Det siste folkemøtet i rekka ble holdt på Trøndertun torsdag 3. mars. Innbyggere, ansatte og politikere møtte opp, og mange ba om ordet.

Tøffe og nære historier fra pårørende

Flere pårørende fortalte om sine erfaringer. En av dem fortalte ærlig om hvor krevende det er, og at det oppleves vanskelig å få nok avlastning og hjelp.  

- Her i Melhus må vi finne ut alt selv, det finnes ikke en koordinator som kan hjelpe deg. Hjemmetjenesten er helt super. De ser oss, og de har prøvd å si ifra. Men det er ikke kapasitet.

Kommunalsjef Albert Verhagen takket for at vedkommende delte sin historie.

- Som ansvarlig for dette området ser jeg at vi har en jobb å gjøre. Slike historier understreker at arbeidet vi gjør i prosjektet er viktig. Din historie forteller meg at vi må gjøre noe. Vi skal jobbe med det. Det står jeg for, svarte Verhagen.

En annen pårørende snakket om hvor viktig trygghet og forutsigbarhet er for de eldre. Stort sett bør være de samme ansatte som kommer for å gi pleie.

Frivillige og matombringing

Temaet frivillige ble adressert flere ganger. Flere pekte på utfordringen med å få tak i frivillige. Som en sa:

- Det er prekær mangel på matkjørere. Hvordan skal vi greie å få tak i enda flere frivillige, når vi sliter allerede i dag?

Varaordfører Stine Estenstad var enig:

- Det med matkjøring er spesielt for Melhus, i og med at frivillige kjører maten. Hvor lenge kan vi holde på med det? Men det har fungert bra. Hvis vi ikke greier å skaffe frivillige, skal kommunen greie å kjøre ut maten. Vi må kanskje tenke annerledes rundt rekruttering av frivillige. Kanskje skal vi heller spørre: Hva ønsker frivillige, hva er de interessert i å bidra med?

Nettopp det med frakt av mat ble tatt opp av flere ansatte innen hjemmetjenesten. Ansatte frakter mye mat rundt til folk som bor hjemme i kommunen, og dette tar opp mye kapasitet og tid for helsepersonell. Ansatte pekte på at det må vurderes andre løsninger for nettopp dette, noe prosjektgruppa og politisk hold sa seg enig i.

Som vi har skrevet tidligere, er prosjektgruppa tydelig på at helsepersonell bør bruke sin tid på helsefaglige oppgaver. Andre, mer praktiske oppgaver som frakt av mat, oppvask, rydding og lignende bør gjøres av andre yrkesgrupper, eventuelt i kombinasjon med frivillige og pårørende der det er mulig. Gruppa har også understreket at vi trenger frivillige, helst flere enn vi har i dag. Men kommunen bør ta en aktiv rolle i koordineringen av det frivillige arbeidet, og ansvaret for å gi tjenester skal ikke skyves over på frivillige.

Bofellesskap og forebygging

Kjellrun Solem har jobbet i helsesektoren i Melhus i mange år. Hun fortalte om da de satset på eldresenter med bemanning på 80-tallet, likt bofellesskap med heldøgns bemanning, som prosjektgruppa peker på som et av de viktigste grepene.

- Det ble bygd to senter på Kroa og Ler på 80-tallet. Da de to ble bygd, minsket ventelista med pasienter til sykehjemmene. Mange fikk leve gode år på Kroa og Ler til de døde. Sats på det!

Hun understreket betydningen av forebygging.

- Vi er mange på rundt 80 år i Melhus. Det må forebygges hvis vi ikke skal sprenge kapasiteten fullstendig. Og det gjelder ulike etater. For eksempel: Det er viktig å strø gatene når det er glatt. Hvis ikke kan seks av oss plutselig dette og brekke lårhalsen på én og samme dag. Det er en bølge, det!

Hun pekte også på hvor viktig kultur er, også for eldre. Selv synger hun i Melhus pensjonistkor, og lengter tilbake til den tida da de øvde på Buen helse- og omsorgssenter hver uke.

