• Hvor stort tjenestebehov får vi i framtida?
 • Hvor mange stillinger trengs?
 • Hvilke tjenester skal vi gi mer av?
 • Hva bør vi organisere på en annen måte?
 • Hva trenger vi av bygningsmasse i årene fremover?

Spørsmålene er store og komplekse. Desto viktigere er det at prosjektgruppa foreslår de riktige og smarte valgene som skal stå seg flere tiår fremover.

Sju delprosjekter

Prosjektet Veivalg for helse og velferd er over i fase to. Det er satt ned sju delprosjekter, ledet av enhetslederne, som skal jobbe konkret med organisering og dimensjonering av tjenestene. De sju er:

 • Hjemmetjenesten
 • Institusjonstjenesten
 • Ambulante tjenester
 • Helse- og velferdskontoret
 • Familie, forebygging og mestring
 • Bo og aktivitet
 • Psykisk helse og rus

Prosjektgruppa møttes fredag 25. mars for å få oppdatering fra delprosjektene, som har gått i gang med arbeidet. Det vil pågå i ukene fremover. Neste møte er onsdag 30. mars. 

Planen er å ha ferdig endelig rapport for fase to mot slutten av april. Den vil behandles politisk i råd, utvalg, formannskap og til slutt av kommunestyret 24. mai.

Hvorfor så travelt, tenker du kanskje? Les hvorfor det haster.

Ansatte er med

Det er lagt opp til bred involvering i dette arbeidet. Avdelingsledere og HMS-utvalg deltar i prosjektgruppene. Ansatte tas med på drøftinger, hvor de kommer med sine innspill og forslag. Delprosjektgruppene får også faglig bistand fra økonomi- og bygg og eiendomsavdeling i arbeidet.

Tirsdag 29. og onsdag 30. mars arrangerer vi møter for alle ansatte i helse og velferd i Melhus. Det kjøres digitalt, i to omganger, med mål om at flest mulig har mulighet til å delta. Her blir det muligheter til å stille spørsmål og komme med innspill direkte i møtene.

Vedtak i kommunestyret

22. mars vedtok kommunestyret innstillinga for fase 1 av prosjektet Veivalg for helse og velferd, minus kulepunktet om at Hølonda helse- og omsorgssenter skal videreføres som et bofellesskap med heldøgns bemanning. Det skal i stedet ses på i fase to av prosjektet, i likhet med Horg helse- og omsorgssenter.

Vedtaket fra fase én danner grunnlaget for arbeidet den den andre fasen.

Dette er vedtaket som ble fattet i kommunestyret 22. mars:

«Med bakgrunn i demografisk utvikling og ressursbehov for helsetjenester i framtiden tar Melhus kommune følgende veivalg for videreutvikling av helsetjenestene:

 • Melhus kommune tar i bruk en ny modell for mestringstrappa, som tar utgangspunkt i innbyggeren og mestringsnivået den har i stedet for kommunen og dens tjenestetilbud.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid innarbeides i alle deler av kommunal virksomhet, slik at den enkelte innbygger stimuleres til å ta økt ansvar for egen helse i tråd med hovedmålet med ambisjonen 100 år i eget hjem.
 • Ambulante tjenester på helse- og velferdsområdet i Melhus kommune organiseres i en matrise hvor helsepersonell har et forpliktende samarbeid på tvers av fag, avdelinger og enheter.
 • Hjemmetjenesten styrkes i hele kommunen for å sikre at målene i ambisjonen om 100 år i eget hjem skal nås. Basistjenestene i hjemmetjenester utøves lokalt fra basene på ulike steder i kommunen, nært brukerne. Mer spesialiserte og dermed ikke så ofte forekommende oppgaver kan utøves av ett eller flere ambulante team som jobber over hele kommunen. Oppgavene av helsepersonell i hjemmetjenesten rendyrkes og omfatter bare helserelaterte tjenester rettet mot person.
 • Melhus kommune øker satsingen på mestringsboliger i hele kommunen.
 • Melhus kommune øker satsingen på bofellesskap med heldøgns bemanning for flere brukergrupper i hele kommunen.
 • Den tyngste pleien i institusjonstjenesten samles på Buen helse- og omsorgssenter.
 • Helse- og velferdskontoret (heretter HVK) organiseres som i dag og rendyrkes som ren bestillerfunksjon. Koordinerende enhet, samt rådgivnings- og veiledningsarbeid er fortsatt del av HVK.»

Mer informasjon

Vi legger opp til en så åpen prosess som mulig i dette prosjektet. På melhus.kommune.no/veivalg kan du blant annet finne bakgrunnsinformasjon, nyhetssaker og møteplan.

I tillegg kan du sende inn både innspill og spørsmål på dette skjemaet (Microsoft Forms). Over 50 ansatte, innbyggere og organisasjoner har gjort det samme så langt!