Utvidet interessekartlegging for barn i barnehagealder i Melhus kommune

Dette tilbudet gir både foreldre og barnehagepersonalet anledning til å være med barnet i sin utforsking av sanserommene. Det er lagt opp til at barnet får to til tre besøk. Foreldrene følger barnet ved det første besøket, og en barnehageansatt følger barnet ved det andre besøket. Det kan være aktuelt med oppfølgingsbesøk. Fagpersonalet fra Sansesenteret er med, legger til rette og bistår med faglig kunnskap. Tilbudet journalføres i barnets journal. 

Når barnet følges og observeres i sanserommene kan man få et inntrykk av hva barnet trenger av miljøtilpasninger og støtte i hverdagen, hva det liker/ikke liker av sanseinntrykk etc. Denne forståelsen av barnets sansning kan hjelpe barnet til å leke, lære, være sosial, få en bedre følelsesregulering og trivsel.

I etterkant av besøkene inviteres barnehage og foresatte til et refleksjonsmøte, og der det er hensiktsmessig inviteres PP tjenesten eller evt andre sentrale personer. Det er et gratis tilbud og en del av Sansesenterets helsefremmende tilbud. Les mer på info skrivet: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf Se også bilder og tekst på brosjyren: Brosjyre barnehagebarn utvida interesserkartlegging (PDF). 

Utvidet interessekartlegging gjennomføres under Covid-19 pandemien og Melhus sansesenters smittevernrutiner følges. Ta kontakt via henvisning, eller via mail (uten sensitive opplysninger). 


 

Utvidet interessekartlegging for barn i skolealder i Melhus kommune

Utvidet interessekartlegging tilbys barn og unge i skolealder som bor i Melhus kommune. 

Sanserommene og utstyret blir brukt for å få ideer til hvordan man trenger å ha det i hverdagen sin. Utgangspunktet er at barnet / ungdommen har noen utfordringer i hverdagen, som skaper et behov for endring. 

Litt om sansning: sanseinntrykk fra miljøet rundt oss kan fremme energi, men også gi stress. Dette kan gå ut over søvn, konsentrasjon og humøret. Sanseinntrykk kan også være med på å fremme følelser.

I sanserommene kan man på en kontrollert måte prøve ut hva man liker og trenger av sanseinntrykk. Er det noe som fremmer avslapning? Er det noe som gir energi? Hva liker barnet/ungdommen? Hvordan fungerer disse sansningsbehovene sammen med familiens behov og i skolens fysiske læringsmiljø.

Første time kommer barnet med sine foreldre til Melhus sansesenter.
Andre time kommer barnet med sin kontaktlærer eller en annen fagperson fra skolen.
Deretter inviteres viktige voksne til et refleksjonsmøte (foreldre, skolepersonalet og evt andre samarbeidspartnere). Personalet ved Melhus sansesenter hjelper til med å oversette erfaringene i sanserommene til hverdagens sanseinntrykk til hjemmet og skolen. Les mer på info skrivet: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf

Vi har fått tilbakemeldinger på at man kan få et større "handlingsreportouar" for å regulere seg i hverdagen. Som for eksempel å vite hva som skal til for å "komme igang" med en aktivitet, takle vanskelige følelser, tips til pauseaktiviteter og stressmestring. De voksne får muligheten til å oppleve barnet i et annet miljø enn hjemme og på skolen. Dette kan skape nye samspillsmåter og gi en helsefremmende effekt. Tilbudet journalføres i barnets journal. 

 

 

Interessekartlegging for barn og unge i Midt Norge

Dette er en utprøving av utstyr og effekter i våre sanserom, etter vår faglige ledelse. Interessekartlegging er et tilbud der vi ønsker å finne ut av om noe fungerer etter det behovet som vi har fått skissert på forhånd (jmf. henvisningsskjema). 

