Hjemmel:                  Kommunelovens § 23 nr. 1-4 Reglement for delegering av myndighet av 24.11.09
Vedtatt av:                Rådmannen i Melhus
Vedtatt dato:            10.02.2004
Sist revidert:            5.2.2013

Det er gitt delegert myndighet til assisterende rådmenn, rådmannens stab og virksomhetsledere.

Virksomhetsledere kan videredelegere sin myndighet til ansatte innen sitt ansvarsområde. Denne videredelegeringen må meldes til rådmannen, kommunekassen og revisjonen.

Del 1: Organisasjon, delegering og lovverk.

1.1      Lederansvar.

Den vedtatte organisasjonsmodellen forutsetter myndiggjorte ledere med vide fullmakter der rådmannen har det totale resultatansvar for hele organisasjonen, mens seksjons- og virksomhetsledere gis resultatansvar innenfor sine områder.

Lederne har generelt myndighet for det samlede personal-, økonomi- og resultatansvar. Rådmannen og andre ledere med resultatansvar kan videredelegere myndighet og oppgaver i henhold til prinsipper fastsatt i kommunestyrets reglement for delegering av myndighet samt i pkt. 1 ovenfor. Slik delegering bør skje i utstrakt grad for at den vedtatte organisasjonsmodellen skal fungere etter hensikten.

1.2      Delegering etter kommuneloven

Rådmannen er i henhold til vedtatt økonomireglement delegert anvisningsmyndighet.
Som kommuneadministrasjonens øverste leder utøver rådmannen myndighet i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 1-3, ansvar for saksforberedelse med forsvarlig utredning, innstillingsrett, iverksettelse av vedtak, møte- og talerett i folkevalgte organer.

1.3      Delegering til assisterende rådmenn

Se delegering av myndighet fra kommunestyre kap. 16.
Assisterende rådmann er i henhold til vedtatt økonomireglement delegert anvisningsmyndighet.
Assisterende rådmann har i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 1-3, ansvar for saksforberedelse med forsvarlig utredning, innstillingsrett, iverksettelse av vedtak, møte- og talerett i folkevalgte organer i samråd med rådmann.

1.4      Ansvar for den daglige drift

Assisterende rådmann, virksomhetsledere og seksjonssjefene har ansvar for at den daglige drift til enhver tid fungerer etter de mål, retningslinjer og stillingsbeskrivelser som er gitt av rådmannen eller av et politisk utvalg.

1.5      Rådmannens møte- og talerett

Virksomhetsledere, utviklingssjef, service- og personalsjef, økonomisjef og næringssjef skal, på anmodning fra rådmannen, møte i politiske utvalg.

1.6      Rådmannens utrednings- og iverksettingsplikt

Virksomhetsledere, assisterende rådmenn, økonomisjef og øvrige seksjonssjefer skal, innenfor sine respektive fagområder, på rådmannens vegne påse at de saker som legges frem for politisk utvalg er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

1.7      Personalansvar

Rådmannen tilsetter seksjonssjefer og virksomhetsledere.
Seksjonssjefene og virksomhetslederne har fullmakt til å foreta tilsetting og oppsigelser innenfor sitt ansvarsområde.
Seksjonssjefer og virksomhetsledere har fullmakt til å innvilge permisjoner i henhold til gjeldende reglement.

1.8      Pressereglement

Her vises det til vedtatt plan for kommunikasjon og informasjon som trekker opp retningslinjer for hvem som skal uttale seg til pressen.

1.9      Delegasjon etter lov og forskift

All delegering gitt i medhold av lov, gjelder på samme måte også for forskrifter knyttet til samme lov.

Del 2: Saksbehandlingsregler.

2.1      Retningslinjer for fullmaktsutøvelse

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.
En sak skal oppfattes å være av ikke-prinsipiell karakter når det foreligger klare regler og/eller retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker, jfr. retningslinjer i reglement for delegering fra kommunestyret.

