Helse- og velferdssektoren i Melhus kommune består av seks enheter med underliggende avdelinger. På denne siden vil du finner informasjon om avdelingene, hva du får som praksisstudent og kontaktpersoner.

Som student i Melhus vil du få ta del av en spennende utvikling innen primærhelsetjenesten. Våre avdelinger preges av innbyggere med stadig mer komplekse behov og utfordringer, og som har behov for kommunal bistand til mestring av eget liv.

Helse- og velferdssektoren i Melhus kommune er i rask utvikling og endring. Her vil du få oppleve utviklingsorienterte ansatte og avdelinger.

Som student/praksiselev vil du oppleve å ta del av en spennende utvikling i fagfeltene våre. Vi håper du kommer til oss og at du vil oppnå gode læringsmål!

Faglige utviklingsprosjekter

Melhus kommune har i flere år arbeidet med ambisjonen “100 år i eget hjem”, som i 2022 resulterte i et prosjekt som går på Veivalg for helse og velferd.

Les mer om prosjekt Veivalg.

Melhus deltar i et interkommunalt prosjekt sammen med Skaun og Midtre Gauldal, som heter Sammen om framtidens helsetjenester.

Prosjektet startet i 2020 som et rekrutteringsprosjekt, men har videreutviklet seg til å jobbe med fem delprosjekter; Heltidskultur, Faglig utvikling, Veiledningssystem, Arbeidsvilkårspolitikk og Kommunikasjon og omdømmebygging.

Les mer om Sammen om framtidens helsetjenester.

 

Reise til og fra Melhus

Kollektivtilbud

Melhus kommune ligger sør for Trondheim. Vi er den sjette største kommunen i Trøndelag, med 17.250 innbyggere – og vi vokser stadig. Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken. Infrastruktur som E6 og jernbane går tvers gjennom kommunen.

De fleste av tettstedene våre har gode kollektivtilbud.

atb.no og entur.no har ruteopplysninger.

Melhus sentrum

Melhus sentrum ligger 20 kilometer sør for Trondheim sentrum.

Aktuelle holdeplasser/stasjoner: Melhus skysstasjon, Melhus sentrum, Melhus stasjon.

Kvål

Kvål ligger 27 kilometer sør for Trondheim sentrum.

Aktuelle holdeplasser/stasjoner: Kvål, Kvål stasjon.

Ler

Ler ligger 30 kilometer sør for Trondheim sentrum.

Aktuelle holdeplasser/stasjoner: Ler, Ler stasjon.

Lundamo/Horg

Lundamo ligger 35 kilometer sør for Trondheim sentrum, mens Horg helse- og omsorgssenter ligger tre kilometer sør for Lundamo sentrum.

Aktuelle holdeplasser/stasjoner: Lundamo, Lundamo stasjon, Horg kirke.

Korsvegen

Korsvegen ligger 40 kilometer sørvest for Trondheim sentrum.

Aktuell holdeplass: Korsvegen.

 

Flyktningetjenesten og voksenopplæring

Flyktningetjenesten

Informasjon om avdelingen

Bosetting, oppfølging og kvalifisering av flyktninger som kommer til kommunen.

Du får:

 • Delta i et inkluderende arbeidsmiljø, der deling av kompetanse står høyt.
 • Kunnskap og erfaring i bosetting, oppfølging og kvalifisering av flyktninger. 
 • Være med på kartlegging og karrierelæring og praktisk oppfølging.
 • Lære om integreringsloven og hvordan den utøves i praksis

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Gulnura Mamytbaeva, tlf. 97874539

 

Voksenopplæring

Informasjon om avdelingen

Undervisning av voksne i norsk som andrespråk, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne.

Du får:

 • Delta i et inkluderende arbeidsmiljø, der deling av kompetanse står høyt.
 • Kunnskap og erfaring i å ha undervisning for voksne.
 • Observere og gjennomføre undervisning.
 • Lære om faget norsk som andrespråk.

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Berit Tofte Høvik, tlf. 95136789

 

Institusjonstjenesten

Buen langtidsavdeling

Informasjon om avdelingen

Somatisk langtidsavdeling, skjermet avdeling (for personer med demens) og forsterket skjermet avdeling. Til sammen 30 langtidsplasser. 

Du får:

 • Øve på praktiske ferdigheter knyttet til stell, behandling og pleie av langtidspasienter i sykehjem.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med kronisk sykdom, symptomer og behandling.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Være en del av aktivitetstilbud og etablering av livsgledekalendere for sykehjemsbeboere.
 • Delta i læring om kommunikasjon, etisk refleksjon og skjerming av pasienter med særskilte behov.
 • Delta i læring om sykepleiefaglige prosedyrer som sårstell, væskebehandling og medikamentell behandling.

