Les mer om retningslinjene her.

Søknadskjemaet finner du her (Melhus kommunes kulturfond)

Rapporter sendes til oss på e-post.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober

Hovedformålet med kulturfondet er at det skal bidra til å stimulere til et mangfold av aktiviteter, og bidra til å fremme og utvikle kulturlivet i alle deler av Melhus kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Det gis ikke støtte til ordinær drift.

Både profesjonelle kunst-/kulturaktører, lag/foreninger og institusjoner kan søke.

Eksempler på tiltak som kan støttes:

 

Arrangement:
Arrangementet må være tilgjengelig for allmennheten. Det gis ikke tilskudd til politiske eller religiøse arrangement.

Tilskudd:
Til dekning av merkostnader ved å leie Melhus kultursal.

Bygningsvern/restaurering:
Det kan ytes tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Melhus kommune har mulighet til å besøke. En kan yte tilskudd til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Det ytes ikke tilskudd til privat bolig, men private kan søke om tilskudd til rådgivning og tilstandsvurderinger av kulturhistoriske bygninger.

Tilskudd til kulturbygg/kulturhus:
Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Ordinært vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskuddsberettiget.

Historie og kulturstoff:
Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell interesse. 

Vi prioriterer søknader til

 • arrangement innen kunst- og kulturfeltet i Melhus kommune
 • arrangement som har program og/eller innhold av høy kvalitet
 • arrangører som kan vise til gode planer og realistiske budsjett og finansieringsplaner
 • arrangement hvor tilskudd fra eksterne utløses av lokal støtte
 • arrangement som er avhengig av tilskudd for å være sikrere på økonomisk balanse
 • arrangement som ivaretar prinsippet om universell utforming
 • lag og foreninger prioriteres søknader for prosjekter hvor det er samarbeid med det profesjonelle kulturlivet.

Vi prioriterer ikke søknader til

 • arrangement som ikke avholdes i Melhus kommune eller der ikke lag/foreninger eller organisasjoner fra Melhus kommune er arrangør.
 • lukkede arrangement
 • studiereiser og kursdeltagelse
 • tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • reise- og turnéstøtte
 • politisk og religiøs aktivitet
 • utstyrsinvesteringer

Dette må være med i søknaden

 • Prosjektbeskrivelse
 • Beskrivelse av klima- og miljøtiltak for arrangementet
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Kontonummer
 • Kontaktperson

Alle organisasjoner som søker Melhus kommune må være registrert i enhetsregistret med eget organisasjonsnummer. Lag og foreninger skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister.

Sluttrapport og regnskap

Søker må sende sluttrapport med regnskap basert på kvitteringer til kommunen. Vi stiller ingen krav om innsending av bilag, men alle bilag skal oppbevares for eventuelt innsyn.

Annet

Det skal gå fram at Melhus kommune har støttet arrangementet ved henvisning til Melhus kommune og/eller bruk av logo ved annonsering og plakatering m.m. Logo for nedlastning ligger på Melhus kommunes hjemmesider.

Arrangementet skal gjennomføres i tråd med søknaden. Vesentlige endringer i arrangementet må gjøres rede for. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av arrangementet reduseres.

Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av gjennomført aktivitet, utgift eller regnskap. Etter avtale kan tilskuddet utbetales umiddelbart etter vedtak om tildelt støtte.

Kontaktperson

Kulturrådgiver Anne Sørtømme
Tlf. 971 97 156
E-post