Normen gjelder for alle veganlegg som bygges både i kommunal og privat regi. Retningslinjene gjelder også ved rehabilitering/omlegging.

Her kan du laste ned hele vegnormen.