Tverrfaglig skolehelsetjeneste - tilbud til alle 4.trinn, 9.trinn og videregående skoler i Melhus

Universelt helsefremmende gruppetilbud tilbys elever i skolens lokaler for; 4.trinn, 9, trinn og vgs. Målsettingen er økt kunnskap om kropp og sansning som bidrag til livsmestring, og vil tilpasses til hver gruppe. Fagpersoner fra Melhus sansesenter og helsesykepleier samarbeider om dette tilbudet. 

Les mer i lenkene Tverrfaglig gruppetilbud, 4.trinn  og  Tverrfaglig gruppetilbud, 9.trinn

.

Utvidet interessekartlegging for barn i barnehagealder i Melhus kommune

Utvidet interessekartlegging for barn i barnehagealder er en del av kommunens helsetjenester. Foreldre og barnehagepersonalet får anledning til å være med barnet i sin utforsking av sanserommene. Det er lagt opp til at barnet får to til tre besøk. Vi har positive erfaringer med at foreldre, en barnehageansatt og barnet kommer sammen til sansesenteret. Det kan være aktuelt med oppfølgingsbesøk (les mer under eget avsnitt). Fagpersonalet fra sansesenteret legger til rette og bistår med faglig kunnskap under utprøvingen. Tilbudet journalføres i barnets journal. 

Når barnet følges og observeres i sanserommene kan man få et inntrykk av hva barnet trenger av miljøtilpasninger og støtte i hverdagen, hva det trenger/liker/evt.ikke tåler av sanseinntrykk etc. Denne forståelsen av barnets sansning kan hjelpe barnet til å leke, lære, være sosial, få en bedre følelsesregulering og trivsel.

I etterkant av besøkene inviteres barnehage og foresatte til et refleksjonsmøte, og der det er hensiktsmessig inviteres helsesykepleier, PP tjenesten eller evt andre sentrale fagpersoner. Utvidet interessekartlegging er et tilbud uten egenandeler. Les mer på info skrivet: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf. Se også bilder og tekst på brosjyren: Brosjyre bli kjent med barnet i sansesenteret.pdf . 

 

Utvidet interessekartlegging for barn i skolealder i Melhus kommune

Utvidet interessekartlegging tilbys barn og unge i skolealder som en del av kommunens helsetjenester. 
Sanserommene og utstyret blir brukt for å få ideer til hvordan man trenger å ha det i hverdagen sin. Utgangspunktet er at barnet/ungdommen har noen utfordringer i hverdagen, som skaper et behov for endring. Sanseinntrykk fra miljøet rundt oss kan påvirke vårt energi- og stress nivå. En ubalanse kan gå ut over søvn, konsentrasjon og humøret. Sanseinntrykk kan også være med på å påvirke våre følelser og stemningsleie. 
I Melhus sansesenter kan man på en kontrollert måte prøve ut hva man liker og trenger av sanseinntrykk. Er det noe som fremmer avslapning? Er det noe som gir energi? Hva liker barnet/ungdommen å engasjere seg i? Hvordan fungerer disse sansningsbehovene sammen med familiens behov og i skolens fysiske læringsmiljø.

I første time kommer barnet med sine foreldre til Melhus sansesenter. I andre time kommer barnet med sin kontaktlærer eller en annen fagperson fra skolen.
Deretter inviteres viktige voksne til et refleksjonsmøte (foreldre, skolepersonalet og evt andre samarbeidspartnere). Personalet ved Melhus sansesenter hjelper til med å oversette erfaringene i sanserommene til ideer for hverdagens sanseinntrykk til hjemmet og skolen. Les mer på info skrivet: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf . Se også bilder og tekst på brosjyren: Brosjyre bli kjent med barnet i sansesenteret.pdf

Vi har fått tilbakemeldinger på at man kan få et større "handlingsreportouar" for å regulere seg i hverdagen. Som for eksempel å vite hva som skal til for å "komme igang" med en aktivitet, takle vanskelige følelser, tips til pauseaktiviteter og stressmestring. De voksne får muligheten til å oppleve barnet i et annet miljø enn hjemme og på skolen. Dette kan skape nye samspillsmåter og gi en helsefremmende effekt. Tilbudet journalføres i barnets journal. 

