I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-8 varsler Nye Veier oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E6 Gyllan - Kvål i Melhus kommune.

Hensikten med planarbeidet
Nye veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål. Det planlegges for firefelts motorveg og fartsgrense 110 km/t. Høyere fartsgrense og optimaliserte løsninger skal øke samfunnsnytten av vegen i forhold til tidligere vedtatte reguleringsplaner (Statens vegvesen i 2016). Planområdet omfatter 17,5 km ny E6 fra Gyllan til Kvål.

Klikk her for å lese planprogrammet.
Klikk her for å lese planinitiativet.
Klikk her for å lese referat fra oppstartsmøte 01.12.20.

Klikk her for å gå inn i kartløsningen og se planavgrensningen.

Komme med innspill
Merknader og opplysningger som kan ha interesse for planarbeidet kan sendes skritflig til en av følgende kanaler:

Frist for å sende inn merknader er 26.02.21

Åpent møte i uke 6
Det vil holdes et åpent møte i uke 6. Møtetidspunkt og sted annonseres våre hjemmesider samt hos Nye Veier sine nettsider i løpet av uke 4.

Spørsmål
Har du spørsmål om planarbeidet, kan du ta kontakt med:

Jan Olav Sivertsen
915 46 871
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

eller

Lars Bjørgård
913 39 511
lars.bjorgaard@nyeveier.no