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Rita Myrseth, tlf. 97156530

Buen korttidsavdeling

Informasjon om avdelingen

Avdeling for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, hjemmeboende med behandlingsbehov eller avlastning. Til sammen 18 korttidsplasser.

Du får:

 • Delta i praktiske ferdigheter knyttet til behandling, opptrening og pleie av korttidspasienter. Dette er utskrivningsklare pasienter fra sykehuset eller hjemmeboende brukere med behov for behandling, observasjon, kartlegging eller opptrening før de skal hjem.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med akutt sykdom og kronisk sykdom, symptomer og behandling.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Delta i hverdagsrehabilitering og rehabilitering av pasienter.
 • Delta i tilbud om palliativ behandling i livets sluttfase.
 • Delta i læring om kommunikasjon, etisk refleksjon og samhandling med andre faggrupper.
 • Delta i læring om sykepleiefaglige prosedyrer som sårstell, væskebehandling og medikamentell behandling.

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Grethe Skauge, tlf. 90014543

Gimsebu/Jarlsbu langtidsavdeling

Informasjon om avdelingen

Somatisk langtidsavdeling. 16 langtidsplasser. 

Du får:

 • Øve på praktiske ferdigheter knyttet til stell, behandling og pleie av langtidspasienter i sykehjem.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med kronisk sykdom, symptomer og behandling.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Være en del av aktivitetstilbud og etablering av livsgledekalendere for sykehjemsbeboere.
 • Delta i læring om kommunikasjon, etisk refleksjon og skjerming av pasienter med særskilte behov.
 • Delta i læring om sykepleiefaglige prosedyrer som sårstell, væskebehandling og medikamentell behandling.

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Marthe Spets, tlf. 91119258

Horg langtidsavdeling

Informasjon om avdelingen

Somatisk langtidsavdeling. Til sammen 27 langtidsplasser.

Du får:

 • Øve på praktiske ferdigheter knyttet til stell, behandling og pleie av langtidspasienter i sykehjem.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med kronisk sykdom, symptomer og behandling.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Være en del av aktivitetstilbud og etablering av livsgledekalendere for sykehjemsbeboere.
 • Delta i læring om kommunikasjon, etisk refleksjon og skjerming av pasienter med særskilte behov.
 • Delta i læring om sykepleiefaglige prosedyrer som sårstell, væskebehandling og medikamentell behandling.

Lokalisering

Lundamo

Kontakt

Elin Johansen, tlf. 99592569

Horg Midttun

Informasjon om avdelingen

Geriatrisk avdeling med 14 langtidsplasser. Tilrettelagt for personer med demens.

Du får:

 • Øve på praktiske ferdigheter knyttet til stell, behandling og pleie av langtidspasienter i sykehjem.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter kognitiv svikt og personer med demens.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Være en del av aktivitetstilbud og etablering av livsgledekalendere for sykehjemsbeboere.
 • Delta i læring om kommunikasjon, etisk refleksjon og skjerming av pasienter med særskilte behov. 

Lokalisering

Lundamo

Kontakt

Kristine Henriksen, tlf. 47261538

Kjøkkentjenesten

Informasjon om avdelingen

Kommunen har to institusjonskjøkken; Horg kjøkken og Buen kjøkken med cafedrift. I tillegg har vi kjøkkentjeneste ved Hølonda helse- og omsorgssenter. Her produseres også matombringing til hjemmeboende. 

Du får:

 • Delta i cafedrift.
 • Lære om institusjonskjøkken med produksjon av mat til sykehjem og sykehjemsbeboere.
 • Lære om produskjon og håndtering av mat for matombringing til hjemmeboende eldre og eldre i bofelleskap.
 • Opplæring i hvordan matsammensetning bør være, for å gjøre mat innbydende, både for normalkoster og ulike dietter. Effektivitet, nøyaktighet og kreativitet er viktige egenskaper i et institusjonskjøkken, samt ivaretakelse av hygieniske prinsipper fra start til sluttprodukt.

Lokalisering

Melhus sentrum, Lundamo og Korsvegen

Kontakt

Knut Ståle Skogstad, tlf. 99440924

 

Hjemmetjenesten

Aktivitetssenter

Informasjon om avdelingen

Buen aktivitetssenter, Horg aktivitetssenter, Hølonda aktivitetssenter

Du får:

 • Være deltaker i praktisk miljøterapeutisk arbeid
 • Lære om tilrettelegging av aktivitetstilbud til personer med demens
 • Lære viktigheten av aktivisering for hjemmeboende med funksjonssvikt
 • Lære om samarbeid med pårørende
 • Lære om samarbeid med andre kommunale tjenester
 • Øve på digitale ferdigheter
 • Bidra til hverdagsmestring og en aktiv hverdag for brukerne
 • Delta i læring om kommunikasjon og etisk refleksjon
 • Lære om smittevern og hygiene.
 • Være en del av et engasjert, lærende og inkluderende fagmiljø
 • Være en del av en tjeneste som samarbeider med frivillige

