Det tredje arbeidsmøtet i prosjektet Veivalg for helse og velferd ble holdt onsdag 9. februar. Tema for møtet var ambulerende tjenester, hjemmetjenesten og lavterskeltilbud. Her kan du lese artikler fra de foregående møtene.

Gruppa diskuterte teoretisk bakgrunn for prosjektet 100 år i eget hjem, reformen «Leve hele livet», mestringstrappa, boligtrappa og recoverymodellen. Den går kort fortalt ut på å jobbe med «hendene på ryggen». Helsepersonell skal gi råd og støtte, men det er mye folk kan gjøre selv, også når de mottar helsetjenester.

Det ble også drøftet hvorvidt prosjektet er forankret i FNs bærekraftmål.

Ambulante tjenester – mobil fagkompetanse

Dette lar seg kanskje best beskrive som tjenester gitt der brukeren er. Vi yter en god del ambulante tjenester i Melhus i dag, både i hjemmetjenesten, psykisk helse og rus, Bo og aktivitet og Familie, forebygging og mestring.

Det er enighet i gruppa om at ambulante tjenester bør være tverrfaglig og fleksibel. Den bør også være tilgjengelig hele døgnet og det er viktig at de gis i hele kommunen. Fleksibilitet er essensielt.

Dimensjonering og hvordan de ambulerende tjenestene skal organiseres, skal gruppa jobbe videre med i del to av prosjektet.

Hjemmetjenesten – hva skal det være?

Prosjektgruppa er tydelig på at hjemmetjenesten må styrkes. Vi blir stadig flere eldre, og brukerne har behov for mer komplekse tjenester enn før. Utgangspunkt for helsereformen «Leve hele livet» og kommunens arbeid med 100 år i eget hjem, er at vi greier å bo i egen bolig så lenge som mulig. Pasienter som skrives ut fra sykehuset skal helst hjem til egen bolig, og da må hjemmetjenesten kunne yte tyngre helsefaglige tjenester og starte med rehabilitering. Dermed vil behovet for- og kravene til hjemmetjenestene øke i tiden fremover. 

I dag yter hjemmetjenesten et bredt spekter av helsetjenester og praktisk bistand.

Det er et klart ønske i gruppa om at sykepleiere og helsefagarbeidere skal yte helsetjenester i hjemmet, og at de skal bruke mindre tid og ressurser på de praktiske oppgavene. Det er ulike meninger i prosjektgruppa rundt hva som bør organiseres under hjemmetjenesten i kommunen.

Det kan være mulig å bruke andre yrkesgrupper og private eller frivillige ressurser til de mer praktiske oppgavene som i dag gis av hjemmetjenesten. Hva dette vil innebære og hvordan det kan organiseres, skal prosjektgruppa se nærmere på i del to av prosjektet. Der skal vi se på hvordan helse- og velferdstjenestene skal dimensjoneres basert på det veivalget kommunestyret går for.

Lavterskeltilbud

En grei definisjon på lavterskeltilbud er det som ikke krever et vedtak om en kommunal tjeneste. Typiske tilbud kan være Sterk og stødig treningsgrupper, treningsgrupper, Loftet og Åpent treffsted. Det ble diskutert hvorvidt for eksempel fritidskontakt og pårørendestøtte bør være en del av lavterskeltilbudet.

Mye av dette gis i kommunen vår gis av frivillige lag og organisasjoner. Svært mye og viktig folkehelsearbeid gjøres av det frivillige, noe vi er svært takknemlige for og avhengig av.

Geografisk tilhørighet er viktig for å sikre det lokale engasjementet og frivilligheten. Derfor blir det så viktig med gode lavterskeltilbud i hele kommunen. Prosjektgruppa har stor tro på aktiviteter, dagtilbud og et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner knyttet til helse- og omsorgssentrene og bofellesskaper. Dette skal vi se nærmere på i andre del av prosjektet.

Prosessen videre

Hvordan helse- og velferdstjenestene våre skal organiseres engasjerer sterkt, kanskje særlig lokalt rundt helse- og omsorgssentrene. En åpen prosess er veldig viktig, og vi ønsker å høre din mening!

Send inn både spørsmål og innspill på dette skjemaet: Prosjekt Veivalg for helse og velferd (Microsoft Forms).

Vi skal også arrangere folkemøter på Lundamo, Hølonda og på Melhus. Dette skal skje i uke 9, i starten av mars. Vi håper på stort oppmøte og engasjement! Dato og sted blir annonsert når vi har det klart.

Spørsmål som kan dukke opp:  

Vi har prøvd å svare på noen spørsmål som kan dukke opp knyttet til temaene som er tatt opp her.

  • Når hjemmetjenesten skal styrkes – betyr det at de får enda mer å gjøre enn i dag?
    • Vi skal og må gi enda flere og tyngre hjemmetjenester i årene som kommer. Da må tjenesten styrkes, det vil si at bemanning og kompetanse må økes. Prosjektgruppa mener det er viktig at helsepersonell brukes til helsefaglige oppgaver, og at de ikke skal bruke sin dyrebare tid på mer praktiske oppgaver. På den måten kan vi frigi ressurser vi har i tjenesten allerede i dag.
  • Men er det ikke viktig at noen i hjemmetjenesten gjør småoppgaver, og kanskje har tid til en kaffekopp når de besøker folk?
    • Dette oppgavene er svært viktige, ikke minst er det sosiale og tid til en prat. Men praktiske gjøremål som rydding, vasking, snømåking og den ekstra tiden til en kaffekopp og prat kan og bør gjøres av andre, helsepersonell må bruke sin fagkompetanse der den trengs mest.
  • Er ikke ambulante tjenester og hjemmetjenesten egentlig det samme?
    • Både hjemmetjenesten og andre enheter gir i dag det vi kaller ambulante tjenester. Det vil si tjenester som kan trengs der og da, ut fra ulike behov. Men det er behov for å styrke denne tjenesten, både i volum, på tvers av fagmiljø og geografisk. Hvordan det skal organiseres skal gruppa jobbe mer med.

Flere spørsmål og svar om prosjektet finner du her.

melhus.kommune.no/veivalg finner du oppdatert informasjon, nyheter, skjema for innspill og oversikt over hva prosjektgruppa jobber med.