 

Oppfølgingstimer for barn og unge i Melhus kommune

For barn og unge i Melhus kommune kan det være aktuelt med oppfølging etter utvidet interessekartlegging og interessekartlegging. Viser til infoskrivet for mer inngående informasjon.  

Interessekartlegging for barn og unge i Trøndelag

Interessekartlegging er en metode i sanserom og et tjenestetilbud i Melhus sansesenter (Skjønberg & Holmeide, 2022). Den innbefatter utprøving av utstyr og sanserom etter behovet til barnet/den unge. Melhus sansesenter er innredet med inventar og utstyr som man får kjøpt i ordinær handel, men også med utstyr som er laget for personer med funksjonsnedsettelse (spesialutstyr). Målet med interessekartlegging er å inspirere til gode tilrettelegginger i dagliglivet for eksempel hjemme, i barnehagen eller skolen. Innredning og utstyr er faktorer i våre omgivelser som påvirker oss gjennom sansene, og som blant annet spiller en rolle i hvor aktiv/rolig man blir, emosjonsregulering og trivsel. Ansvarlige fagpersoner i Melhus sansesenter har helsefaglig bakgrunn, og interessekartlegging anses som et helsetilbud. Interessekartlegging journalføres, men rapport medfølger ikke.


Januar 2024: 
NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag og Melhus sansesenter har inngått et samarbeid, hvor hjelpemiddelsentralen kan benytte Melhus sansesenter for nærmere utredning av brukers behov. 
Det må sendes henvisningsskjema/søkes på vanlig måte til NAV Hjelpemiddelsentral med beskrivelse av brukers behov og funksjon. Les mer i vedlagt lenke: Veileder ved søknad hjelpemidler til sansestimulering.pdf.  NAV Hms vil deretter vurdere saken og henvise videre til Melhus sansesenter for nærmere interessekartlegging der det vurderes som nødvendig/hensiktsmessig. Det forutsettes at representant fra kommunen deltar på interessekartleggingen ved Melhus sansesenter. 

Reiseutgifter for bruker i forbindelse med interessekartleggingen ved Melhus sansesenter refunderes av NAV Hms etter søknad. Benytt skjema «Reiseutgifter for hjelpemidler gjennom hjelpemiddelsentralen». Husk å legge ved oppmøtebekreftelse fra Melhus sansesenter i søknad. For nærmere informasjon om dette se: Reiseutgifter - nav.no.
 

 

 

 

Kurs, konsultasjon og prosjektarbeid for samarbeidspartnere i Melhus og fagpersoner i Norge

Melhus Sansesenter tilbyr skreddersydde kurs. Vi har bidratt med kurs flere steder i Norge, og ønsker å finne den beste løsningen for bestiller mht kurssted. Etter Covid-19 pandemien har vi erfart positive muligheter i å bruke digitale plattformer til kunnskapsoverføring. Aktuelle tema: hvordan benytte og innrede sanserom, kunnskap om aktiviserings- og utstyr/teknikker for sansestimulering, kunnskap om endring av det fysisk miljøet i andre rom enn sanserom, livsmestring gjennom kroppskunnskap og hverdagssansing. Pris etter avtale.

Prosjektarbeid sammen med barnehager og skoler i Melhus kommune som gjelder kunnskapssyn og metoder for helsefremming og livsmestring, og endring av det fysiske miljøet i barnehagen/skolen. Forskningsbasert kunnskap støtter barnehagenes bruk av eksterne bidragsytere som positiv faktor for å skape endring og engasjement i personalgruppen. Ingen egenandel for bidraget og vår deltakelse ses på som et tverrfaglig bidrag for å fremme barns psykiske og fysiske helse. 

Ekskursjon for fagpersoner

Ekskursjon innebærer å få informasjon om utstyr og innredning, samt å prøve sanserommene. Mange besøkende ønsker å lage egne sanserom eksempelvis i barnehage eller skole. Flere finner også inspirasjon til å endre det fysiske miljøet i andre rom enn sanserom, for å foreksempel for å lage et hvilerom.