Om meddommere, lagrettemedlemmer, skjønnsmedlemmer og jordskiftedommere

Lekdommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er over hundre år siden Stortinget vedtok at uavhengige borgere (lekdommere) skulle bruke sin sunne fornuft og sitt skjønn til å avgjøre skyld eller ikke skyld, som en motvekt og korrigerende kraft overfor myndigheter og makthavere. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Begrunnelsen er at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn". Hvem som skal være lekdommere velges av kommunestyret, og valgperioden er 4 år.

Meddommere deltar i straffesaker i tingretten, i lagmannsretten i de saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og dessuten i de sakene hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Det kan også være lekdommere i enkelte sivile saker. I noen saker brukes også fagkyndige meddommere som gir retten spesiell innsikt i ulike fagområder, for eksempel psykologi, økonomi og bygningsvesen. I Høyesterett deltar ikke lekdommere, verken i straffesaker eller sivile saker. I gjennomsnitt må en lekdommer møte i cirka to rettssaker i året, men dette kan variere. Hvor lang en rettssak er, vil variere fra mindre enn én dag til flere uker.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven §§ 70-72 stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. Du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Melhus kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Hva er en meddommer?

Meddommere (lekdommere) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Både i tingretten og lagretten deltar lekdommere ved  behandling av straffesaker.
Lekdommere kalles enten meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere deltar på lik linje med fagdommerne, og skal både vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis. I avgjørelsen teller stemmene til meddommere like mye som fagdommernes.

I tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to meddommere som sammen med en fagdommer skal dømme i straffesaker.

I lagmannsretten

Lagmannsretten behandler anker over straffesaker avsagt av tingretten.
Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du er en av fire meddommere som sammen med tre fagdommere skal dømme i straffesaker.
Når lagmannsretten behandler skyldspørsmål i straffesak med strafferamme på mer enn seks års fengsel, settes retten med tre fagdommere og ti lekdommere.

Får jeg betalt for å møte?

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt.
Den som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver, har krav på å få tapet dekket. Det må da legges fram en attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden kr. 250 for hver dag som går med til å møte i retten.
Selvstendige næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap.

Hvordan blir jeg meddommer?

Send en kort søknad til Melhus kommune med følgende opplysninger (jfr Domstolloven § 69):

Fullt navn
Adresse
Postnr-sted
Fødselsnummer (11 siffer)
Telefonnummer
E-postadresse
Yrke
Stilling
Skriv gjerne utfyllende opplysninger om du har spesiell fagkompetanse, som ikke kommer frem i stillingsbenevnelse/ yrkestittel.

Søknaden sendes kommunen enten pr. brev eller på epost.

For spørsmål til kommunen om søknadsprosessen: postmottak@melhus.kommune.no eller telefon 72 85 80 59

For nærmere informasjon om lekdommer: Domstol.no