Sakspapirer til møtet finner du her.

Disse sakene skal opp til behandling

  • 30/2023: Referatsaker
  • 31/2023: Kultur - Kommunal lånegaranti - Stiftelsen Gamle Hovin
  • 32/2023: Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Melhus kommune 2022
  • 33/2023: Revidert eierskapsmelding
  • 34/2023: Detaljreguleringsplan Krysningsspor Melhus sentrum- Sluttbehandling
  • 35/2023: Mobilitetsanbud Stor-Trondheim 2029 (MST2029)
  • 36/2023: Tilstandsrapport barneverntjenesten i Melhus og Skaun 2023
  • 37/2023: Søknad om fritak som meddommer 2021 - 2024
  • 38/2023: Søknad om fast skjenkebevilling
  • 39/2023: Søknad om fast skjenkebevilling

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.