Melhus kommunestyre vedtok i møte 14.05.2019, sak 32/19 reguleringsplan Detaljregulering for Løvsetvegen 346, gnr. 99, bnr. 30 m/fl, planid 2016013, med tilhørende bestemmelser og plankart. 

Hensikten med planen er å legge til rette for et boligområde med konsentrert bebyggelse, med til sammen 12 boenheter.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 14.06.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.