Tverrfaglig skolehelsetjeneste - tilbud til alle 4.trinn, 9.trinn og videregående skoler i Melhus

Universielt helsefremmende gruppetilbud til elever på 4.trinn, 9, trinn og vgs. Målsettingen er økt kunnskap om kropp og sansning som bidrag til livsmestring, og vil tilpasses lokalt. 

Tverrfaglig gruppetilbud, 4.trinn

Tverrfaglig gruppetilbud, 9.trinn

Utvidet interessekartlegging for barn i barnehagealder i Melhus kommune

Dette tilbudet gir både foreldre og barnehagepersonalet anledning til å være med barnet i sin utforsking av sanserommene. Det er lagt opp til at barnet får to til tre besøk. Foreldrene følger barnet ved det første besøket, og en barnehageansatt følger barnet ved det andre besøket (evt.foreldre og ett barnehagepersonale følger barnet sammen). Det kan være aktuelt med oppfølgingsbesøk. Fagpersonalet fra Sansesenteret er med, legger til rette og bistår med faglig kunnskap. Tilbudet journalføres i barnets journal. 

Når barnet følges og observeres i sanserommene kan man få et inntrykk av hva barnet trenger av miljøtilpasninger og støtte i hverdagen, hva det trenger/liker/evt.ikke liker av sanseinntrykk etc. Denne forståelsen av barnets sansning kan hjelpe barnet til å leke, lære, være sosial, få en bedre følelsesregulering og trivsel.

I etterkant av besøkene inviteres barnehage og foresatte til et refleksjonsmøte, og der det er hensiktsmessig inviteres PP tjenesten eller evt andre sentrale fagpersoner. Utvidet interessekartlegging er et gratis tilbud og en del av Melhus kommune sitt helsefremmende tilbud. Les mer på info skrivet: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf Se også bilder og tekst på brosjyren: Brosjyre barnehagebarn utvida interesserkartlegging (PDF). 

 

Utvidet interessekartlegging for barn i skolealder i Melhus kommune

Utvidet interessekartlegging tilbys barn og unge i skolealder som bor i Melhus kommune, som en del av Melhus kommune sitt helsefremmende tilbud. 
Sanserommene og utstyret blir brukt for å få ideer til hvordan man trenger å ha det i hverdagen sin. Utgangspunktet er at barnet/ungdommen har noen utfordringer i hverdagen, som skaper et behov for endring. Sanseinntrykk fra miljøet rundt oss kan påvirke energinivå, og også virke inn på stress. En ubalanse kan gå ut over søvn, konsentrasjon og humøret. Sanseinntrykk kan også være med på å påvirke våre følelser. 
I sanserommene kan man på en kontrollert måte prøve ut hva man liker og trenger av sanseinntrykk. Er det noe som fremmer avslapning? Er det noe som gir energi? Hva liker barnet/ungdommen? Hvordan fungerer disse sansningsbehovene sammen med familiens behov og i skolens fysiske læringsmiljø.

I første time kommer barnet med sine foreldre til Melhus sansesenter. I andre time kommer barnet med sin kontaktlærer eller en annen fagperson fra skolen.
Deretter inviteres viktige voksne til et refleksjonsmøte (foreldre, skolepersonalet og evt andre samarbeidspartnere). Personalet ved Melhus sansesenter hjelper til med å oversette erfaringene i sanserommene til hverdagens sanseinntrykk til hjemmet og skolen. Les mer på info skrivet: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf

Vi har fått tilbakemeldinger på at man kan få et større "handlingsreportouar" for å regulere seg i hverdagen. Som for eksempel å vite hva som skal til for å "komme igang" med en aktivitet, takle vanskelige følelser, tips til pauseaktiviteter og stressmestring. De voksne får muligheten til å oppleve barnet i et annet miljø enn hjemme og på skolen. Dette kan skape nye samspillsmåter og gi en helsefremmende effekt. Tilbudet journalføres i barnets journal. 

 

Oppfølgingstilbud for barn og unge i Melhus kommune

For barn og unge i Melhus kommune kan det være aktuelt med oppfølging etter utvidet interessekartlegging og interessekartlegging. Viser tilinfoskrivet

Interessekartlegging for barn og unge i Midt Norge

Dette er en utprøving av utstyr og effekter i våre sanserom, etter vår faglige ledelse. Interessekartlegging er et tilbud der vi ønsker å finne ut av om noe fungerer etter det behovet som vi har fått skissert på forhånd (jmf. henvisningsskjema). 

Barn og unge med foresatte og aktuelle fagpersoner fra hele Trøndelag, samt noen fra Møre & Romsdal og Nordland, finner veien til Melhus sansesenter. Sanserom kan være med på å gi økt forståelse for hvilke sansestimuli som passer for den enkelte for å finne interesser og innganger til helsefremming og utvikling. En times interessekartlegging gir ofte en inspirasjon for tilrettelegging av det fysiske miljøet i hverdagens rom (i barnehage, skole og hjemmet). Tilbudet journalføres (rapport medfølger ikke). Brosjyre interessekartlegging.pdf

Ta kontakt med oss per mail (snoezelen@melhus.kommune.no) for å avtale tidspunkt. Benytt deretter vårt henvisningskjema: Henvisningskjema Melhus Sansesenter (PDF) som vi ønsker å motta før interessekartlegging. På grunn av lokalitetenes egenart er det satt en øvre aldersgrense til 20 år for personen som skal motta interessekartleggingen. 

Interessekartlegging er gratis for innbyggere i Melhus kommune. Pris er 1000 kr per time for barn og unge som er bosatt i andre kommuner. Vi anbefaler som regel 1 time, der oppfølgingstime kan være aktuelt for barn og unge i Melhus kommune. 

 

 

Kurs, konsultasjon og prosjektarbeid for samarbeidspartnere i Melhus, samt interesserte i Norge/Norden

Melhus Sansesenter tilbyr skreddersydde kurs. Vi har bidratt med kurs flere steder i Norge, og ønsker å finne den beste løsningen for bestiller mht kurssted. Etter Covid-19 pandemien har vi erfart positive muligheter i å bruke digitale plattformer til kunnskapsoverføring. Aktuelle tema: hvordan benytte og innrede sanserom, kunnskap om aktiviserings- og utstyr/teknikker for sansestimulering, kunnskap om endring av det fysisk miljøet i andre rom enn sanserom, hverdagsmestring gjennom kroppskunnskap og hverdagssansing. Pris etter avtale.

Prosjektarbeid sammen med barnehager og skoler i Melhus kommune som gjelder kunnskapssyn og metoder for helsefremming og livsmestring, og endring av det fysiske miljøet i barnehagen/skolen. Forskningsbasert kunnskap støtter barnehagenes bruk av eksterne bidragsytere som positiv faktor for å skape endring og engasjement i personalgruppen. Ingen egenandel for bidraget og vår deltakelse ses på som et tverrfaglig bidrag i for å fremme barns psykiske og fysiske helse. 

Ekskursjon for fagpersoner

Vi har gjennom årene hatt mange fagpersoner og andre interesserte, til å se, få informasjon om og prøve sanserommene. Dette kan være personer som vil lage egne sanserom eksempelvis i skole, barnehage eller private hjem. Mange finner også inspirasjon til å endre det fysiske miljøet i andre rom enn sanserom.