Lokalisering

Melhus sentrum, Lundamo, Korsvegen

Horg

Informasjon om avdelingen

Horg/Flå hjemmetjeneste, Bortistu bofellesskap 

Du får:

 • Øve på praktiske ferdigheter knyttet til stell, behandling og pleie av hjemmeboende pasienter.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med kronisk sykdom, symptomer og behandling.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Bidra til hverdagsmestring og en aktiv hverdag for pasientene
 • Delta i læring om kommunikasjon og etisk refleksjon
 • Delta i læring om sykepleiefaglige prosedyrer som sårstell, væskebehandling og medikamentell behandling.
 • Lære om smittevern og hygiene, praktiske smittevernrutiner og infeksjonssykdommer.
 • Være en del av et engasjert, lærende og inkluderende fagmiljø

Lokalisering

Lundamo, Flå

Kontakt

Siri Busklein, tlf. 90041885

Hølonda

Informasjon om avdelingen

Hølonda hjemmetjeneste, Skogly bofellesskap, Bergheim bofellesskap, Hølonda vaskeri.

Du får:

 • Øve på praktiske ferdigheter knyttet til stell, behandling og pleie av hjemmeboende pasienter.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med kronisk sykdom, symptomer og behandling.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Bidra til hverdagsmestring og en aktiv hverdag for pasientene
 • Delta i læring om kommunikasjon og etisk refleksjon
 • Delta i læring om sykepleiefaglige prosedyrer som sårstell, væskebehandling og medikamentell behandling.
 • Lære om smittevern og hygiene, praktiske smittevernrutiner og infeksjonssykdommer.
 • Være en del av et engasjert, lærende og inkluderende fagmiljø

Lokalisering

Hølonda

Kontakt

Kristin Johanne Åmot, tlf. 90474667

Nedre Melhus (ute)

Informasjon om avdelingen

Nedre Melhus hjemmesykepleie

Du får:

 • Øve på praktiske ferdigheter knyttet til stell, behandling og pleie av hjemmeboende pasienter.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med kronisk sykdom, symptomer og behandling.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Bidra til hverdagsmestring og en aktiv hverdag for pasientene
 • Delta i læring om kommunikasjon og etisk refleksjon
 • Delta i læring om sykepleiefaglige prosedyrer som sårstell, væskebehandling og medikamentell behandling.
 • Lære om smittevern og hygiene, praktiske smittevernrutiner og infeksjonssykdommer.
 • Være en del av et engasjert, lærende og inkluderende fagmiljø

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Randi Havdal, tlf. 47807023

Nedre Melhus og Flå HDT

Informasjon om avdelingen

Kregnesbu (Buen), Flå eldresenter

Du får:

 • Øve på praktiske ferdigheter knyttet til stell, behandling og pleie av hjemmeboende pasienter.
 • Delta i observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter med kronisk sykdom, symptomer og behandling.
 • Øve på digitale ferdigheter og etikk ved bruk av velferdsteknologi i tjenestene.
 • Bidra til hverdagsmestring og en aktiv hverdag for pasientene
 • Delta i læring om kommunikasjon og etisk refleksjon
 • Delta i læring om sykepleiefaglige prosedyrer som sårstell, væskebehandling og medikamentell behandling.
 • Lære om smittevern og hygiene, praktiske smittevernrutiner og infeksjonssykdommer.
 • Være en del av et engasjert, lærende og inkluderende fagmiljø

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Frank Robert Håpnes, tlf. 94846569

 

Bo og aktivitet

Lenavegen

Informasjon om avdelingen

Bofellesskap for fire personer med sansetap hvor fokus er på alternativ kommunikasjon tilpasset den enkelte beboer.

Du får:

 • være en del av et arbeidsmiljø som har stor kunnskap om sansetap
 • Lære om ulike alternative kommunikasjonsformer
 • delta i beboernes daglige aktiviteter
 • yte helsehjelp
 • være ledsager i fritidsaktiviteter og arbeidsaktiviteter for våre beboere
 • være en del av et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Inger Lise Brevik, tlf. 958 89 831

Skrivarbakken

Informasjon om avdelingen

Bofellesskap for fire personer med nedsatt funksjonsevne 

Du får:

 • være en del av et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • delta i beboernes daglige aktiviteter
 • yte helsehjelp
 • være ledsager i fritids- og arbeidsaktiviteter for våre beboere

Lokalisering

Kvål

Kontakt

May S. Storvold, tlf. 47340162 

Martin Tranmæls veg

Informasjon om avdelingen

Bofelleskap for åtte personer med nedsatt funksjonsevne.

