Tverrfaglig skolehelsetjeneste - tilbud til alle 4.trinn, 9.trinn og videregående skoler i Melhus

Universielt helsefremmende gruppetilbud tilbys elever i skolens lokaler for; 4.trinn, 9, trinn og vgs. Målsettingen er økt kunnskap om kropp og sansning som bidrag til livsmestring, og vil tilpasses til hver gruppe. Fagpersoner fra Melhus sansesenter og helsesykepleier samarbeider om dette tilbudet. 

Tverrfaglig gruppetilbud, 4.trinn                                                        

Tverrfaglig gruppetilbud, 9.trinn

Utvidet interessekartlegging for barn i barnehagealder i Melhus kommune

Utvidet interessekartlegging for barn i barnehagealder er en del av kommunens helsetjenester. Foreldre og barnehagepersonalet får anledning til å være med barnet i sin utforsking av sanserommene. Det er lagt opp til at barnet får to til tre besøk. Foreldrene følger barnet ved det første besøket, og en barnehageansatt følger barnet ved det andre besøket (evt.foreldre og ett barnehagepersonale følger barnet sammen). Det kan være aktuelt med oppfølgingsbesøk (les mer under eget avsnitt). Fagpersonalet fra Sansesenteret legger til rette og bistår med faglig kunnskap. Tilbudet journalføres i barnets journal. 

Når barnet følges og observeres i sanserommene kan man få et inntrykk av hva barnet trenger av miljøtilpasninger og støtte i hverdagen, hva det trenger/liker/evt.ikke liker av sanseinntrykk etc. Denne forståelsen av barnets sansning kan hjelpe barnet til å leke, lære, være sosial, få en bedre følelsesregulering og trivsel.

I etterkant av besøkene inviteres barnehage og foresatte til et refleksjonsmøte, og der det er hensiktsmessig inviteres helsesykepleier, PP tjenesten eller evt andre sentrale fagpersoner. Utvidet interessekartlegging er et tilbud uten egenandeler. Les mer på info skrivet: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf. Se også bilder og tekst på brosjyren: Brosjyre barnehagebarn utvida interesserkartlegging (PDF). 

 

Utvidet interessekartlegging for barn i skolealder i Melhus kommune

Utvidet interessekartlegging tilbys barn og unge i skolealder som en del av kommunens helsetjenester. 
Sanserommene og utstyret blir brukt for å få ideer til hvordan man trenger å ha det i hverdagen sin. Utgangspunktet er at barnet/ungdommen har noen utfordringer i hverdagen, som skaper et behov for endring. Sanseinntrykk fra miljøet rundt oss kan påvirke vårt energi- og stress nivå. En ubalanse kan gå ut over søvn, konsentrasjon og humøret. Sanseinntrykk kan også være med på å påvirke våre følelser. 
I Melhus sansesenter kan man på en kontrollert måte prøve ut hva man liker og trenger av sanseinntrykk. Er det noe som fremmer avslapning? Er det noe som gir energi? Hva liker barnet/ungdommen å engasjere seg i? Hvordan fungerer disse sansningsbehovene sammen med familiens behov og i skolens fysiske læringsmiljø.

I første time kommer barnet med sine foreldre til Melhus sansesenter. I andre time kommer barnet med sin kontaktlærer eller en annen fagperson fra skolen.
Deretter inviteres viktige voksne til et refleksjonsmøte (foreldre, skolepersonalet og evt andre samarbeidspartnere). Personalet ved Melhus sansesenter hjelper til med å oversette erfaringene i sanserommene til ideer for hverdagens sanseinntrykk til hjemmet og skolen. Les mer på info skrivet: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf

Vi har fått tilbakemeldinger på at man kan få et større "handlingsreportouar" for å regulere seg i hverdagen. Som for eksempel å vite hva som skal til for å "komme igang" med en aktivitet, takle vanskelige følelser, tips til pauseaktiviteter og stressmestring. De voksne får muligheten til å oppleve barnet i et annet miljø enn hjemme og på skolen. Dette kan skape nye samspillsmåter og gi en helsefremmende effekt. Tilbudet journalføres i barnets journal. 

 

Oppfølgingstimer for barn og unge i Melhus kommune

For barn og unge i Melhus kommune kan det være aktuelt med oppfølging etter utvidet interessekartlegging og interessekartlegging. Viser til infoskrivet for mer inngående informasjon.  

Interessekartlegging for barn og unge i Melhus kommune

Interessekartlegging er en tjeneste som innbefatter utprøving av utstyr og sanserom etter behovet som vi har fått skissert på forhånd (jmf. henvisningsskjema). Den utføres i sanserom i Melhus sansesenter av fagpersoner som har helsefaglig bakgrunn. Interessekartlegging er et helsetilbud som journalføres (rapport medfølger ikke). 

