Les rapporten for delfase 1: Veivalg for helse og velferd. Forslag til organisering av fremtidig tjenestetilbud (PDF)

Vi blir mange flere eldre i årene som kommer, og det vil kreve mye av oss som innbyggere, nærmiljø og kommune. Da blir det viktig at vi tar de riktige grepene for å rigge helse og velferdstjenestene i kommunen vår.

Her kan du lese hvorfor det er så viktig at Melhus får tatt dette veivalget på såpass kort tid.

Besluttes politisk

Rapporten er gruppas forslag til veivalget som denne våren skal tas for helse- og velferdssektoren, men det er de folkevalgte som gjør vedtaket. Rapporten skal opp til politisk behandling i råd, utvalg, formannskap og kommunestyret. Sistnevnte tar den beslutningen på første rapport i møte 22. mars.

Basert på det vedtaket kommunestyret gjør, går prosjektgruppa i gang med fase 2, som vil se på den praktiske organiseringen og dimensjoneringen av helse- og velferdssektoren. Endelig vedtak for andre fase vil skje av kommunestyret 24. mai.

Hovedtemaene i rapporten:

Dette er de største og viktigste temaene som drøftes i rapporten:

  • Mestringstrappa (tidligere omsorgstrappa og boligtrappa)
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid – bør være en sentral del i alle deler av kommunal virksomhet. I tråd med ambisjonen om at vi alle skal leve godt hele livet, og gjerne 100 år i eget hjem
  • Ambulante tjenester – tverrfaglig, bør styrkes
  • Hjemmetjenesten – bør styrkes og konsentrere seg om de helsefaglige oppgavene  
  • Mestringsboliger (tidligere omsorgsboliger) – økt satsing
  • Bofellesskap med heldøgns pleie – bør satses på som nytt trinn i tjenestetilbudet
  • Hølonda helse- og omsorgssenter – bør videreføres som bofellesskap med heldøgns pleie
  • Samle den tyngste pleien på Buen helse- og omsorgssenter. Minisykehus er et mer presist begrep
  • Horg helse- og omsorgssenter – ikke besluttet om det bør være sykehjemsdrift der, eller videreføres som bofellesskap med heldøgns pleie som på Hølonda. Det må drøftes videre i fase to
  • Helse- og velferdskontoret – bør i all hovedsak videreføres som i dag

Les rapporten her: Veivalg for helse og velferd. Forslag til organisering av fremtidig tjenestetilbud (PDF)

Folkemøter i uke 9

I neste uke holdes det folkemøter om dette veivalget på Lundamo (28. februar), Hølonda (1. mars) og Melhus (3. mars). Vi håper så mange som mulig leser rapporten og kommer på møte. Vi håper på stort oppmøte, stort engasjement og gode samtaler og diskusjoner. Les mer om detaljer, tid og sted for folkemøtene her.

Følg med på melhus.kommune.no/veivalg. Her samles all informasjon underveis i prosjektarbeidet, du kan lese nyhetssaker, bakgrunnsinformasjon, rapporten og om prosjektarbeidet.