2.2      Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker

Et overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet politisk organ/rådmannen har til behandling i henhold til delegert fullmakt.

2.3      Omgjøringsrett

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)§ 35.

2.4      Uklar myndighet

Uklarhet om underordnet har delegert avgjørelsesmyndighet i en sak, avgjøres av rådmannen.

2.5      Klage og klagebehandling

Vedtak fattet etter delegert myndighet kan påklages på vanlig måte etter forvaltningslovens regler.

Politiske vedtak i komiteer o.a. behandles av kommunens klagenemnd i saker som går inn under forvaltningsloven § 28, annet ledd. Administrative vedtak i slike saker går også til klagenemnda, med rådmannen som underinstans når delegering er gitt direkte fra kommunestyret. Det vises til reglement for klagenemnda.

Klage på vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegert myndighet i saker der et statlig organ er klageinstans, skal som hovedregel behandles av det politiske organ som har delegert myndigheten før saken går til klageinstansen. Enkelte særlover har egne klageregler.

2.6      Administrasjonens rapporteringsplikt

Vedtak fattet av administrasjonen med hjemmel i delegeringsreglementet rapporteres rutinemessig til det overordnede politiske organ som den delegerte myndighet naturlig hører inn under. Rapportering skjer ved at utskrift av vedtak fremkommer på nærmest etterfølgende møtes referatliste.

Del 3: Delegering til rådmannens stab.

3.1      Økonomisjef

Økonomisjefen har:
- ansvaret for at regnskapet er i henhold til lover og forskrifter.
- delegert myndighet og ansvar for at anskaffelsesreglement overholdes.
- ansvar for periodisk og nasjonal rapportering og oppfølging i henhold til økonomireglementet.

3.2      Personalsjef

Personalsjefen har:
- myndighet i forhold til ansettelsesreglement, permisjonsreglement, og reglement for tildeling av erkjentlighetsgaver.
- møte- og talerett i og er sekretær for administrasjonsutvalg.
Er leder for personal- og lønnsseksjonen.
Personalsjefen har anvisningsmyndighet på ansvarsområde10030

3.3      Utviklingssjef

Utviklingssjefen har myndighet innenfor utviklingsseksjonens saksområde i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Utviklingssjefen er skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået
jf. opplæringsloven § 13-1.
Ansvar for oppfølging av tilsyn i kommunen.
Oppgaver som følger lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og lov om forvaltning av naturens mangfold, (Naturmangfoldloven) som naturlig faller inn under rådgiver for miljøvern er utviklingssjef sitt ansvarsområde.
Utviklingssjefen har anvisningsmyndighet på ansvarsområde 10010

3.4      IKT-sjef

IKT-sjefen har myndighet innenfor saksområdene IKT, sak og servicesenter i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Er leder for IT- og digital samhandling.
IKT-sjefen har anvisningsmyndighet på ansvarsområde 10015

3.5      Næringssjef

Næringssjefen er saksbehandler i forhold til næringstøtte og tildeling av drosjeløyve.
Er rådmannens rådgiver i forhold til saker som angår næringsliv.
Næringssjefen er underlagt rådmannen og rapporterer direkte til rådmannen.
Næringssjefen har anvisningsmyndighet på ansvarsområde 10000, tjeneste 1301

3.6      Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglig rådgiver. Kommuneoverlegen har myndighet til å ivareta kommunens tilsynsplikt og til å fatte enkeltvedtak innenfor lovens rammer.
Kommuneoverlegen har anvisningsmyndighet på ansvarsområde 35000 og 35100.

Følgende bestemmelser går inn under kommuneoverlegens virksomhetsområde.
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Lov om folkehelsearbeid
- Lov om vern mot tobakkskader
- Strålevernloven
- Smittevernloven
- Forskrift om miljørettet helsevern
- Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste
- Forskrift om skadedyrbekjempelse
- Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu
- Forskrift om vannforsyning og drikkevann.

