Første arbeidsmøte ble gjennomført onsdag 26. januar. Gruppa drøftet oppdraget og rapporten fra BDO, som ser på institusjons- og hjemmetjenesten i kommunen vår. 

Lurer du på hvem som sitter i prosjektgruppa? Oversikt finner du her

Oppstartsfase

Samtalene og drøftingene er naturlig nok innledende når prosjektet er i oppstartsfasen. Følgende problemstillinger og spørsmål ble blant annet drøftet i dette første møtet:

  • Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter å ha lest BDO-rapporten?
  • Hva slags informasjon har du behov for i arbeidet fremover?
  • Hvilke tjenestetilbud skal vi ha hvor?
  • Hva slags tjenester og tilbud kan vi ha i tillegg til det vi har i dag?
  • Hvilke tjenester kan vi slutte med?
  • Hvilke tjenester kan gjøres av andre enn helsepersonell?

Mål: Ferdig forslag til våren

Det er et omfattende og intensivt arbeid som står for tur. Mange av medlemmene ga uttrykk for at dette blir et krevende, men viktig og givende prosjekt. Målet er å bli ferdig i løpet av mai 2022, Resultatet av arbeidet skal deretter opp til politisk behandling.

Prosjektgruppa skal utarbeide et sammenhengende forslag til fremtidig organisering og dimensjonering av kommunens:

  • Sykehjem
  • Hjemmetjeneste
  • Bofellesskap for funksjonshemmede
  • Bofellesskap for eldre

Vi ønsker innspill og spørsmål!

Vi legger opp til en så åpen prosess som mulig. Vi hilser innspill og meninger velkommen. Målet er å jevnlig dele oppdateringer fra prosjektarbeidet og prosessen som vil gå utover våren. Vi ønsker også å svare på spørsmål underveis.

Har du innspill eller spørsmål til prosjektet, send de til oss på dette skjemaet:

Vi samler informasjon om prosjektarbeidet på melhus.kommune.no/veivalg

Bakgrunn

Kommunestyret har spesifikt bedt om en beskrivelse av ulike alternativer for videreutvikling ved Hølonda helse- og omsorgssenter med bakgrunn i dagens status, fremtidig kapasitetsbehov i hele kommunen og kjente rekrutteringsutfordringer.

Kommunestyret ønsker også å få belyst ulike alternativer for sykehjemsdrift og heldøgns pleie- og omsorgstjenester, samt styrking av hjemmesykepleien.

Bakgrunn for kommunestyrets bestilling er at kommunen over år har arbeidet med prosjektet 100 år i eget hjem, som i større grad enn tidligere skal sikre brukerne gode tjenester i sine egne hjem. Statistikken viser imidlertid en motsatt utvikling der kommunen ikke klarer å vende tjenestetilbudet mot hjemmebaserte tjenester.

Les mer her