Barn og unge med foresatte og aktuelle fagpersoner fra hele Trøndelag, samt noen fra Møre & Romsdal og Nordland, finner veien til Melhus sansesenter. Sanserom kan være med på å gi økt forståelse for hvilke sansestimuli som passer for den enkelte for å finne interesser og innganger til helsefremming og forebygging. En times interessekartlegging gir ofte en inspirasjon for tilrettelegging av det fysiske miljøet i hverdagens rom (i barnehage, skole og hjemmet). Tilbudet journalføres (rapport medfølger ikke). Brosjyre interessekartlegging.pdf

Ta kontakt med oss per tlf. 72 85 85 17  eller mail for å avtale tidspunkt. Benytt deretter vårt henvisningskjema: Henvisningskjema Melhus Sansesenter (PDF) som vi ønsker å motta før timen i Sansesenteret.

Interessekartlegging er gratis for innbyggere i Melhus kommune. Det koster 1000 kr per time for barn og unge som er bosatt i andre kommuner. Vi anbefaler som regel 1 time, der oppfølgingstime kan være aktuelt for barn og unge i Melhus kommune. 

 

 

Regelmessige besøk (Melhus kommune)

Tilbudet er satt på vent trolig frem til sommeren 2022 grunnet at Teststasjonen (testing for korona) har beliggenhet i deler av våre lokaler.

Kurs, konsultasjon og prosjektarbeid for Trøndelag og Norden

Melhus Sansesenter tilbyr skreddersydde kurs. Vi har bidratt med kurs flere steder i Norge, og ønsker å finne den beste løsningen for bestiller mht kurssted. Under Covid-19 pandemien erfarer vi at det også er nyttig å bruke digitale plattformer til kunnskapsoverføring. Aktuelle tema: hvordan benytte og innrede sanserom, kunnskap om aktiviserings- og utstyr/teknikker for sansestimulering , kunnskap om endring av det fysisk miljøet i andre rom enn sanserom, hverdagsmestring gjennom kroppskunnskap og hverdagssansing. Pris etter avtale.

Det tilbys innføringskurs som passer for ledsagere til tilbudet regelmessige besøk.

Prosjektarbeid sammen med barnehager i Melhus kommune som gjelder helsefremming og livsmestring ved bidrag om sansnings- og kroppskunnskap, endring av det fysiske miljøet, forslag til utstyr og fremgangsmåter for å fremme våkenhets- og følelsesregulering (aktivitet og hvile). Forskning støtter barnehagenes bruk av eksterne bidragsytere som positiv faktor for å skape endring og engasjement i personalgruppen. Ingen egenandel for bidraget og vår deltakelse ses på som et tverrfaglig bidrag for å fremme barns psykiske og fysiske helse. 

Ekskursjon og studentbesøk for fagpersoner i Trøndelag og Norden

Vi har gjennom årene hatt mange fagpersoner og andre interesserte, til å se, få informasjon om og prøve sanserommene. Dette kan være personer som vil lage egne sanserom eksempelvis i skole, barnehage eller private hjem. Fagpersoner kan også få inspirasjon til å endre det fysiske miljøet i andre rom enn sanserom. 

vibrasjonsmadrass

 

Barseltreff i samarbeid med Helsestasjonen i Melhus kommune

Dette er et tilbud til alle foreldre som er bosatt i Melhus kommune, og har spedbarn på rundt 2 måneders alder. Det er en del av kommunens helsefremmende tilbud, og er ment å ha en universalforebyggende effekt. Det utføres i samarbeid med Helsestasjonen. Barseltreff-tilbudet i Melhus sansesenter er satt på vent under Covid-19 pandemien.

Tema for dette barseltreffet er spedbarnets psykiske helse. Foreldrene vil få informasjon om babyens sansning, sansestimulering, tilknytning med mer. Et eksempel er hvordan sansestimulering som kan virke roende når babyen er urolig, og hvordan man kan gå frem for å fremme samspill og trygg tilknytning.

Vi sitter på gulvet under informasjonsutvekslingen, og prøver samtidig å tilrettelegge for at spedbarnet samtidig kan få dekket sine behov med matte på gulvet.

En omvisning av sanserommene gjøres deretter, før de små får muligheten til å ligge på vibrasjonsgulvet og kjenne musikkens vibrasjoner.  Mange av foreldrene synes det er godt å avslutte i det hvite rommet, der de får utveksle erfaringer fra de små detaljene i samspillet og omsorgen for de små.

Se vår brosjyre: "Bli kjent med barnet ditt i Melhus Sansesenter" (PDF). 

Barseltreff i Melhus Sansesenter