Verdiplattform for Melhus kommune:

  • Sette innbyggerne i sentrum
  • Basere vårt arbeid på mål og resultater
  • Gi Melhus kommune som vår arbeidsplass et godt omdømme
  • La motivasjon, samhandling og deltagelse prege arbeidet vårt.
  • Være lojale mot beslutninger
  • Ta ansvar for å utvikle egne ferdigheter

Melhus kommunes verdier er dialog, deltakelse og delegering. Disse verdiene skal komme til uttrykk ved at vi legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all virksomhet, og de skal utgjøre selve fundamentet for de beslutninger og handlinger som utføres av medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og folkevalgte. Som forvaltere av samfunnets fellesverdier stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sitt virke for kommunen, og de følgende retningslinjene skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på høy etisk standard. 

Etiske retningslinjer for Melhus kommune gjelder for medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og 
folkevalgte.

Vi i Melhus kommune skal vi ha et bevisst forhold til følgende punkter:

Hensyn til menneskeverdet

Vi skal behandle brukere, kolleger og andre vi kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Vi skal ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverdet. Dette gjelder også ved bruk av sosiale medier.

Ytringsfrihet

Vi skal bidra til at Melhus kommune er en åpen organisasjon hvor offentlighet og ytringsfrihet står sterkt. Vi har rett til å delta i samfunnsdebatten med våre personlige meninger på alle områder. Vi må imidlertid ikke benytte vår tittel eller stilling i Melhus kommune på en slik måte at en tredjepart kan tro at Melhus kommune som organisasjon hefter med våre synspunkter. 

Uttalelser på kommunens vegne skal skje i henhold til vedtatt kommunikasjons- og informasjonsplan.

Taushetsplikt

Vi skal behandle alle saksopplysninger etter gjeldende lovverk. 

Opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet i kommunen, skal behandles respektfullt og 
ivareta kravene til personvern.

Arbeidsmiljø

Vi tar ansvar for å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi skal skape helsefremmende arbeidsplasser og bidra til arbeidsglede og jobbengasjement. Vi tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing og trakassering. 

Forvaltning av penger og eiendeler

Vi skal arbeide for fellesskapets beste og sørge for at kommunens økonomiske verdier forvaltes forsvarlig. Vi plikter å bruke og å ta vare på kommunens eiendeler, slik som bygninger, biler, maskiner, elektronisk utstyr og lignende, i samsvar med gjeldende retningslinjer. Der det ikke finnes retningslinjer, skal bruk skje etter godkjennelse av leder. 

Miljø og klima

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel skal vi føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima og energipolitikk. Dette skal gjenspeiles i planlegging, drift og tjenesteproduksjon, og følges opp med lokale tiltak som bidrar til at vi går fra ord til handling. 

Integritet og omdømme

Vi skal utføre våre oppgaver i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. 

Vi skal fremstå på en måte som fremmer kommunens omdømme og tillit blant innbyggerne. Vi skal derfor ta aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.

Gaver og representasjon

Vi skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak, eller som kan gi andre saklig grunn til å tro det. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, personlige rabatter og lignende, men likevel ikke oppmerksomhet av ubetydelig verdi, slik som konfekt, reklamemateriell, blomster og lignende. Ved tilbud om gaver som går utover kommunens etiske retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Gaver som er mottatt skal returneres til avsender sammen med en redegjørelse for kommunens retningslinjer for dette. Kopi av returbrev skal sendes til revisjonen. 

Vi skal avklare med leder hvilke arrangementer vi kan delta på i jobbsammenheng. 

Gjestfrihet og representasjon i moderate former hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Vi skal sørge for at graden av slik oppmerksomhet ikke utvikles slik at den 
påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. 

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen, fagforening, ideelle organisasjoner og lignende. Unntak kan bare skje etter særskilt vedtak. Nærmeste leder skal alltid orienteres. 

Folkevalgte orienterer ordfører om reiser som dekkes av andre enn kommunen. Ordfører orienterer formannskapet i slike saker. Folkevalgte som er i tvil, kan få saken fremlagt for formannskapet for beslutning. Ordfører og rådmann kan beslutte unntak fra hovedregelen for eget vedkommende, men skal da i etterkant orientere formannskapet.

Vi skal ikke akseptere fritidsreiser betalt av bedrifter, organisasjoner og lignende, som vi på vegne av kommunen har kontakt med. 

Vi skal ikke delta i reklamesammenheng for leverandører som har levert produkter eller tjenester til kommunen. Vi kan opptre som referanser for en vareleverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås uten at det skal påvirke prisen på varen. 

Ved sammenkomster i kommunal regi skal det ikke serveres alkohol betalt av kommunen. Unntak kan gjøres ved særskilte tilfeller, eksempelvis ved besøk av eksterne gjester. Unntak besluttes av rådmann og/eller ordfører. 

Habilitet

Vi følger norsk lov og god forvaltningsskikk. Vi skal ikke ta del i, eller søke å påvirke, en beslutning når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet. Vi skal ikke delta i behandling eller avgjørelser av noen spørsmål som har særlig fremtredende betydning for oss selv eller våre nærmeste slik at vi anses å ha personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Vi skal underrette nærmeste overordnende straks vi blir oppmerksom på at en habilitetskonflikt kan oppstå. Dersom det konstateres inhabilitet, skal vi fratre videre befatning med saken. 

Vi skal ikke uten tilsettingsmyndighetens samtykke ta annet lønnet arbeid eller drive erverv som griper inn i vår ordinære arbeidstid i kommunen eller legger vesentlig beslag på vår arbeidskraft. 

Vi skal ikke påta oss styreverv som medfører at vi blir inhabil i vår stilling. 

Dersom vi har eierandeler i virksomheter som har kunde- eller leverandørforhold til Melhus kommune, må dette meldes om til rådmannen. Det samme gjelder dersom vi er i nær relasjon til en leverandør eller kunde. Dersom det kan skape tvil om vår lojalitet eller uavhengighet, kan det settes frist for å avvikle eier-, kunde- eller leverandørforhold. 

Varsling 

Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Vi har mot til å varsle, og tar ansvar for at kritikkverdige forhold blir rettet opp. Varsling skal skje i henhold til våre vedtatte varslingsrutiner, men vi har rett til å varsle offentlig dersom dette er formålstjenlig. Varslere skal ikke utsettes for gjengjeldelse.

Ansvar ved brudd på etiske retningslinjer

Ved tvilstilfeller og brudd på etiske retningslinjer skal vi umiddelbart ta dette opp med vår nærmeste leder som skal ta saken videre med enhetsleder eller rådmann. Dersom dette oppleves som vanskelig, skal vi ta saken opp med verneombud eller tillitsvalgte, som har taushetsplikt i slike saker. 

Brudd på etiske retningslinjer kan føre til sanksjoner i form av tjenstlig tilrettevisning, irettesettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjedigelse og/eller politianmeldelse. 

Brudd på etiske retningslinjer begått av folkevalgte skal rapporteres til ordfører, og ved alvorlige brudd vil kommunerevisjonen eller kommunens kontrollutvalg forfølge saken.