 

Del: 4 Delegering til virksomhetsledere.

4.1      Delegering til virksomhetsledere i barneskolen

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).- avgjørelsesmyndighet i saker som angår enkeltelever og personalet for vedkommende skole.

Opplæringslova – avgjørelsesmyndighet i henhold til § 5-7 om spesialpedagogiske tiltak for barn under skolepliktig alder som sogner til vedkommende skole.

Virksomhetsledere har anvisningsmyndighet som følger:

- Brekkåsen skole: ansvarsområde 20010
- Gimse skole: ansvarsområde 20020
- Høyeggen skole: ansvarsområde 20030

4.2      Delegering til virksomhetsledere i ungdomsskolen

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).- avgjørelsesmyndighet i saker som angår enkeltelever og personalet for vedkommende skole.

Opplæringslova – avgjørelsesmyndighet i henhold til § 5-7 om spesialpedagogiske tiltak for barn under skolepliktig alder som sogner til vedkommende skole.

Virksomhetsledere har anvisningsmyndighet som følger:

- Gimse ungdomsskole: ansvarsområde 20100
- Lundamo ungdomsskole: ansvarskode 20110

4.3      Delegering til virksomhetsledere i oppvekstsentre

Lov om barnehager (barnehageloven). - avgjørelsesmyndighet i saker som angår enkeltbarn og personalet for den/de barnehagene vedkommende leder.

Opplæringslova - avgjørelsesmyndighet i saker som angår enkeltelever og personalet for vedkommende skole.

Opplæringslova - avgjørelsesmyndighet i henhold til § 5-7 om spesialpedagogiske tiltak for barn under skolepliktig alder som sogner til vedkommende skole.

Virksomhetsledere har anvisningsmyndighet som følger:

- Rosmælen skole og barnehage: ansvarsområde 20040
- Flå skole og barnehage: ansvarsområde 20050
- Lundamo skole og barnehage: ansvarsområde 20060
- Hovin skole og barnehage: ansvarsområde 20070
- Gåsbakken skole og barnehage: ansvarsområde 20080
- Eid skole og barnehage: ansvarsområde 20090

4.4      Delegering til ansvarlig for samordnet opptak

Lov om barnehager (barnehageloven)- myndighet til å tildele barnehageplass i kommunale barnehager.

4.5      Delegering til virksomhetsledere i barnehager

Lov om barnehager (barnehageloven)- avgjørelsesmyndighet i saker som angår enkeltbarn og personalet for den/de barnehagene vedkommende leder.

Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet som følger:

Nedre Melhus barnehage: ansvarsområdene 20120, 20130, 20140, 20150, 20170

Opplæringslova - avgjørelsesmyndighet i henhold til § 5-7 om spesialpedagogiske tiltak for barn under skolepliktig alder som sogner Brekkåsen skole, Gimse skole og Høyeggen skole.

4.6      Delegering til virksomhetsleder for Kultur og fritid

- Lov om folkebibliotek [folkebibliotekloven]. - drive folkebibliotekvirksomheten innenfor lovens og kommunebudsjettets rammer og bestemmelser gitt av Kommunestyret/komité for liv og lære.
- Lov om kulturminner [kulturminneloven]. - myndighet til å avgi uttalelse i kurante frilufts- og arealplansaker.
- Lov om pengespill m.v. (pengespilloven). - myndighet etter § 10 til å parafere søknader etter vedtatt anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg.
- Lov om stadnamn - myndighet til å fremme klage på navnekonsulentens vedtak.
- Opplæringslova-(Kulturskolen) – jf. § 13-6. Avgjørelsesmyndighet i saker som angår enkeltelever og personalet.
- Kulturinstitusjoner/-organisasjoner - myndighet til å avgjøre mottak av tilbud.
- Kommunale kulturmidler - myndighet til å innvilge/fordele kulturmidler til lag, organisasjoner og enkeltpersoner innenfor gjeldende regelverk og budsjettramme.
- Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet på ansvarsområdene 20300 og 20301

4.7      Delegering til virksomhetsleder for Læring og tilrettelagt arbeid

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) - fordele tilskott til organisasjoner og institusjoner i henhold til lovens § 6 femte ledd innenfor vedtatt budsjett, myndighet til å iverksette nødvendig opplæringstilbud i henhold til loven.

