Prosjektet Veivalg for helse og velferd har utarbeidet en ny versjon av det som tidligere var kalt omsorgstrappa. Mestringstrappa er navnet. Som det tilsier tar det utgangspunkt i innbyggernes mestringsnivå og behov for tjenester, mer enn i kommunens organisering og tjenester.

Det handler om at vi skal leve godt hele livet! Helst i egen bolig, i alle fall så lenge det går. Noen av oss vil etter hvert ha behov for helsetjenester, noen av oss ganske omfattende tjenester.

Slik ser mestringstrappa ut:
 

Bilde av den nye mestringstrappa for Melhus kommune, vedtatt av kommunestyret 22. mars 2022

På trinn 2 i trappa har innbyggeren behov for helsetjenester som krever vedtak. Det vil si at man må søke om en eller flere tjenester via Helse- og velferdskontoret.

Dess lenger ned i trappa vi kommer, dess større er behovet for tjenester. Kanskje i mestringsbolig, eller i et bofellesskap med bemanning dag, kveld og natt? Dette regnes som å bo i egen bolig.

Noen få av oss vil også ha behov for en plass på institusjon/sykehjem, fordi behovet for medisinskfaglig pleie er så stort at det krever sykepleierkompetanse døgnet rundt, i tillegg til legetjenester.

Mulig å bo hjemme

Men: Et viktig poeng for prosjektgruppa er at du skal kunne bo hjemme hele livet, selv om du har store behov for helsetjenester. En viktig verdi og prinsipp er at det skal være mulig å få dø hjemme, med den pleien og kompetansen det krever.

Hjemmetjenesten skal styrkes i alle deler av Melhus, både i antall hoder og kompetanse. Det satses også på ambulante tjenester, som skal yte mer spesialiserte tjenester etter behov, der innbyggeren bor eller befinner seg.

Helsefremming og forebygging

Kommunestyret vedtok 22. mars at helsefremming og forebyggende arbeid skal innarbeides i all kommunal virksomhet, da de behandlet Veivalg-prosjektets første del. Kommunen skal jobbe for at alle innbyggerne kan og bør ta økt ansvar for egen helse, slik at så mange av oss som mulig faktisk kan være aktive, ha meningsfulle liv og bo hjemme helt til vi blir 100.

Mer informasjon 

melhus.kommune.no/veivalg finner du mye informasjon knyttet til prosjektet som pågår denne vinteren og våren. Vi er nå i fase to av prosjektet, hvor vi ser på organisering og dimensjonering av våre helse- og velferdstjenester.