Rekruttering

Temaet rekruttering var oppe flere ganger. Ansatte fra hjemmetjenesten pekte på at andre kommuner har fått i stand tilbud om desentralisert sykepleierutdanning på deltid, særlig med tanke på helsefagarbeidere og hjelpepleiere vi allerede har i kommunen.

- Helg enig, det jobber vi for. Vi har også en god del utenlandske med sykepleierutdanning fra hjemlandet som jobber hos oss, som trenger norsk godkjenning før de kan jobbe som sykepleier her. Sju personer fikk den godkjenningen i Melhus i fjor, og vi jobber videre med det, svarte ordfører Jorid Jagtøyen.

Gjennom rekrutteringsprosjektet Melhus har sammen med Skaun og Midtre Gauldal, satses det på heltid, etter- og videreutdanning og arbeidsmiljø, i tillegg til å prikke inn rekrutteringen av særlig sykepleiere.

- Og det aller viktigste vi gjør, er å få til en kultur der folk trives. Den beste rekrutteringen er at folk trives med å jobbe i Melhus, understreket varaordfører Stine Estenstad.

Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse

Steinar Nyland snakket om personer med funksjonsnedsettelser. Han minnet om hvor viktig det er at beboerne og pårørende blir involvert i prosessen, og at bofellesskap som disse bor i ikke bør være for store.

- Vi skal se på bofellesskapene Lensmannsgården og Rådhusvegen i dette prosjektet. Men: Vi skal involvere pårørende. Vi tar en god prosess på det, svarte Albert Verhagen.

Kritikk

Flere uttrykte at de synes prosjektet virker spennende og som en god løsning for å løse utfordringene helsesektoren står overfor, dels i dag og ikke minst i årene framover. Men det kom også kritikk.

Morten Gunnes i LHL Melhus kritiserte prosessen, og mener saken burde vært ute på ordinær høring.

- Dere burde tatt dere tid til å få inn skikkelige høringssvar.

- Jeg oppfatter runden vi er i nå som den høringen du etterlyser. Nå er muligheten til å komme med innspill før første rapport skal behandles i kommunestyret, svarte kommunalsjef Verhagen.

Bjørn Nervik var ramsalt i kritikken. Han etterlyste tallgrunnlag og stilte spørsmål ved for eksempel BDO-rapporten, som er en av flere rapporter og grunnlagsmateriell i dette prosjektet.

- Det snakkes om krise. Hva består krisa av? Hva er tallene? Jeg er bekymret for at politikerne skal fatte beslutning uten grunnlagsmateriell, sa han blant annet.

Eldreressurs

Flere blant innbyggerne sa at de selv er i målgruppa, og kanskje er blant dem som vil trenge noen tjenester i årene som kommer.

- Eldrebølge er et så negativt ord. Jeg kaller det eldreressurs. Lykkes vi, skal vi se det bare blir krusninger til slutt, sa Steinar Nyland og høstet både latter og applaus i salen.

Prosessen videre

Vi har nå gjennomført tre folkemøter. Les om møtene på Lundamo og Hølonda. Alle tre ble godt besøkt, og på alle kom det gode innspill, spørsmål og ikke minst; mye engasjement for helsesektoren og nærmiljøet.

Allerede denne uka starter behandlingen av første delrapport i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt i utvalg for helse, oppvekst og kultur. I neste uke skal den opp i formannskapet, før den endelige behandlingen kommer i kommunestyret 22. mars. Se oversikt over politiske møter og sakspapirer

Basert på det politiske vedtaket starter arbeidet med fase to av prosjektet, som ser på den faktiske og praktiske organiseringen og dimensjoneringen av de ulike tjenestene i helse- og velferdssektoren. Målet er å få behandlet fase to i kommunestyrets mai-møte.

All informasjon om dette prosjektet finner du på melhus.kommune.no/veivalg.