Undersøkelsen viser blant annet at:

 • 77 prosent tror de vil bo i kommunen om 5-10 år.
 • 60 prosent mener det er gode jobbmuligheter i nærområdet.
 • 65 prosent har gjort endringer i egen hverdag for å leve mer bærekraftig.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune i første halvdel av september i år. 719 innbyggere i Melhus svarte på undersøkelsen.

Formålet med undersøkelsen var å sette søkelys på temaet bærekraft og bidra til innbyggermedvirkning i kommunenes beslutningsprosesser før ny planstrategi.

Last ned undersøkelsen.

Her er flere funn fra undersøkelsen

Innbyggerne er i særlig grad enige i at:

 • Kommunen er god å vokse opp i.
 • Egen arbeidserfaring/kompetanse er relevant også i framtiden.
 • Min arbeidsplass blir ikke overflødig i framtiden.
 • Det er viktig at min kommune bidrar til å redusere klimagassutslippene i Norge.

Innbyggerne er ikke enige i at:

 • Det må satses på bosetting i sentrale områder i kommunen.
 • Det er greit å bygge ned friluftsområder eller marka så lenge det gir plass til boliger og næringsetableringer.
 • Det skal legges til rette for bygging av flere hytter.
 • De har muligheter for å være med å påvirke utviklingen i lokalsamfunnet.
 • Kommunen bruker ressurser (tid og penger) på en god måte.

Innbyggerne i Melhus skiller seg fra fylkessnittet ved at de har særlig lav tillit til kommunepolitikerne.

Anbefalinger til Melhus kommune

Forfatterne av undersøkelsen har følgende anbefalinger til Melhus kommune:

 • Støtte bærekraftige livsstiler: Kommunen bør fortsette å støtte og fremme initiativer som oppmuntrer bærekraftig levemåte. Dette kan være gjennom utdanningsprogrammer og incentivordninger.
 • Forbedre jobbmuligheter: Kommunen bør arbeide for å styrke det lokale arbeidsmarkedet. Dette kan inkludere tiltak som å støtte små og mellomstore bedrifter, tiltrekke seg nye industrier, og investere i opplærings og utdanningsprogrammer.
 • Bevare grønne områder: Ettersom innbyggerne ikke støtter ideen om å bygge ned friluftsområder for bolig og næringsutvikling, bør kommunen arbeide for å bevare og beskytte disse områdene.
 • Øke tilliten til kommunepolitikerne: Dette kan inkludere tiltak for å forbedre åpenhet og ansvarlighet, som å øke tilgjengeligheten og synligheten til politikerne, og forbedre kommunikasjonen om hvordan og hvorfor beslutninger blir tatt.
 • Innbyggerpåvirkning: Siden innbyggerne føler at de har begrenset mulighet til å påvirke utviklingen i lokalsamfunnet, bør kommunen implementere tiltak for å fremme større deltakelse og engasjement. Dette kan være gjennom å opprette forum, råd eller plattformer der innbyggerne kan uttrykke sine meninger og bidra til beslutningstaking.
 • Effektiv ressursbruk: Det være en gjennomgang og eventuell restrukturering av hvordan tid og penger brukes, for å sikre at ressursene brukes effektivt og til beste for innbyggerne.
 • Ved å implementere disse tiltakene, kan kommunen arbeide mot å skape et samfunn som ikke bare møter, men overgår forventningene til innbyggerne, og som oppmuntrer dem til å bli værende i kommunen på lang sikt.

– Det er gledelig å lese at det store flertallet av innbyggerne er fornøyd med kommunen. Så viser også undersøkelsen at vi har noen utfordringer. Vi tar med oss resultatene og anbefalingene i det videre arbeidet vårt med å utvikle kommunen, sier rådmann Katrine Lereggen. 

Bakgrunn for undersøkelsen

Kommunene er sentrale aktører i arbeidet med bærekraftmål og regjeringen har kommet med tydelige forventninger om at kommunene legger FNs bærekraftmål til grunn i kommunal tjenesteproduksjon. Bærekraftmålene skal hjelpe kommunene med å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt.

Last ned undersøkelsen.