Du får:

 • delta i beboernes daglige aktiviteter
 • yte helsehjelp
 • være ledsager i fritidsaktiviteter og arbeidsaktiviteter for våre beboere
 • være en del av et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Mari Lingjerdet, tlf. 456 30 501

Moesgrinda

Informasjon om avdelingen

Bofelleskap for åtte personer med nedsatt funksjonsevne.

Du får:

 • delta i beboernes daglige aktiviteter
 • yte helsehjelp
 • være ledsager i fritidsaktiviteter og arbeidsaktiviteter for våre beboere
 • være en del av et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø

Lokalisering

Lundamo

Kontakt

Mari Lingjerdet, tlf. 456 30 501

Rådhusvegen

Informasjon om avdelingen

Bofelleskap for åtte personer med nedsatt funksjonsevne.

Du får:

 • delta i beboernes daglige aktiviteter
 • yte helsehjelp
 • være ledsager i fritidsaktiviteter og arbeidsaktiviteter for våre beboere
 • være en del av et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Torgrim Bolme, tlf. 913 70 275

Sørtun

Informasjon om avdelingen

Bofellesskap for fem personer med nedsatt funksjonsevne.

Du får:

 • delta i beboernes daglige aktiviteter
 • yte helsehjelp
 • være ledsager i fritidsaktiviteter og arbeidsaktiviteter for våre beboere
 • være en del av et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø

Lokalisering

Melhus sentrum

Kontakt

Linn Sylte

Melhus arbeidssenter

Informasjon om avdelingen

Arbeidstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Du får:

 • bistå personer i sitt arbeidstilbud
 • yte helsehjelp
 • være en del av et kreativt, nytenkende og dyktig team
 • bruke dine kreative sider
 • være en del av et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø

Lokalisering

 

Kontakt

Terje Auranaune, tlf. 916 17 247

 

Arbeid og helse

NAV

Informasjon om avdelingen

Veiledning av mennesker som står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, økonomisk råd og veiledning, karriereveiledning, bistand til å skaffe seg jobb og eller avklare arbeidsevne.

Du får:

 • Opplæring i Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Opplæring i NAV-loven.
 • Delta i et godt arbeidsmiljø der utvikling og samhandling står høyt.
 • Kunnskap om sosiale problem og hvordan løse disse.
 • Innsikt i NAV sitt samfunnsoppdrag, både på statlig og kommunal side.
 • Innsikt i hvordan NAV kan bidra til å forhindre utenforskap og sikre økonomisk trygghet for den enkelte.

Lokalisering

Melhus sentrum, Energiparken

Kontakt

Heidi Skorstad, tlf 95907452

Barneverntjenesten

Informasjon om avdelingen

Kartlegger omsorgssituasjonen til barn. Gir hjelp og støtte til foreldre gjennom ulike hjelpetiltak. Følger opp barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon, og veileder fosterforeldre og biologiske foreldre som har mistet omsorgen.  Vi er en akutt-tjeneste og fører (tvangs)saker for nemnd og rett. 

Du får:

 • Innblikk i barnevernets arbeid, fra mottak, undersøkelse, tiltak og omsorg
 • Bli en del av et meget kompetent team
 • Være en del av et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Få et innblikk i det tverrfaglige arbeidet
 • Møte ulike sårbare familier
 • Få en forståelse av kompleksiteten i vårt felt
 • Kjenne litt på verdier og holdninger i møte med sårbare familier

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Du får:

 • delta i et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Kjennskap til og erfaring med helsefremmende og forebyggende arbeid både på jordmortjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, HFU og flyktninghelsetjenesten
 • praktisere helsehjelp.
 • delta i observasjoner og kartlegging.
 • delta i hele prosesser med forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

Avlastningstjenesten

Informasjon om avdelingen

Avlastningstjenesten er en av fire avdelinger i enhet familie, forebygging og mestring.

Avlastningstjenesten tilbyr avlastning for familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, både i avlastningsbolig og gjennom ordningen privat avlastning.  Avlastningstjenesten har også ansvar for en barnebolig og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Du får:

 • Innblikk i målrettet miljøarbeid
 • Pårørende samarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Medikamenthåndtering
 • Observasjonskompetane
 • Dokumentasjon

Kontakt

Gry Andresen Strømmen, tlf. 46842143

Ergo- og fysioterapitjenesten

Du får:

 • Mulighet for å øke egen kompetanse gjennom observasjon, undersøkelse/kartlegging, målsetting, planlegging/gjennomføring og evaluering av aktuelle tiltak for barn, unge, voksne og eldre som har behov for ergoterapi eller fysioterapi.
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid.
 • Praksis i gruppeledelse/instruksjon.
 • Kjennskap til ergo- og fysioterapeuters arbeidsfelt og samarbeidspartnere.
 • God veiledning og oppfølging.
 • Delta i et inkluderende arbeidsmiljø, der deling av kompetanse er viktig.