Vi skal lage en oppvekststrategi som tegner et fremtidsbilde av hvordan det er å vokse opp, og være barn og ungdom i Melhus i 2040. Den vil peke ut hvilke mål- og innsatsområder vi skal legge vekt på for å komme dit vi skal. 

Strategien skal vi lage sammen med barn, ungdom, ansatte og melhussamfunnet. 

Verdigrunnlag

Inkluderende, forebyggende og tverrfaglig: Det er verdiene strategien skal bygges på.

Vi går bredt ut

Barn og unges stemmer skal bli hørt både underveis i arbeidet, og de skal være tydelig til stede i strategien. Vi ønsker å ha direkte kontakt og kommunikasjon, vi skal engasjere barn og ungdom der de er!

Det er viktig at alle som ønsker det, får mene noe om og medvirke til strategien. Vi ønsker å gjøre det enkelt å sette seg inn i arbeidet, og å komme med innspill. Ansatte, lag og foreninger, frivillige organisasjoner, foreldre og besteforeldre: Alle skal få bidra gjennom ulike kanaler.

Målet er å lage en strategi som er lett å forstå. Den må utformes slik at den er oversiktlig og tilgjengelig for alle.