Vi oppfordrer alle innbyggere til å komme med innspill. Din deltakelse er viktig for å identifisere utfordringer, foreslå løsninger og bidra til å skape trygge veier og gater for alle. Vi ønsker å høre dine tanker, bekymringer og forslag til forbedringer.

Dette ønsker vi av innspill

  • Punkter og/eller strekninger som oppleves trafikkfarlig (inkludert tiltak som er meldt inn tidligere, men ennå ikke realisert)
  • Angi adresse eller stedsangivelse i kart for punktene/strekningene

Hvor sender du innspill?

Send dine innspill på e-post til Amalie Anshus Berg innen 15. mai.

Merk e-post med «Innspill trafikksikkerhetsplan».

Hva skjer videre? 

  • Vi planlegger en befaring der flere aktuelle grupper blir invitert (blant annet utvalg for teknikk og miljø, representanter for administrasjonen i Melhus kommune, buss- og drosjeselskap, politi og Trøndelag fylkeskommune) 
  • Det blir laget et forslag til en prioriteringsliste basert på innkomne innspill
  • Planen vil bli politisk behandlet i utvalg for teknikk og miljø, formannskapet og kommunestyret

Hva er en trafikksikkerhetsplan?

Trafikksikkerhetsplan er kommunens styrende dokument for trafikksikkerhetsarbeid. Planen viser hva Melhus kommune vil satse på når det gjelder trafikksikkerhet i kommende fireårsperiode.

Se gjeldende trafikksikkerhetsplan for 2019-2024.