Formålet med interessekartlegging er å gi økt forståelse for faktorer som kan fremme helhetlig helse, samt støtte utvikling og trivsel. Tilbudet har fokus på barnets/den unges sansning og kroppslige forhold fordi individuell sansningspreferanser ofte påvirke hva som interesserer, holder oppmerksomheten over tid, øker energinivået eller roer (hjelp til føleses og energi-/våkenhets regulering). Erfaringer tilsier at en times interessekartlegging inspirer for tilrettelegging av det fysiske miljøet i hverdagens rom (i barnehage, skole og hjemmet) og er hjelpfult for å finne egnet utstyr/møblering. Les mer på vår informasjonsbrosjyre om interessekartlegging i Melhus sansesenter.

Fremgangsmåte:

Ta kontakt per e-post for å melde interesse og avtale tidspunkt.

Benytt deretter henvisningskjemaet til Melhus sansesenter. Dette ønsker vi å motta før gjennomføring av interessekartlegging. 

Interessekartlegging er gratis for innbyggere i Melhus kommune. 

Oppfølgingstimer kan være aktuelt i etterkant av interessekartlegging. Det kan dreie seg om et prosessorientert tverrfaglig arbeid for å finne gode løsninger i det fysiske miljøet der barnet oppholder seg i hverdagen, innlæring av teknikker eller en utvidet utprøving for å finne hensiktsmessige hjelpemidler. Kommunal ergoterapeut er aktuell å samarbeide med i forhold til søknad om hjelpemidler, og barnehage/skole er sentrale samarbeidspartnere sammen med barnet og deres foresatte. 

Interessekartlegging via Prosjekt med NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag fra 01.04.23.

Fra 01.04.23 tilbys interessekartlegging i henhold til et samhandlingsprosjekt med NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. De som ønsker interessekartlegging bes ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag  

Barn og unge som bor i Melhus bes benytte vårt ordinære henvisningsskjema. 

Interessekartlegging er en metode i sanserom og et tjenestetilbud i Melhus sansesenter (Skjønberg & Holmeide, 2022). Den innbefatter utprøving av utstyr og sanserom etter behovet til barnet/den unge som skisseres gjennom søknad før utprøvingen. Målet er å inspirere til gode tilrettelegginger i hjem, aktuell barnehage eller skole. Ansvarlige fagpersoner i Melhus sansesenter har helsefaglig bakgrunn, og interessekartlegging anses som et helsetilbud. Utprøvingen journalføres, men rapport medfølger ikke. Det er derfor viktig at lokal ergoterapeut er med under utprøvingen i henhold til det faglige arbeidet som gjøres i etterkant av interessekartleggingen (feks søke om hjelpemidler).  

Melhus sansesenter er innredet både med spesialutstyr og utstyr som man får kjøpt i vanlig daglighandel. Noe av utstyret er påregnet at man skaffer seg selv, mens det kan søkes på¨spesialutstyr som hjelpemidler til NAV Hjelpemiddelsentralen gjennom søknad som gjelder fagområdet trening, aktivisering og stimulering. Les mer: Veileder ved søknad hjelpemidler til sansestimulering.pdf. 

 

 

 

Kurs, konsultasjon og prosjektarbeid for samarbeidspartnere i Melhus og fagpersoner i Norge

Melhus Sansesenter tilbyr skreddersydde kurs. Vi har bidratt med kurs flere steder i Norge, og ønsker å finne den beste løsningen for bestiller mht kurssted. Etter Covid-19 pandemien har vi erfart positive muligheter i å bruke digitale plattformer til kunnskapsoverføring. Aktuelle tema: hvordan benytte og innrede sanserom, kunnskap om aktiviserings- og utstyr/teknikker for sansestimulering, kunnskap om endring av det fysisk miljøet i andre rom enn sanserom, livsmestring gjennom kroppskunnskap og hverdagssansing. Pris etter avtale.

Prosjektarbeid sammen med barnehager og skoler i Melhus kommune som gjelder kunnskapssyn og metoder for helsefremming og livsmestring, og endring av det fysiske miljøet i barnehagen/skolen. Forskningsbasert kunnskap støtter barnehagenes bruk av eksterne bidragsytere som positiv faktor for å skape endring og engasjement i personalgruppen. Ingen egenandel for bidraget og vår deltakelse ses på som et tverrfaglig bidrag for å fremme barns psykiske og fysiske helse. 

Ekskursjon for fagpersoner

Ekskursjon innebærer å få informasjon om utstyr og innredning, samt å prøve sanserommene. Mange besøkende ønsker å lage egne sanserom eksempelvis i barnehage eller skole. Flere finner også inspirasjon til å endre det fysiske miljøet i andre rom enn sanserom, for å foreksempel for å lage et hvilerom.