Kulturminner bærer med seg viktige verdier for samfunnet. I dette ligger det en grunnleggende forståelse for at verdier kan eksistere gjennom både penger, helse, kunnskap, opplevelser, miljø osv. Slik kan en kartlegging av kulturminner ses på som en kartlegging av ressurser.

Vi vet at kulturminner kan gi oss kunnskap som er viktig for forskningen. For å kunne forme fremtiden er det viktig å forstå hvordan vi kom dit vi er i dag. Kulturminner kan gi oss en følelse av identitet, tilhørighet og samhold. Dette er viktig for vår mentale helse. Identitet er også viktig i merkevarebygging. Ikke bare bedrifter, men også kommuner har behov for å gjøre seg attraktive gjennom en sterk og positiv identitet. Kulturminner kan gi oss opplevelser som gir perspektiv på oss selv og samfunnet vi lever vi. Dette er viktig for vår vekst som mennesker. Kulturminner kan være attraksjoner som får oss til å ønske å reise et sted eller som trekkplaster i ei trimløype eller en kultursti. Tar vi vare på kulturminner tar vi vare på miljøet. Gjenbruk begrenser vår tids enorme og forurensende vareproduksjon. Vi kan gjenbruke både gjenstander og bygninger.

Kulturminner og kulturmiljøer er vår felles hukommelse og gir kunnskap om menneskers liv og virke, bosetting og produksjonsformer og om deres kunstneriske og tekniske ferdigheter gjennom tidene. De kan gi oss økt forståelse for forholdet mellom fortid og framtid, mellom mennesket og naturen og mellom ulike kulturer. Kulturminnene gjør det mulig å gjenvinne tapt kunnskap og få svar på nye problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling. Respekten for kulturelt mangfold kan fremme mellomfolkelig forståelse, toleranse og fred. Kulturminner er en kilde til verdiskaping og næringsvekst og til utvikling av lokalsamfunnene.

(St. meld. 25 (2002-2003))