§ 1 Formål 

Hovedformålet med kulturfondet er at det skal bidra til å stimulere til et mangfold av aktiviteter, og bidra til å fremme og utvikle kulturlivet i alle deler av Melhus kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Det gis ikke støtte til ordinær drift. 

§ 2 Målgruppe 
Eksempler på aktører som kan søke om midler fra fondet, er lag og foreninger, enkeltpersoner, grupper og prosjekter. Det gis bare støtte til aktører som har allmennyttige formål, og tiltak som er åpne for allmennheten. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det gis ikke tilskudd til politiske eller religiøse arrangement. 

Det kan ytes tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Melhus kommune har mulighet til å besøke. En kan yte tilskudd til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Det ytes ikke tilskudd til privat bolig, men private kan søke om tilskudd til rådgivning og tilstandsvurderinger av kulturhistoriske bygninger. 
Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Ordinært vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskuddsberettiget. 
Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell interesse. 

§ 3 Disponering 
Støtte gis i form av tilskudd. Det fastsettes ingen øvre beløpsgrense for støtte til en enkeltsøknad. Det fastsettes heller ikke noen øvre grense for hvor mye støtte som kan gis i prosent av totalkostnaden for tiltaket. 

§ 4 Søknad og tildeling 
Det søkes på eget skjema. Det er to søknadsfrister i året, 1.mars og 1.oktober. Tildeling besluttes av Utvalg for helse, oppvekst og kultur etter anbefaling fra rådmannen. 

Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som søker, budsjett, finansieringsplan, beskrivelse og formålet med tiltaket det søkes for. Tildelingsvedtaket skal normalt inneholde opplysninger om - vilkår for utbetaling, om deler av tilskuddet kan utbetales ved oppstart og krav til rapportering før sluttutbetaling - tidsfrist for gjennomføring av tiltaket Om et tiltak ikke er gjennomført i samsvar med søknaden og vilkårene for tildeling av støtte, kan hele eller deler av det innvilga beløpet trekkes tilbake. Ledsagerbevis skal gjelde på arrangementer som får støtte. 
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. 
Det skal gå fram at Melhus kommune har støttet arrangementet/prosjektet ved henvisning til Melhus Kommune, og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Melhus kommunes hjemmesider. 

§ 5 Regnskap og rapportering
Rådmann er ansvarlig for rapportering til kommunestyret om bruken av fondet. Det gjøres i årsmeldingen og skal minimum inneholde en samlet oversikt over beholdning, tildelinger, utbetalinger og inndragninger i perioden. 

§ 6 Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Melhus kommune. 

§ 7 Økonomi

Fondet skal ha en minimumsbeholdning på kr. 500.000,- ved oppstart av hvert regnskapsår. Størrelsen på fondet avgjøres i forbindelse med behandlingen av budsjettet hvert år. 170.000,- som årlig har vært disponert til arrangement- og prosjektstøtte etter formannskapets bestemmelse overføres til fondet. Melhus kommunestyre avvikler ordningen tidligere kjent som «Konto etter Formannskapets bestemmelser». Midler avsatt til ordningen overføres kulturfondet.