Etter kommunalsjef Albert Verhagens presentasjon av arbeidet og veivalget som foreløpig er gjort av prosjektgruppa, var ordet fritt i salen.

Stort behov for boliger

Flere pekte på det store behovet for tilrettelagte borettslag og omsorgsboliger rundt om i bygdene. Egil Lyngen er styreleder i Lundebroen borettslag på Lundamo, og fortalte om aktive beboere som brøyter, strør og som har et godt fellesskap med tilrettelagte fellesarealer. Svein Hovin fra Hovin arbeiderlag fortalte om det store behovet for omsorgsboliger på Hovin. Han understrekte også hvor viktig Horg helse- og omsorgssenter er for lokalbefolkningen.

Eldrerådet

Tor Arne Granmo fra Melhus eldreråd sa at vi må akseptere at de aller sykeste og mest pleietrengende må komme til Buen. Han pekte på at kommunen står overfor en stor oppgave, og at det er på tide at det tas grep.

- Vi blir stadig flere eldre, og demenssaken vil prøve oss i årene fremover, sa Granmo.

Krevende oppgaver for hjemmetjenesten

Sonja Engan jobber som sykepleier i hjemmetjenesten i Horg, og hun fortalte at brukerne har blitt betraktelig mer hjelpetrengende de 20 årene hun har jobbet der. Hun sa at hvis folk skal klare å bo hjemme så lenge som mulig, helst hele livet, stiller det store krav til boligen. Fellesareal, vekt på ernæring, bemanning og aktiviteter blir svært viktig dersom kommunen skal satse på bofellesskap med heldøgns bemanning. Hun viste til Flå eldresenter som et vellykket bofellesskap.

- Det må legges til rette for at folk er trygge der de er, sa Engan.

Mat, ansatte og Moesgrinda

Kaare Qvenild, kjent både som lokalpolitiker og kjøkkensjef på Buen, understreket hvor viktig det å samles rundt måltider og en kaffekopp er for helsa og trivselen til folk.

Han pekte også på hvor viktig det blir å formidle veivalget og de retningsvalgene som nå tas blant ansatte i helsesektoren i Melhus.

En annen benyttet anledningen til å gi honnør til Moesgrinda bofellesskap, som er for personer med nedsatt funksjonsevne. Han lurte samtidig på om det er snakk om å endre på dette tilbudet, men det har ikke vært tema i prosjektarbeidet.

Politisk behandling rett rundt hjørnet

Ordfører Jorid Jagtøyen innledet folkemøtet, og hun var der sammen med varaordfører Stine Estenstad og opposisjonsleder Anja Sterten.

Flere politikere var til stede under møtet, og de oppfordret folk til å ta direkte kontakt med dem og si sin mening om prosjektet.

Prosjektgruppa har jobbet fram et forslag til veivalg, men det er politikerne som skal gjøre vedtaket.

Allerede i neste uke starter behandlingen av rapporten for delfase 1 i flere utvalg og råd: Eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i utvalg for helse, oppvekst og kultur. Så står formannskapet for tur 15. mars, før veivalget etter fase 1 endelig skal vedtas av kommunestyret 22. mars.

Rapport for delfase 1 i prosjektet er ferdigstilt, og den forteller om de veivalgene prosjektgruppa har gått inn for når det gjelder sykehjem, bofellesskap og hjemmetjenesten i Melhus. Les rapporten (PDF). Etter kommunestyrets vedtak 22. mars starter arbeidet med fase 2 som vil gå ut på dimensjoneringen og den faktiske organiseringen av helse- og velferdssektoren i årene som kommer.

Folkemøter på Hølonda og Melhus

Det blir folkemøter også resten av denne uka: På Hølonda samfunnshus tirsdag 1. mars kl. 19, og i Amfisalen på Trøndertun folkehøgskole torsdag 3. mars kl. 19.