Formannskapet har i møte 30.04.19, sak 41/19, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven § 12-10.

Planen er utarbeidet av Norconsult på vegne av Melhus kommune. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. i tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen

Hensikten med planforslaget er å regulere gang- og sykkelveg langs fv. 708 i Vollmarka i Melhus kommune.

Planforslaget kan ses her

Sende inn merknad

Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 21.06.2019. Merknaden merkes "Detaljregulering for gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka, saksnr 18/2627".