Sakspapirer til møtet finner du her.

Disse sakene skal opp til behandling

 • 1/2023: Spørsmål til ordfører - om rekkefølgekrav ved utbygging av stor områder (FRP)               
 • 1/2023: Referatsaker
 • 2/2023: Årsmelding Ungdomsrådet
 • 3/2023: Kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi
 • 4/2023: Bosetting av flyktninger 2023
 • 5-8/2023: Søknad om fritak fra politisk verv
 • 9/2023: Detaljregulering av Bruavegen industriområde,Lundamo- planid 2019002 - Sluttbehandling
 • 10/2023: Detaljregulering fortau Bøveråsen- Eidsåsen- Sluttbehandling
 • 11/2023: Detaljregulering Søreggen 1, gnr/bnr 92/61- Sluttbehandling
 • 12/2023: Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012 - Sluttbehandling
 • 13/2023: Økt arealbehov for voksenopplæring og flyktningtjenesten, helse og velferdskontoret og PPT-tjenesten
 • 14/2023: KS - Debatthefte I 2023 - Evne og kraft til å bære

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.