Opplæringslova - kap. 4A, avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder elever og personalet.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). - avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder enkeltpersoner (innvandere) og personalet som er ansatt for å utføre oppgaver i.h.t. loven.

Andre oppgaver:

- Økonomi- og personalansvar innenfor området tilrettelagt arbeid.
- Overordnet ansvar for kommunale lærlinger og anvisningsmyndighet for det fylkeskommunale lærlingetilskuddet.
- Virksomheten er kommunens ASVO-kontakt.
- Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet på ansvarsområde 40300, 40302, 40305, 40310, 40315, 40320

4.8      Delegering til virksomhetsleder for Bo og avlastning

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 24. juni 2011 nr. 30, § 3-2 6) bokstav a -d, myndighet til å fatte vedtak og iverksette tiltak i henhold til praktisk bistand og opplæring, avlastningstiltak, støttekontakt, institusjons-/boligplass for heldøgns omsorg.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven

§ 9-5 jf. § 9-1, myndighet til å fatte vedtak om tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming.

Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet på ansvarsområdene 34000, 34100, 34110, 34120, 34130, 34140, 34141, 34150, 34160

4.9      Delegering til virksomhetsleder for Aktivitet og bevegelse

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 24. juni 2011 nr. 30, myndighet til tildeling av tjenester innen fagområdet jf. § 3-2.

- Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet på ansvarsområde 40200

4.10      Delegering til virksomhetsleder for Familie og forebygging

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 24. juni 2011 nr. 30, – myndighet til å fatte vedtak og iverksette tiltak i henhold til lovens kapittel 3, praktisk bistand og opplæring, avlastningstiltak, støttekontakt, institusjons-/boligplass for heldøgns omsorg.  

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - Det gis myndighet til å fatte vedtak innen § 3-2 bokstav a-d.
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
– myndighet til å iverksette tiltak i henhold til lovens kapittel 3, innenfor gitte rammer/planer.

Økonomisk stønad - myndighet til å fatte vedtak og iverksette tiltak i henhold til lovens kapittel 11 og i tråd med den veiledende norm kommunestyret til enhver tid har fastsatt - dog begrenset til 6 måneder.

Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere - myndighet til å fatte vedtak og iverksette tiltak i henhold til lovens kapittel 11. Fullmakten omfatter hjelpetiltak som plass i behandlingsinstitusjon.

Innen familie og forebygging utpeker rådmannen virksomhetsleder som kontaktperson med spesielt ansvar for å stille kommunal garanti for innleggelse i rusmiddelinstitusjoner innenfor rammen av vedtatt budsjett.

I henhold til lov om barneverntjenester 17.07.92 nr. 100 § 2-1 er barneverntjenesten, som i kommunen ledes av barnevernleder som er underlagt virksomhetsleder for familie og forebygging, gitt ansvar for å utføre det daglige, løpende arbeid innenfor lovens rammer.

Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet på ansvarsområdene 40100, 40105, 40110, 40115, 40118, 40120, 40125, 40126, 40130, 40140

4.11      Delegering til virksomhetsledere for Helse/omsorg

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 24. juni 2011 nr. 30, myndighet til å fatte vedtak og iverksette tiltak i henhold til lovens § 3-2, praktisk bistand og opplæring, avlastningstiltak, støttekontakt, institusjons-/boligplass for heldøgns omsorg, lønn for omsorgsarbeid, myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som angår tildeling av hjelp, herunder tildeling av hjemmesykepleietjeneste og tildeling av sykehjemsplass eller boform for heldøgns omsorg og pleie.

