Nye Veier AS viser til pågående reguleringsarbeid for ny E6 på strekningen Gyllan - Kvål i Melhus kommune, og varsler med dette om utvidelser av planområdet. Planoppstart og høring av planprogrammet ble varslet 13 januar 2021, og planprogrammet behandles for fastsettelse i Melhus kommune 1. juni 2021. Sakspapirer til behandlingen finner du her.

Behovet for utvidelse er knyttet til følgende tema:

1. Utvidelse for økt radius i kurver iht. krav fra Statens vegvesen.
2. Utvidelse for anleggstilkomst og midlertidig bruk i anleggsperioden.
3. Utvidelse for tilrettelegging av vanntilførsel.
4- Utvidelse for å ivareta hensyn til naturmangfold, grunnundersøkelser og ev. stabiliserende tiltak.
5. Utvidelse for erosjonssikring.
6. Utvidelse for å vurdere annen brukonstruksjon.

Se nummer i kartet som du finner her. Utvidelser er markert med rosa.

Dette er i hovedsak mindre områder, men på Hovin er det en større utvidelse av planområdet. Årsaken til den relativt store utvidelsen er at det utføres grunnundersøkler for å kartlegge eventuelle kvikkleirefaresoner. Disse grunnundersøkelsene pågår og det er derfor tatt med et stort areal for å kunne utføre eventuelle stabiliseringstiltak, dersom det viser seg å være nødvendig. Dette arealet er med andre ikke atuelt areal for selve vegtraseen. 

Merknader og innspill
Innspill som ble sendt ved varsel om oppstart og høring av planprogrammet trenger ikke gjentas, da de allerede inngår i plangrunnlaget. Alle nye synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Nye Vier bør kjenne til som følge av utvidelse av planområdet kan sendes skriftlig innen 01.07.2021 via:

E-post: arkivtrd@nyeveier.no

eller post til 

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17b
7037 Trondheim

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Nye Veier ved:
Jan Olav Sivertsen, tlf. 91546871 eller e-post jan.olav.sivertsen@nyeveier.no
Lars Bjørgård, tlf. 91339511 eller e-post lars@bjorgaard@nyeveier.no

Mer informasjon om prosjektet finnes på nettsidene til Nye Veier.