Sakspapirer til møtet finner du her.

Disse sakene skal opp til behandling

  • 23/2023: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
  • 24/2023: Skredfare- og områdestabilitetsvurdering - Kvål områdeplan
  • 25/2023: 47/1 Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra
  • 26/2023: Detaljregulering Gimsmarkvegen gnr/bnr 36/194, planID 2021007 - Sluttbehandling
  • 27/2023: Høringsuttalelse - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
  • 28/2023: Kraftfond, næringsfond - årsmelding 2022
  • 29/2023: Referatsaker

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.