Sakspapirer til møtet finner du her.

Disse sakene skal opp til behandling

 • 7/2022: Interpellasjon - Felles retningslinjer for bruk av kommunale idrettsanlegg
 • 107/2022: Referatsaker
 • 108/2022: Budsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026
 • 109/2022: Saldering av budsjett 2022
 • 110/2022: Høring - NOU 2022 Inntektssystemet for kommunene
 • 111/2022: Kraftfond og næringsfond - revidering av vedtekter
 • 112/2022: Detaljreguleringsplan for Nyløkkja, gnr. 208, bnr. 17 - anmodning om behandling i kommunestyret
 • 113/2022: Gang- og sykkelbru over Gaula - Saksfremlegg
 • 114/2022: Samordnet parkeringspolitikk (Byvekstavtalen)
 • 115/2022: Miljøpakkens handlingsprogram 2023 – 2026
 • 116/2022: Spillemidler 2022 - Prioritering av søknader
 • 117/2022: Helseplattformen tjenesteavtale
 • 118/2022: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1
 • 119/2022: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 - nettsalg med hjemlevering
 • 120/2022: Konsek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale fra 01.01.23

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.