Virksomhetsledere har anvisningsmyndighet som følger:

- Nedre Melhus helse- og omsorg: ansvarsområdene 31000, 31010, 31011, 31020, 31021, 31030, 31031, 31040, 31041, 31050, 31070, 31090
- Horg/Flå helse og omsorg: ansvarsområdene 32000, 32002, 32010, 32020, 32030, 32031, 32040, 32070
- Hølonda helse og omsorg: ansvarsområdene 33000, 33010, 33011, 33012, 33030, 33031, 33070

4.12      Delegering til kommunelege I

Det vises til:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 24. juni 2011 nr. 30,
- Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) [pasientrettighetsloven] 2.juli 1999 nr. 63 og
- Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 24. juni 2011 nr. 29.
- Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven), 9. mars 1973 nr. 14.

- myndighet til å ivareta kommunens tilsynsplikt og gjøre enkeltvedtak innenfor lovens rammer.

4.13      Delegering til virksomhetsleder for Arealforvaltning

I henhold til lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 17. juni 2005 nr. 101, § 5 litra a) er kommunen lokal matrikkelstyresmakt, og har ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen.

Oppmålingsmyndighet er delegert til rådmann, som delegerer videre til oppmålingsavdelingen ved arealforvaltning jf. kommunens delegasjonsreglement.

Virksomhetsleder gis myndighet i saker som ikke er av prinsipiell karakter:

Plan- og bygningsloven.

Kap 19           dispensasjon fra byggesaksbestemmelsene (kap. 19)

§ 18-1             krav til opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann
§ 18-3             refusjonsberettigende tiltak
§ 18-4             refusjonsenheten
§ 18-5             utgifter som kan kreves refundert
§ 18-6             refusjonspliktig areal
§ 18-7             fordelingsfaktorene
§ 20-1             tiltak som krever søknad og tillatelse
§ 20-3             tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
§ 21-2             søknad om tillatelse
§ 21-3             nabovarsel
§ 21-4             behandling av søknaden i kommunen   
§ 21-5             den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt
§ 21-9             bortfall av tillatelser
§ 21-10           sluttkontroll og ferdigattest
§ 22-3             lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett        
§ 23-1             ansvar i byggesaker
§ 23-6             ansvarlig utførende
§ 23-7             ansvarlig kontrollerende
§ 24-1             kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak
§ 26-1             deling av eiendom
§ 27-1             vannforsyning
§ 27-2             avløp
§ 27-4             adkomst
§ 28-1             byggegrunn
§ 28-2             sikringstiltak ved byggearbeid mv
§ 28-3             tiltak på nabogrunn
§ 28-4             sikring ved gjerde
§ 28-5             orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.
§ 28-6             sikring av basseng, brønn og dam
§ 28-7             den ubebygd del av tomt, fellesareal
§ 29-3             planløsning og utseende
§ 29-4             bygningens plassering, høyde og avstand
§ 30-1             driftsbygninger i landbruket
§ 30-2             bygning/virksomhet som medfører fare eller særlig ulempe
§ 30-3             skilt og reklameinnretninger
§ 30-4             varige konstruksjoner/anlegg, vesentlig terrenginngrep m.v..
§ 30-5             midlertidige/transportable bygninger/konstruksjoner/anlegg - herunder campingvogner, telt o.l.
§ 30-6             fritidsbebyggelse
§ 31-1             ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk
§ 31-2             tiltak på eksisterende byggverk
§ 31-3             sikring og istandsetting. Frakobling av vann -og avløpsledning
§ 31-5             pålegg om og forbud mot riving
§ 31-6             bruksendring og riving av bolig
§ 31-7             tilsyn med eksisterende byggverk og arealer
§ 32-3             pålegg om retting og pålegg om stans
§ 32-4             pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).  *
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Virksomhetsleder gis myndighet i saker som ikke er av prinsipiell karakter med avledede forskrifter og rundskriv/retningslinjer.
- Lov om friluftslivet [friluftsloven].
- Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
- Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).

