Kartleggingen resulterte i 140 påviste naturtypelokaliteter og 188 funn av til sammen 38 rødlistearter. Rapporten og kartleggingen er finansiert gjennom tildelte skjønnsmidler fra Statsforvalteren til å bedre kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i kommunen.

Klimaendringer og menneskelig aktivitet

Klimaendringer og menneskelig aktivitet er hovedgrunnen til at mange av de norske rødlistede artene er på tilbakegang. Ulike naturinngrep kan forverre eller forringe artenes levekår, slik at hvis man ikke tar hensyn risikerer man at arten forsvinner helt eller dør ut. 

Spesielt utsatte naturtyper er våtmarksområder, som myrer. Store arealer av myr har gjennom tiden, særlig etter andre verdenskrig, blitt grøftet og drenert, med formål om å etablere skogbruk- eller landbruksareal. 

Mange av disse områdene har stått urørt etter at de har vært grøftet, og ikke blitt tatt i bruk til det formålet de var tenkt. Myra vil med tiden tørke og råtne opp, og med det øke CO2-utslippet i atmosfæren, samtidig som den slutter å binde CO2. Om man reparerer og lukker grøftene, vil myra igjen holde på vannet og danne nytt torvlag som binder CO2 fra lufta. Dette er et eksempel på klimatiltak som blir mer og mer aktuelle å gjennomføre, noe rapporten også tar for seg.

Mål om å kartlegge hele kommunen

Naturtypekartleggingen er utført på bakgrunn av Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (NiN-metoden), som er å regne for en nasjonal standard. I den nye kommunedelplan for miljø- og naturmangfold er det et mål om at hele kommunen skal kartlegges etter denne metoden. Gjennom dette oppdraget har Miljøfaglig utredning undersøkt 15,7 km2 av kommunens areal. 

Slike typer kartlegginger gir kommunen god kunnskap over hvilke verdier i naturen vi forvalter og som det bør tas hensyn til gjennom planlegging og bruk.

Rapporten ble ferdig akkurat samtidig som Miljødirektoratet lanserte en ny tilskuddsordning, Natursats, der kommuner kan søke midler fra til å ivareta naturmangfoldet. Naturtypekarlegginger, slik Miljøfaglig utredning har gjort, er derfor et godt kunnskapsgrunnlag til denne og lignende tilskuddsordninger kommunen kan søke midler fra.

Begreper:

En rødlistet art er en art i Norge som har en risiko for å dø ut. Det motsatte er svartelistede arter, som utgjør en trussel, er fremmed i norsk natur og kan konkurrere ut andre arter.

Eksempler på naturtyper kan være våtmarksområder (myr), skogstyper, kulturlandskap (slåttemark).

Last ned rapporten til Miljøfaglig utredning AS om Hølonda og Tømmesdalen.

artsdatabanken.no kan du navigere i kartløsningen eller søke opp arter og observasjoner gjort i ditt nærområde.