Bilde av kommunalsjef Albert Verhagen og ordfører Jorid Jagtøyen. Sistnevnte innledet folkemøtet, og var ordstyrer.
Bilde av kommunalsjef Albert Verhagen og ordfører Jorid Jagtøyen. Sistnevnte innledet folkemøtet, og var ordstyrer.

Mens det på Lundamo på mandag var relativt god stemning og god oppslutning rundt prosjektgruppas rapport om veivalget for helse- og velferdssektoren, var det atskillig mer temperatur i Hølonda samfunnshus tirsdag kveld. Opp mot 70 personer kom, i tillegg til prosjektgruppa.

Etter kommunalsjef Albert Verhagens presentasjon av arbeidet og det veivalget som er gjort til nå, var det åpent for spørsmål og innspill fra salen. (Les rapporten fra delfase 1 (PDF)). 

Motstand mot sentralisering av sykehjemsdrift

Flere ytret motstand og skepsis mot at sykehjemsdrifta skal sentraliseres til Buen. Det prosjektgruppa har gått inn for, er å rendyrke Hølonda helse- og omsorgssenter til et bofellesskap med heldøgns bemanning. I tillegg skal hjemmetjenesten styrkes, både i antall hoder og med kompetanse.

Blant annet ble det stilt spørsmål om hvorfor det er så bråhast å ta beslutningen om å sentralisere sykehjemsdrifta nå. Spørsmålsstilleren mener vi fortsatt kan drive som vi gjør i dag, i minst ti år til.

- Vi kan ikke vente i ti år. Det haster nå, i dag. Vi må ta et valg, svarte kommunalsjefen på det.

Ola Robert Rikstaddal, leder i pårørendeforeninga for Hølonda helse- og omsorgssenter, understreket at de er sterkt imot å legge ned sykehjemsdrifta.

- Det er snakk om verdighet. 100 år i eget hjem er ingen fasit, det er ikke alle som har den muligheten, sa han.

Flere ytret hvor viktig det er med aktiviteter, liv og røre på Hjemmet, og at dette bør prioriteres.

Mener vi har samme mål

Til tross for motstand og skepsis, mener likevel prosjektgruppa at vi har samme mål: Helsetjenestene, dag- og aktivitetstilbudene, hjemmetjenesten og Hjemmet skal utvikles. Ingenting skal legges ned, her skal det heller rustes opp og utvikles videre.

Når havner man på Buen?

Noen stilte spørsmålet: «Hvor dårlig må man være for å havne på sykehjem (Buen)?»

Albert Verhagen svarte at det ikke er ett, enkelt svar på det.

- Men det vi vet, er at du ikke trenger å være på sykehjem lenge. Og ikke alle skal eller trenger å havne på sykehjem. Det er for de aller sykeste, som trenger mye og tung faglig pleie. Mot slutten av livet bør du helst være nær hjemmet. Og helst få muligheten til å dø i eget hjem. Det er verdighet. De mulighetene skal finnes på Hølonda; her skal det være god pleie og omsorg døgnet rundt, sa han.

Rekruttering og framsnakking

Flere pekte på at det bør jobbes mer med rekruttering av sykepleiere og helsepersonell til Hølonda. Bygda og arbeidsplassen må framsnakkes, og mange mente at kommunen bør gjøre en hvassere innsats her. At det jobbes godt med arbeidsmiljøet og sykefravær ble også trukket fram som viktig.

- Vi har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø i hele kommunen. Det er svært viktig. Det handler ikke bare om å rekruttere, men ikke minst å beholde og utvikle de ansatte vi allerede har. Vi har flinke folk som vi må ta vare på, svarte Verhagen.

Økt grunnbemanning

Pårørende ga også klart uttrykk for at ansatte løper føttene av seg, og at det dermed går utover tjenestene som gis. Det ble uttrykket et klart krav om at grunnbemanningen bør økes.

- Ja, vi er enig. Vårt forslag er å øke grunnbemanninga, svarte Verhagen.

Om trygghet

Mot slutten av møtet tok kommunestyrerepresentant Jossi Byfuglien ordet. Hun har jobbet 30 år som sykepleier, både i kommunen og på sykehuset, senest som avdelingsleder på geriatrisk avdeling.

- Det er ett ord som er kjempeviktig for meg som sykepleier: Trygghet. De aller fleste eldre jeg har møtt trenger å kjenne seg trygge. Det er det viktigste. De vi sender hjem fra min avdeling på sykehuset, er syke. De er mye sykere når de sendes ut nå, enn tidligere. Jeg hadde ikke turt å sende pasientene til Hølonda. De trenger å komme til en avdeling med sykepleiere rundt seg døgnet rundt, sykepleiere som ikke er alene på jobb. På den måten kan den som er syk kjenne seg trygg, pårørende kjenner seg trygg. Og jammen; jeg som sykepleier på jobb skal også kjenne meg trygg.

Byfuglien ga også honnør til kommunalsjef Verhagen.

- Han tør å sette ord på det, og peker på hva vi mangler og hva som er viktig. Det han sier er at Hjemmet på Hølonda ikke skal legges ned. Det skal utvikles. Det skal utvikles til et kraftsentrum for de som hører Hølonda til. Det skal bli en levende møteplass for bygda. Det er et arbeid som går fort, ja. Fordi det haster. Det er uverdig at våre gamle kjenner seg utrygge.

Veien videre

Det som skjer videre nå, er at rapporten fra delfase 1 skal behandles politisk, i råd og utvalg, formannskap og til slutt kommunestyret 22. mars.

Prosjektgruppa går i gang med fase 2 av prosjektet, som skal bygge på det politiske vedtaket som fattes. Der vil det handle om den praktiske organiseringen, strukturen og dimensjoneringen av tjenestene så de skal stå seg godt i tiårene fremover.

Mer informasjon

Husk at du kan sende inn dine innspill og spørsmål på dette skjemaet (Microsoft Forms). Får du ikke brukt skjemaet, send oss et brev eller e-post!

melhus.kommune.no/veivalg finner du informasjon, nyheter og skjema for å sende innspill. 

Torsdag 3. mars holdes det folkemøte på Melhus; i Amfisalen på Trøndertun folkehøgskole kl. 19.00. Vel møtt til alle!