Vi skal lage en oppvekststrategi som er basert på innspill fra barn, ungdom, ansatte og hele lokalsamfunnet.

Inkluderende, forebyggende og tverrfaglig: Det er verdiene og bærebjelkene denne strategien skal bygges på.

Vi går bredt ut

Barn og unges stemmer skal bli hørt både underveis i arbeidet, og de skal være tydelig til stede i strategien. Vi ønsker å ha direkte kontakt og kommunikasjon, vi skal engasjere barn og ungdom der de er!

Det er viktig at alle som ønsker det, får mene noe om og medvirke til strategien. Vi ønsker å gjøre det enkelt å sette seg inn i arbeidet, og å komme med innspill. Ansatte, lag og foreninger, frivillige organisasjoner, foreldre og besteforeldre: Alle skal få bidra gjennom ulike kanaler.

Målet er å lage en strategi som er lett å forstå. Den må utformes slik at den er oversiktlig og tilgjengelig for alle.