Formannskapet har i møte 23.03.2019, sak 34/19, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering Myrasaga steinbrudd", planid 2017015 med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er utarbeidet av Pro Invenia AS på vegne av tiltakshaver Karl Einar Stubsjøen. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. i tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen
Hensikten med planforslaget er å utvide uttaksområdet for eksisterende steinbrudd på Myrasaga i Tømmesdalen, for å sikre drift av steinbruddet i 50 år til. Det er ikke lagt opp til økt drift, men kontinuerlig drift som vil opprettholde tilgangen på lokalt byggeråstoff.

Planforslaget kan ses her

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 07.06.2019. Merknaden merkes "Detaljregulering Myrasaga steinbrudd, saksnr 17/4852".