I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-3, 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for gangbru over Gaula, Martin Tranmælsveg – Lenamælen. Planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Forslagsstiller er Melhus kommune og NIRAS Norge er plankonsulent. 

Bakgrunn for prosjektet 

Melhus kommune ønsker å regulere en ny gangbru over Gaula og nytt fortau langs Lenamælen - fra ny gangbru over E6 i sør, fram til Gimse bru i nord. 

Hensikten med ny gang- og sykkelbru er å gi gående og syklende et trafikksikkert tilbud mellom to deler av Melhus sentrum som er i vekst. Brua vil redusere avstander og dermed legge til rette for mer bærekraftig mobilitet. I vest er det flere skoler, idrettsanlegg og det planlegges for mange flere boliger. På østsiden er det jernbanestasjon og et stort tilbud av handel og service. Brua skal også anlegges slik at det blir bedre tilgang til grøntområdene i langs elva, og at man skal oppleve Gaula som en del av Melhus sentrum.  

Planarbeidet har som mål å:  

• bedre forhold for gående og syklende.  

• bedre trafikksikkerheten 

sørge for kortere reisevei for brukere.  

Nærmere om tiltaket 

Melhus kommune fikk utarbeidet en mulighetsstudie i 2022 (Afry og PKA), hvor flere alternativer for plassering av bru ble vurdert. 

Det ble anbefalt at man gikk videre til reguleringsplan med alternativ 4 fra mulighetsstudien. 

Planarbeidet tar utgangspunkt anbefalt alternativ -   alternativ 4, jfr. vedtak i formannskapet 6.desember 2022, Sak 155/2.  

et skal utarbeides en robust reguleringsplan som åpner opp for flere brutyper og videre detaljprosjektering. 

Til varsling av planen er det foreslått en romslig planavgrensning (se vedlegg), som tar høyde for viktige avklaringer i planprosessen rundt valg av teknisk løsning, hensyn til eiendomsgrenser, erverv, midlertidig bruk av arealer i anleggsperioden, mm. Endelig forslag til planavgrensning vil bli redusert til innsending av komplett plan til 1.gangsbehandling. 

Vurdering av konsekvensutredning 

Tiltak i planen vurderes å utløse krav om konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning «§6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding», da det ikke er i tråd med arealformål i overordnet plan «Områderegulering Melhus sentrum planid: 2016001» og berører flere interesser, herunder naturinteresser og et verna vassdrag. Det var også mangelfull kartlegging av naturverdiene i området (kartlagt ifbm planarbeidene sommer 2023). 

Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger og aktuelle alternativer og planprosessen med frister, deltagere og opplegg for medvirkning 

Planprogram og varslingsmateriale kan ses her.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet  

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet kan sendes til: 

Preben Lyngaas Jensen, NIRAS Norge AS 
Epost: prje@niras.com 
Tlf: 934 93 338 

Eller per brev: NIRAS Norge AS, Ingvald Ystgaards veg 23, 7047 Trondheim  

Innspill/merknader bør merkes med referanse «Detaljregulering gangbru over Gaula, Martin Tranmælsveg - Lenamælen». 

Frist for innspill: 31.01.2024