Det er Helsedirektoratet som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har gjort en ny vurdering av besøksstans og sosial isolering under covid-19-pandemien. 

Last ned brosjyre: Besøk i sykehjem under covid-19-epidemien


Viktig å følge reglene 

Melhus kommune har hele tiden fulgt myndighetens anbefalinger knyttet til besøk ved helse- og omsorgssentrene, og en forsiktig lettelse knyttet til sykehjemmene er nå besluttet i samråd med smittevernlege. 

En oppmykning betyr ikke fritt frem, og det er i dagens situasjon fremdeles behov for strenge regler og tilrettelagte besøk. Det er viktig at alle følger gjeldende smittevernrutiner, og samarbeidet med pårørende blir viktig for at vi fremdeles skal klare å holde koronaviruset unna de mest sårbare i samfunnet.  

Akkurat når man vil kunne være i gang er enda ikke klart, men det jobbes nå med å få på plass det som kreves av administrative og praktiske løsninger. Melhus kommune er også i dialog med frivillige organisasjoner for et samarbeid knyttet til bistand ved besøk, hvor det vil være behov for litt tid til opplæring. 

Regler for besøk på sykehjem

Med bakgrunn i gjeldende råd fra myndighetene og vurderinger fra smittevernlege gjelder følgende regler for tilrettelagt besøk ved sykehjem i Melhus kommune fra 13. mai 2020: 

 • Alle besøk må avtales med avdelingsleder/ansvarlig for avdelingen der pasienten bor. 

 • Det legges til rette for ett besøk til hver pasient i uka, maks to hvis det er kapasitet til det i avdelingen. 

 • 1-2 pårørende får komme ved hvert besøk. Pasientens ønske skal tillegges vekt når det gjelder å bestemme hvem som skal få komme. Nærmeste pårørende skal i hovedsak prioriteres. 

 • Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), tillates det daglig besøk av inntil tre pårørende samtidig. 

 • Grunnlaget for tilrettelegging for besøk er individuell vurdering av pasientenes helsetilstand og behov, samarbeid med pårørende og ivaretakelsen av smittevern.  

 • Smittevernrutiner må overholdes. Har pasient eller pårørende symptomer avtales det ikke besøk.  

De viktigste smittevernreglene

 • Unngå nærkontakt, ikke nærmere enn 1-2 meter i 15 minutter. 

 • Ved tilrettelegging utvides det til 2 meter avstand i maks 30 minutter. 

 • Håndhygiene og ikke ta på unødige flater på besøksstedet. 

 • Holde seg på besøksstedet. Ved behov for hjelp kan man snakke til hjelper som er til stede og bruke ringeklokken når man er på pasientens rom. 

 • Ikke komme på besøk når man har luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt hvis man er definert som nærkontakt eller i karantene etter utenlandsreise. 

 • Alle besøk skal loggføres ved avdelingen. Dette for å lette arbeidet ved ev smittesporing. 

 • Besøk utenom pasientrommet vil ha bistand fra besøksverter som har fått grunnleggende opplæring i smittevern og reglene som gjelder ved besøket. 

Ulike alternativer som kan tilrettelegges for avtalte besøk i sykehjemmene i Melhus kommune

 • Besøk til alvorlig syke og døende pasienter gjennomføres på pasientrom som tidligere. Ikke begrensning på antall ganger.  

 • Besøk ved vinduet til pasientrommet eller annet egnet rom. 

 • Besøk på tilrettelagt fellesrom med inngang både innenfra huset og utenfra huset. 

 • Besøk på tilrettelagt uteplass. 

Sansehagene brukes primært til tilrettelagte aktiviteter for de som bor i sykehjemmene. Dette vil ha lokale variasjoner med tanke på størrelse på hagen og muligheten for å tilrettelegge for besøk i enkelte soner av denne.