Årets festivaltema for Sagauka er demokrati. Tradisjonelt regnes de gamle grekerne som opphavsmenn til demokratiet, men forskere på sagalitteratur påstår at demokratiet ble utviklet i Norge og på Island uavhengig av grekerne, og at det har hatt en betydelig sterkere posisjon her. Det gamle tingsystemet bar med seg en tradisjon der alle hadde rett til å uttale seg, og kan dermed forstås som en form for folkestyre. På tinget vedtok man lover, løste tvister og avsa dommer. Der det greske demokratiet hadde et revolusjonært preg, hadde det norrøne tingsystemet en varighet og kontinuitet på over et par tusen år.

I et demokrati er det folket som styrer. Flertallets mening legger føringer for beslutningsprosessene, og for at vi skal vite hvilke meninger folket har innebærer det også behov for ytringsfrihet. I ytringsfriheten ligger det en rett til både å være enig og uenig med flertallet. Gjennom meningsutveksling og tilgang på ulike synspunkt utvikler vi oss selv og våre standpunkt.

Dagens mediebilde er preget av spørsmål rundt flere sentrale stormakters ivaretagelse av demokratiske prinsipp. Vi fores med nyheter og forskning som bygger opp under det vi allerede mener og liker, fordi algoritmer kjenner oss ut og inn basert på våre digitale avtrykk. Vi blir i stadig mindre grad utfordret til å se andre perspektiv enn våre egne. Mange opplever at avstanden til politikerne vokser fordi politikken blir mer og mer toppstyrt, og fordi partiene i større grad ligner bedrifter i sitt arbeid med å øke sin markedsandel.

Betyr alt dette at hele ideen om et demokrati er truet? Kan vi ta demokratiet for gitt? Dersom vi som nasjon hegner om demokratiet, hva gjør så vi for å opprettholde det? Hvilke mekanismer bidrar til å styrke vår gamle tradisjon om folkestyre? Sagauka 2019 vil gjennom teater, debatter, konserter, historiske vandringer med mer belyse ulike sider ved et høyst aktuelt tema, og i demokratiets ånd skal vi gjennom flere spennende prosjekt la folket tale!...

 

Sagauka 2019 arrangeres 04. - 09. juni

 

Tema for 2018: Tro og ære

Tema for 2017: Handel

Tema for 2016: Folkevandring