Hensikt

Etter dagens opplæringslov er det gjort unntak fra kunngjøringskravet i Norsk Lovtidend (Lovdata) i forvaltningsloven § 38 for flere lokale forskrifter. Dette unntaket fjernes i den nye opplæringsloven. Det betyr at kommune må ha hørt, vedtatt og kunngjøre aktuelle lokale forskrifter før den nye loven trer i kraft fra 1. august 2024. 

Høringsinstanser

  • Berørte enheter
  • Elevråd 
  • Ungdomsråd 
  • Foreldreutvalg 
  • Tillitsvalgte 
  • Samarbeidsutvalg 

Sende inn merknad
Innspill eller merknad sendes til;
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes med “Forskrift om skoleregler”

VEDLEGG: Forskrift om skoleregler