Virksomhetsleder gis myndighet i saker som ikke er av prinsipiell karakter etter viltloven med avledede forskrifter og rundskriv/retningslinjer, og som ikke er lagt til viltnemnda etter pkt. 8 i kommunestyrets delegeringsreglement:

- Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Virksomhetsleder gis myndighet i saker der myndighet er overført kommunen etter Landbruksdepartementets vedtak FOR 2003-12-08, jfr. rundskriv M-6/2003, og som ikke er av prinsipiell art:

- Lov om jord (jordlova).

 Virksomhetsleder gis myndighet i saker der myndighet er overført kommunen etter Landbruksdepartementets vedtak FOR 2003-12-08, jfr. rundskriv M-6/2003, og som ikke er av prinsipiell art:

- Lov om skogbruk (skogbrukslova).  

Virksomhetsleder gis myndighet i saker der myndighet er overført kommunen etter Landbruksdepartementets vedtak FOR 2003-12-08, jfr. rundskriv M-6/2003, og som ikke er av prinsipiell art:

- Lov om odelsretten og åsetesretten [odelslova].

Virksomhetsleder gis myndighet i saker der myndighet er overført kommunen etter Landbruksdepartementets vedtak FOR 2003-12-08, jfr. rundskriv M-6/2003, og som ikke er av prinsipiell art:

- Lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene.
- Lov om bygdeallmenninger.
- Lov om hundehold (hundeloven).
- Lov om dyrevelferd
- Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
- Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
- Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).
- Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).
- Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). Kommunen skal være vassdragsmyndighet etter §§ 7 og 16 jf. Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven.
- Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet på ansvarsområdene 50000, 50001, 51000, 52000, 52001, 52500, 52570, 52600

4.14      Delegering til virksomhetsleder for Teknisk drift

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).  

Virksomhetsleder gis myndighet etter:

§ 22. 2. ledd omlegging og utbedring av stikkledning.
§ 26, siste ledd utkobling av slamavskiller.
§ 35 avfall ved utsalgssteder m.v.
§ 37 pålegg om opprydding og betaling for slikt
Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).
Vegloven - myndighet som vegstyremakt
§ 56 godkjenne avgift for bruk av privat veg/bru i kurante saker.

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)   ( FOR-2005-10-07-1219   SD )
 Virksomhetsleder gis myndighet etter lovens
§ 7 midlertidig forbud/begrensning av trafikk.
Virksomhetsleder gis myndighet etter forskriftenes:
§ 26 nr. 1, 4. ledd midlertidig fartsgrense ved arbeid på offentlig veg.
§ 28 trafikkregulerende skilt.
§ 29 andre offentlige trafikkskilt.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Fatte vedtak om sikringskjøring etter kommunens forskrift/retningslinjer.
Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet på ansvarsområdene 53000, 53010, 53030, 53040

4.15      Delegering til virksomhetsleder for Bygg- og eiendom

Virksomhetsleder har ansvar for å utrede salg og kjøp av boliger.
Fullmakt til å leie ut ubebygd eiendom
Fullmakt til utleie av kommunale idrettsbygg og –anlegg.
Fullmakt til å leie ut kommunale boliger.
Der kommunestyret har vedtatt å igangsette kommunale byggeprosjekter har bygg- og eiendomssjefen fullmakt til å igangsette prosjektering, lage anbud, og anta anbud i samråd med rådmann.
Iverksette og utføre byggeprosjekter.
Har ansvar for all kommunal bygningsmasse og vedlikehold.
Har ansvar for vaktmestertjenesten og renholdstjenesten.
Virksomhetsleder har anvisningsmyndighet på ansvarsområde 55000