Sefrakregisteret

Register over eldre bygninger og andre kulturminner. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. En registrering i SEFRAK gir ingen automatisk vernestatus eller restriksjoner.

Askeladden

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige.

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er en offentlig kartbasert nettportal som inneholder oversikt over kulturminner i Norge. Portalen administreres av Riksantikvaren. Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner registrert i Askeladden, og inneholder i tillegg nyere tids kulturminner registrert av kommuner og av publikum.

Arkivportalen

Nasjonal nettbasert søketjeneste på tvers av de enkelte arkivinstitusjonenes egne kataloger.

Digitalt museum

Nettside med digital søkebase for museumsgjenstander og immaterielle minner. Henter informasjon fra Primus og fra Digitalt fortalt.

Minner

Nettside med digital søkebase for immaterielle minner.

Universitetsmuseenes samlingsportaler

Digital søkemotor for arkeologiske funn. 

Unesco
 

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Fokuserer på immaterielle kulturminner og har en liste over natur- og kultursteder som har særlig betydning for menneskeheten.

Nasjonalbiblioteket

Her finner du blant annet Bygdebøkene for Melhus scannet slik at du kan lese dem på nett og gjøre søk på enkeltord i bøkene.

Kulmin

Digital formidling av kulturminner.

Primus

Database for registrering av gjenstander. Data herfra kan overføres til Digitalt museum såfremt ikke gjenstandene har knyttet til seg opplysninger som ikke kan ligge offentlig tilgjengelig. Registrering i denne databasen gjøres hovedsaklig av fagpersoner.