt og gi liten nytte på grunn av avstander. Det anbefales derfor ikke å utrede dette videre.»

2. Gimse bru:

Også for Gimse bru er flere muligheter vurdert.

AFRY skriver: «Ut fra en vurdering av bruas restkapasitet, geoteknisk bæreevne, alder og nåværende tilstand anbefales ikke ytterligere påbygging på brua. Potensialet for videre bruk av Gimse bru ligger i å gjøre om brua til en ren gang- og sykkelbru hvor det i stedet bygges en ny veibru.»                   

Anbefaling

AFRY anbefaler å styrke gang- og sykkeltilbudet med ny gang- og sykkelbru for at Melhus skal nå sine mål for sentrumsutvikling.

Dagens situasjon er sårbar ettersom det kun er én kryssingsmulighet for myke trafikanter over elva. En ekstra gangbru vil gi bedre beredskap dersom noe skulle skje med de andre bruene.

I den videre prosessen anbefaler AFRY Melhus kommune å gå i gang med en reguleringsplan parallelt med utarbeidelse av forprosjekt.

Informasjonsmøte

Mulighetsstudien skal også presenteres i formannskapet 18. oktober og i kommunestyret 25. oktober.

I tillegg blir det et åpent informasjonsmøte i løpet av oktober. Vi kommer tilbake til dato.

Les mer om prosjektet.

Last ned

Kontaktperson

Amalie Berg